"del" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"del" İngilizce çeviri

volume_up
del {comm. gen.}
volume_up
del {sad. çoğ.}
EN
volume_up
del- {sıf.}
EN

SV del
volume_up
{ortak cins}

del (ayrıca: avsnitt, stycke, avdelning, uppgift)
volume_up
part {isim}
EU måste ses som en del av lösningen och inte som en del av problemet.
Europe must be seen as part of the solution and not part of the problem.
Den gemensamma valutan är en del av problemet, inte en del av lösningen.
The single currency is part of the problem, not part of the solution.
Hur kommer bristen på överensstämmelse mellan del III och del I att hanteras?
How will the discrepancies between Part III and Part I be dealt with?
del (ayrıca: avsnitt, paragraf, avdelning, uppsats)
Bevarandet av artikel 3 är för oss en grundläggande del av denna reform.
For us, the preservation of Article 3 is an essential part of this reform.
En del av oss är överens om att artikel 179 inte är den grund vi söker.
Some of us agree that Article 179 is not the basis we are looking for.
Det kommer att utgöra en del av resultatgranskningen enligt artikel 318 i Lissabonfördraget.
That will form part of the performance audit under Article 318 of the Treaty of Lisbon.
Det handlar här om en viktig del av politiken för den europeiska integrationen.
This is a vital component in Europe's policy of integration.
Volontärarbete kan ses som en viktig del av partnerskapsprincipen.
Volunteering can be seen as a strong component of the partnership principle.
Artikeln om mänskliga rättigheter är en viktig del i avtalet mellan EU och Tunisien.
The human rights clause is an essential component of the EU-Tunisia Agreement.
I dag måste vi kräva respekt för mänskliga rättigheter men även ta vårt ansvar för vår del i det hela.
Today, we must demand respect for human rights, but also take blame where blame is due.
Den trögare ekonomiska tillväxten kan otvivelaktigt till viss del förklaras av icke-ekonomiska förhållanden.
It is undeniable that the slowdown is partly due to external economic conditions.
Jag tror att det till en del har att göra med de mindre goda förberedelserna.
In my view, this is partly due to poor preparation.
del (ayrıca: avslutning, slut, ända, ände)
volume_up
end {isim}
En hel del av det arbete som ingår i Europol utgör naturligtvis också en del av detta.
Much of Europol's work also contributes towards achieving the same end.
Det innebär döden för en stor del av de europeiska företagen för kollektiva investeringar.
This will mean the end of many of the European collective investment undertakings.
Tyvärr måste vi konstatera att detta tillfälle till stor del förlorades.
In the end, however, we are sorry to say that this opportunity was largely wasted.
del (ayrıca: andel, område, massa, samling)
volume_up
lot {isim}
Vi spenderar en hel del pengar på en hel del saker här i unionen.
We spend a lot of money on a lot of things here in the Union.
Mycket mindre integration och lite mer ödmjukhet skulle göra oss alla en hel del nytta.
A lot less integration and a little more humility would do us all a lot of good.
Det orsakar en hel del problem vid planerandet av möjliga handlingsprogram.
That causes a lot of difficulties in planning a possible action programme.
del (ayrıca: stycke, ackord, verk, mynt)
volume_up
piece {isim}
Vår utrikespolitik är en nödvändig del i vårt interna säkerhetspussel.
Our foreign policy is an essential piece in the internal security puzzle.
Vi måste också inse att detta betänkande bara är en del av ett pussel.
We have also to recognise that this report is just one piece of a jigsaw.
Förebyggande insatser är bara en liten del i hälso- och sjukvårdspusslet.
Prevention is just one small piece in the healthcare puzzle.
En ansenlig del av miljönedsmutsningen orsakas av små och medelstora företag.
A sizeable proportion of environmental pollution is created by small businesses.
En stor del av de europeiska hushållens utgifter är elräkningar.
A large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.
Den svarar för en stor del av vår tillverkningsindustris exportavsättning.
It certainly accounts for a major proportion of our manufacturing export outlet.
del (ayrıca: avsnitt, paragraf, stycke, avdelning)
Det rör sig om en viktig del eftersom den handlar om klassificeringssällskapen för fartygen.
It is an important section as it relates to classification societies.
Del 2, Exportkrediten, omfattar nödvändig information för räntesättning.
Section 2 comprises of information needed for funding of the underlying export transaction.
Jag måste säga att en del av PPE-gruppen spelade ett spel i denna fråga.
I have to say that a section of the EPP Group were playing games on this issue.
del (ayrıca: lott)
volume_up
share {isim}
Vi har tagit vår del av ansvaret, mer än vår del, i Afghanistan och Irak.
We've done our share, more than our share in Afghanistan and Iraq.
Tillväxtekonomierna måste ta sin del av ansvaret och ge sitt bidrag.
Emerging economies need to take their share of responsibility and contribution.
Det behöver inte sägas att rådet har sin del av ansvaret i det här läget.
Needless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
del (ayrıca: område, distrikt, trakt, stadsdel)
Den moderna och tekniskt utvecklade fjärrvärmen är en del av lösningen, och den kan också kombineras med elproduktion i s.k..
Modern, technically advanced district heating is part of the solution, and it may also be combined with what is known as trigeneration electricity production.
Den moderna och tekniskt utvecklade fjärrvärmen är en del av lösningen, och den kan också kombineras med elproduktion i s.k. .
Modern, technically advanced district heating is part of the solution, and it may also be combined with what is known as trigeneration electricity production.
