"dagens" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"dagens" İngilizce çeviri

volume_up
dag {comm. gen.}
EN

SV dagens
volume_up
{sıfat}

dagens (ayrıca: aktuell, allmän, gångbar, nuvarande)
volume_up
current {sıf.}
Det är alltså dessa beslutsförfaranden som dagens betänkande handlar om.
It is this decision-making procedure that the current report considers.
Herr ordförande, dagens tillväxttakt förmår inte minska den höga arbetslösheten.
Mr President, current rates of development are not absorbing the high level of unemployment.
Dagens ersättningssystem är orimliga i synnerhet vad avser reseersättningarna.
The current system of reimbursement is absurd, particularly with regard to travel expenses.
Vi har goda skäl att hålla dagens debatt om EU:s kommunikationspolitik, eftersom det är en icke-existerande politik.
. - (PL) Mr President, we have good reason to be holding today's debate on European communication policy, as it is a non-existent policy.

İngilizce' de "dagens" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDagens uttalande av kommissionen är vad jag skulle vilja kalla ett ”gult kort”.
Today’s statement by the Commission is what I would describe as a ‘yellow card’.
SwedishJag nämner detta eftersom det också är viktigt i sammanhanget med dagens debatt.
I mention this because it is also important in the context of our debate today.
SwedishHon skrev att i dagens Iran är detta mycket mer bekymmersamt än kärnteknikfrågan.
She wrote that today, in Iran, this is far more serious than the nuclear issue.
SwedishDagens Slovakien är en av de stater som utvecklas snabbast i Europeiska unionen.
Today Slovakia is one of the most rapidly developing States in the European Union.
SwedishArtikel 23 återspeglar sålunda gårdagens och dagens kommunistiska paranoia i Kina.
Article 23 therefore reflects Chinese Communist paranoia, both past and present.
Swedish. - (PL) I dagens debatt vill jag ta upp problemet med handel med barn.
In today's debate, I should like to touch on the problem of child trafficking.
SwedishDet framkommer väldigt tydligt även i dagens debatt om elektronisk kommunikation.
This was also abundantly clear in today' s debate on electronic communications.
Swedish. - (PL) Dagens debatt är särskilt relevant eftersom det snart är jul.
Today's debate is particularly relevant in the context of the run-up to Christmas.
SwedishDet finns många kritiska frågor om denna konflikt i dagens gemensamma ståndpunkt.
There are many critical issues regarding this conflict in today’s common position.
SwedishDessa vapen är enligt min mening de verkliga massförstörelsevapnen i dagens värld.
These are, in my view, the real weapons of mass destruction in the world today.
SwedishDessutom är dagens trafik i Europa i väldigt stor utsträckning gränsöverskridande.
In addition, traffic in Europe today is, to a very large extent, transboundary.
SwedishDetta är otvivelaktigt det största etiska problemet som omhuldar dagens medicin.
This is undoubtedly the single biggest ethical problem facing medicine today.
SwedishDet framkommer väldigt tydligt även i dagens debatt om elektronisk kommunikation.
This was also abundantly clear in today's debate on electronic communications.
SwedishDagens nyhet att undantagstillståndet kommer att hävas är också ett positivt tecken.
Today's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.
SwedishOmröstningen om dessa frågor kommer att äga rum i slutet av dagens sammanträde.
The vote on these three topics will take place at the end of today's sitting.
SwedishErt betänkande och dagens diskussion kommer att beaktas inför framtida åtgärder.
Your report and today's discussion will now be taken into account in future actions.
SwedishDagens forskning visar att det redan finns initiativ som avser tidig diagnos.
Research today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.
SwedishDagens rapport är inriktad på de områden som krävde ytterligare utveckling i maj.
Today’s report focuses on those areas which required further progress in May.
SwedishVad föranleder dagens besök av den irländske premiärministern?
Mr President, to what do we owe the visit by the Irish Prime Minister today?
SwedishI dagens Europa är arbetslösheten " ett absolut ont" , som förstör vårt samhälle.
Unemployment is still 'an absolute evil' in today's Europe, destroying our society.