"dras" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"dras" İngilizce çeviri

EN

SV dras
volume_up
{fiil}

dras (ayrıca: avbilda, tappa, få ut, vinna)
I fördraget dras ingen tydlig gräns mellan de enskilda rättsakterna.
The Treaty does not draw a clear line between the individual acts.
However, the report fails to draw any political conclusions.
Vi måste dra alla de slutsatser som kan dras av denna.
We must draw every consequence there is to draw from it.

İngilizce' de "dras" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag kan under inga omständigheter acceptera kravet på att tobaksstödet dras in.
There is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
SwedishVi får inte låta oss dras med av politiska spel.
We must not allow ourselves to be distracted by political tricks and stratagems.
SwedishJag behöver inte låta begäran gå till omröstning, eftersom den dras tillbaka.
There is therefore no need to vote on this proposal since it has been withdrawn.
SwedishHär ställer du in hur långt texten ska dras in från högermarginalen på sidan.
Define the indentation distance between the paragraph and the right page margin.
SwedishDärför vill jag att begäran om återförvisning till utskottet ska dras tillbaka.
I ask therefore for the application for referral back to committee to be withdrawn.
SwedishDärför är vi emot att produktionsstödet dras in och att mjölkkvoterna slopas.
That is why we have opposed cancelling production aids and ending milk quotas.
SwedishTack her rBertens, jag noterar alltså att resolutionsförslaget dras tillbaka.
Thank you Mr Bertens, I take note of the withdrawal of the motion for a resolution.
SwedishI betänkandet dras den enda tänkbara slutsatsen - vi måste bli mer flexibla.
The report draws the only possible conclusion - we must become more flexible.
SwedishMed det här kommandot dras alla rader i det aktuella stycket ut till samma längd.
This command extends all lines of the current paragraph to the same width.
SwedishJag tycker egentligen att hela förslaget till direktiv borde dras tillbaka.
I really do think that the whole proposal for a directive should be withdrawn.
SwedishDetta innebär att en heldragen markeringslinje dras från utsidan till insidan.
This will result in a marking line running from the outside to the inside.
SwedishJag ser att dina ögon dras till vad jag hoppas ska bli kronan på mitt verk.
Ah, I see your eye is drawn to what I hope will one day be my crowning achievement.
SwedishDen lärdom som nu dras av detta är att vi aldrig åter borde genomföra en folkomröstning.
The lesson now drawn from this is that we should never again have a referendum.
SwedishDe kan inte medvetet dras ihop. ~~~ speciellt om du använt för mycket botox.
They cannot be consciously contracted, especially if you overdid the Botox.
SwedishMånga lärdomar kommer att dras från städer som ingår i våra Urbact-nätverk.
Many lessons will be drawn from cities participating in our URBACT networks.
SwedishDet gör vi för att vi inte delar flera av de slutsatser som dras i betänkandet.
We are doing so because we do not share a number of the conclusions drawn in the report.
SwedishEn linje dras från den sista punkten till den första och sluter polygonen.
A line will be drawn from the last to the starting point, closing the object.
SwedishKonsumenterna måste dras in i denna process om direktivet skall bli en framgång.
Consumers need to be involved in this process in order for the directive to be a success.
SwedishMadeira ingår i de yttersta randområdena och måste därmed dras med en del begränsningar.
Madeira is an outermost region and, hence, has to bear the resulting constraints.
SwedishVi vill inte att ungdomar ska dras in i olika oönskade sociala aktiviteter.
We do not want young people to be dragged into various undesirable social activities.