Det saboteras till viss del öppet. Det reduceras i vissa huvudstäder till ett deltagande i stadsdelsval, t.ex. i Wien.
These rights are often sabotaged to some extent, and in some capitals, in Vienna for example, they are limited to taking part in city district elections.
del (ayrıca: stycke, fragment, gnutta, bråkdel)
I verkligheten är det alltså bara en liten del av det ursprungliga beloppet.
In reality therefore it is just a fraction of the original amount.
En stor, besvärlig del av våra sopor kommer att flyta med floderna ut till havet.
A large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.
Den här radikala rörelsen företräder endast en liten del av kurderna.
This radical movement speaks for only a fraction of them.
Ett förbättrat samarbete med OSSE kommer att utgöra en viktig del i detta sammanhang.
Improved cooperation with the OSCE will be a vital ingredient in this.
En viktig del av jämställdheten är dessutom allas okränkbara rätt till sin egen kropp.
An essential ingredient in equality, furthermore, is everyone's inviolable right to his or her own body.
En del smaktillsatser är t.ex. kryddblandningar som innehåller dussintals ingredienser.
For example, some flavourings are spice mixtures containing dozens of ingredients.
If the free part of the island accedes, Cyprus will be partitioned.
Vissa personer här i kammaren anser att det finns en stor risk att Nepal delas på samma sätt som Tibet.
Certain people in this House believe that Nepal is in great danger of being partitioned in the same way as Tibet.
Det finns många hinder och en stor risk för att ön delas upp, något som vi ser i de extrema uttalandena från Ankara som behandlar Cypern som om det vore en av dess provinser.
There are many obstacles and there is a real danger that the island may be partitioned, as we see from the extreme statements in Ankara which regards Cyprus as one of Turkey's provinces.
del (ayrıca: sektion, segment)
Den här funktionen returnerar en del av texten från en sträng.
This function returns a text segment of a character string.
Jag kan inte godta att en viss del av den europeiska befolkningen här värderas högre.
I cannot accept that a certain segment of Europe's population is being treated as being worth more.
Det är egenföretagare med en eller två lastbilar som står för en mycket viktig del av marknaden.
They are independent businesses with one or two lorries which service a vital segment of the market.
del (ayrıca: andel, insats, påle, pott)
volume_up
stake {isim}
Makten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden.
Power is at stake, and so there are quite a few who are not mincing their words.
De har ingen del i den lokala, regionala eller nationella ekonomin.
They have no stake in their village, regional or national economies.
Alla världens länder behöver ta del av den internationella ekonomin genom handel.
All countries in the world need to have a stake in the international economy through trade.
del (ayrıca: band, mängd, omfång, kubikinnehåll)
volume_up
volume {isim}
Motorcyklar står för en mycket liten del av trafikvolymen.
Motorcycles constitute a very small percentage of traffic volume.
(RO) En betydande del av de totala utsläppen av koldioxid kommer från jordbruket.
(RO) Agriculture generates a significant proportion of the total volume of carbon dioxide emissions.
Denna gång är certifikatet, en del av vår årsberättelse, nämligen band II.
This time, the auditor's certificate is part of our report, as Volume II.
del (ayrıca: stycke, smula)
volume_up
bit {isim}
Det ger oss en lite del av Justin Bieber och en liten del av Afghanistan.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Tja, en hel del naturgas och en mindre del kärnkraft, bland annat.
Well, a lot of natural gas and a little bit of nuclear, for starters.
Beträffande några detaljer har vi, som alltid, diskuterat en del.
As always, there was a bit of debate on a few points of detail.
En stor del av denna kvot gäller fångster ämnade att användas i framställning av fiskmjöl.
A large part of Denmark's fishing rights concern catches used for fish meal.
I förslaget till förordning föreskrivs även att en del av rekommendationerna i del B i ISPS-koden görs tvingande.
The mandatory measures concern equipment on board and lay down a set of security measures.
Vidare vållar en del känsliga nationella problem fortfarande oro i Europa.
Furthermore, there is still a concern within Europe with regard to a few sensitive national concerns.
del (ayrıca: avsnitt, häfte, portion)
volume_up
installment {isim} [Amer.]
del (ayrıca: avsnitt, häfte, portion)
volume_up
instalment {isim} [Brit.]
Jag skulle även vilja protokollföra en protest mot den fullständiga brist på intresse som många arabländer har visat för dessa människor, som till stor del är muslimer.
Secondly, the European Parliament needs to ask creditor countries to write off the debts of the countries hit and not simply defer payment of a number of instalments.
Denna fas kommer att följas av en installationsfas från 2009 till 2010, som avser tillverkning och uppskjutning av satelliterna samt fullständig installation av programmets markbaserade del.
This will be followed, from 2009 to 2010, by the deployment phase, involving the production and launching of the satellites and the full instalment of the terrestrial component.
del (ayrıca: hälft)
volume_up
moiety {isim}
del (ayrıca: tag, grepp, smakbit, bit)
volume_up
bite {isim}
Det ger oss en lite del av Justin Bieber och en liten del av Afghanistan.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Och den del som blir kvar, den med dina markeringar -- det här är din krypterade röst.
And the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.
Jag får också signaler om att det finns en hel del motstånd inom kommissionen.
I am also picking up signals that there is quite a bit of resistance in the Commission.

