"dyrbar" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"dyrbar" İngilizce çeviri

SV dyrbar
volume_up
{sıfat}

dyrbar (ayrıca: kostsam, dyr)
volume_up
costly {sıf.}
Man skall hellre satsa i förväg än senare, ty eftersläpningen kan vara dyrbar.
It is preferable to make this investment sooner rather than later, as delay could prove costly.
Det är en dyrbar modell för alla, men också skadlig eftersom den påverkar växthuseffekten.
It is a costly model for everyone, a harmful model also, because of the impact it has on the greenhouse effect.
Detta är en mycket dyrbar historia som med en enda marknad och en enda valuta blivit helt överflödig.
A very costly matter indeed which will be rendered completely redundant in one market with one currency.
dyrbar (ayrıca: avskild, speciell, utsökt, odelad)
dyrbar (ayrıca: kostsam, värdefull, dyr, dyrbaraste)
Det är en dyrbar historia att ersätta de tjänster som dessa växter och djur utför.
Replacing the services provided by these plants and animals is an expensive business.
Immunomodulerande behandling är dyrbar liksom sjukgymnastik.
Immunomodulating treatment is expensive, as is physiotherapy.
Kärnkraften har också visat sig vara en mycket dyrbar energikälla.
Nuclear power has also proved to be a very expensive source of energy.
dyrbar (ayrıca: värdefull)
Men jag ska gå vidare eftersom tiden är alltför dyrbar för att slösas bort.
But I will move on as time is too precious to waste.
It is precious, it is unique, it is still, so far, the only home we've ever known.
Freedom is precious and must not be taken for granted.
dyrbar (ayrıca: dyr)
volume_up
pricey {sıf.}
dyrbar (ayrıca: värdefull, dyr, värdefulla, värdefullt)
Att nu riskera att med förnyade, alltför många ändringsförslag förslösa dyrbar tid genom ansträngande resolutionsförhandlingar, det hade vi kunnat undvika.
We could have avoided the risks of having too many new amendments at this stage and wasting valuable time on laborious negotiations on resolutions.
I skuggan av denna händelse använder tusentals barn sin dyrbara tid åt att dagligen tillverka fotbollar som används i fotbollsmatcherna.
However, in the shadow of this event, thousands of children use their valuable time every day making the balls used in football matches.
Tillåt mig först att använda en liten del av min dyrbara talartid till att gratulera er till era utmärkta insatser i förlikningskommittén för direktivet om övertagandebud.
May I first of all use up a small proportion of my valuable speaking time to congratulate you on the excellent work you have done in the Conciliation Committee with regard to the Takeover Directive?

"dyrbar" için eşanlamlılar (İsveççe):

dyrbar
Swedish

İngilizce' de "dyrbar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta kan vi inte acceptera, eftersom vi upplever att en dyrbar skatt skulle gå förlorad.
That is not acceptable to us, because we feel that a great treasure would be lost.
SwedishJag vet att parlamentarisk tid är dyrbar, och därför skall jag bara säga några få ord.
We must favour products and manufacturers that, from a social point of view, operate along the lines we advocate.
SwedishDen borde också vara dyrbar för oss med tanke på den allt bittrare sociala klyftbildningen i våra länder.
It should be dear to us too, in the light of the increasingly bitter social divisions in our countries.
SwedishTiden är dyrbar, men det är värt att ge sig på detta.
Time is at a premium, but this is a worthwhile exercise.
SwedishVi fick löfte om att Galileo inte skulle bli en dyrbar lyx, utan att vi höll på att söka efter en uppgift för systemet.
We were promised that Galileo would not be a white elephant, but that we were looking for a role for it.
SwedishJag vill hänvisa till ytterligare en sak, som är dyrbar för Christodoulou, nämligen den territoriella integriteten.
I should also like to mention another aspect which is dear to Mr Christodoulou, and that is territorial integrity.
SwedishVarje dag är dyrbar i detta läge.
SwedishDenna värdighet är så dyrbar att den inte kan graderas, och därav fastställs allas lika värde, oavsett vilket liv man lever.
So great is this dignity that it cannot be graded, and thus it determines the equal status of everybody, no matter what kind of life they lead.
SwedishMed all sannolikhet är anpassningen av den nationella lagstiftningen försenad eftersom anpassningen är dyrbar, detaljerad och ofta även improduktiv.
The delays in the adaptation of national legislation may well be due to the expense and tedium involved, as well as the fact that the process is often unproductive.
SwedishThorp-anläggningen har länge varit en dyrbar lyx på kärnenergiområdet för britterna, men irländarna har varit helt emot den under många år, och kommer att fortsätta att vara det.
The Thorp plant has long been a nuclear white elephant for the British people, but the people of Ireland have been totally opposed to it for many years, and will continue to be opposed to it.