"del" için eşanlamlılar (İsveççe):

del

İngilizce' de "del" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEn del kanske har invändningar när det gäller kandidaternas relativa höga ålder.
On considering these nominees, some might object to their relatively high ages.
SwedishEn del tror att det finns en agenda bakom det initiativet som vi inte kan godta.
Some think that there is an agenda behind this initiative which we cannot accept.
SwedishKonferensen kommer att hållas i Punta del Este i Uruguay den 15-20 november 2010.
The conference will be held in Punta del Este in Uruguay on 15-20 November 2010.
Swedish. – Detta betänkande innehåller en hel del hyckleri och ett antal osanningar.
   . – This report contains a great deal of hypocrisy and a number of untruths.
SwedishJag förutsätter att kommissionen dessförinnan får del av parlamentets synpunkter.
I assume that before then the Commission will be informed of Parliament's views.
SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishDet finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
There is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
SwedishÄven vi måste utvecklas, och kroppsskannrar är bara en del av den här variationen.
We must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
SwedishJag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
I have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
SwedishMilitären har till viss del blivit oberoende och detta har också spelat en roll.
The military, which has become independent after a fashion, has played a role.
SwedishVi har fått ta del av statistiken - åtta ledamöter ställer 25 procent av frågorna.
We have heard the figures - that eight Members are putting 25% of the questions.
SwedishDet har talats en hel del om ett betänkande om de politiska gruppernas utgifter.
There has been a great deal of talk about a report on political group expenditure.
SwedishBland dessa vill jag framhålla fyra, en del berör minister Jaime Gama, andra inte.
I wish to highlight four of these, not all of which were referred to by Mr Gama.
SwedishDet tycker jag ändå talar för honom att han har stått emot en del av denna kritik.
I think it says something about him that he has resisted some of this criticism.
SwedishDetta är tyvärr inte lika bra, men det finns trots allt en del bra inslag i det.
This, unfortunately, is not so good although there are some good things in it.
SwedishJag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
I have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
SwedishEn del personer i rådet och parlamentet fruktar att intressekonflikter kan uppstå.
Some in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
SwedishDessa har föranlett den brittiska regeringen att införa en del striktare åtgärder.
These have persuaded the British government to introduce some stricter measures.
SwedishFör EU:s del kommer det också att innebära att gemenskapslagstiftningen uppfylls.
For the EU, it will also serve to guarantee compliance with Community legislation.
SwedishEn del medlemsstater lanserade enskilda stödinsatser och andra agerade gemensamt.
Some Member States launched individual aid campaigns and others acted jointly.