Är inte det en paradox, att döda djur för att mer ”humant” kunna döda andra djur?
Is that not a paradox, to kill animals in order to ‘humanely’ kill other animals?
Jag ska döda Pete, återuppliva honom och döda honom igen
I am going to kill Pete, bring him back to life and then kill him again.
Gratulerar, herr kommissionsledamot Verheugen, ni har lyckats döda Reach.
You managed to kill REACH.
Om kommissionen säger " såra" säger Herman " döda och skinna" .
Where the Commission says 'weaken them' , Mr Herman says 'finish them off' .
En väl avpassad steriliseringsstandard för att döda sjukdomsalstrare måste garanteras.
There is a need to guarantee an appropriate standard of sterilisation in order to kill off pathogens.
Om det hade bestämt sig för att döda stiftelsen kunde det inte ha gjort det bättre.
Had they wanted to kill off the Foundation they probably could not have gone about it in a better way.
Det Europa som man har byggt åt oss utan insyn för folken riskerar att döda den europeiska idén.
The Europe that is being built for us, hidden from the people's view, threatens to kill off the European idea.
Den andra kategorin av skadade härrör från självmord, vilka vi inte får underskatta, eftersom de resulterar i 43 000 döda och cirka 700 000 skadade per år.
The second category of injuries results from suicides, which must not be overlooked, since they account for the deaths of 43 000 people and for injuries to around 700 000 people each year.
För det tredje beaktades inte de preciseringar som vi uppmanades till från kyrkans håll avseende skillnaden mellan levande väsen och döda ting i artikel 3, 4, 5 och 9.
Thirdly, no account has been taken of the detailed provisions in relation to the distinction between living creatures and inanimate objects in Articles 3, 4, 5 and 9, which the churches had urged.
Don't let them cancel each other.
Vad det handlar om är att bestämma sig för om det är tillåtet eller inte att döda den som är av annan åsikt.
What has to be decided at this point is whether or not it is legal to eliminate those who disagree.
Det är till och med så att ordet ”abort” nästan har försvunnit ur det polska språket och ersatts av uttrycket ”att döda ett avlat barn”.
Even the word 'abortion' has been almost totally eliminated from the Polish language, and has been replaced by the expression 'killing of a conceived child'.
Europa måste se till att dessa arsenaler försvinner ur historien men förblir i minnet som påminnelse om att vi inte längre får använda vår dödliga produktion för att döda.
Europe must find a way to ensure that these stockpiles are eliminated from history but linger in our memories as a reminder that we must stop killing people with our lethal products.
Vad gör en drakdödare nu när inga drakar finns kvar att döda?
What does a dragon slayer do now that there are no dragons left to slay?
döda (ayrıca: mörda)

"döda" için eşanlamlılar (İsveççe):

döda

İngilizce' de "döda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFörresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
By the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
SwedishVi har alla en skyldighet gentemot de döda att inte göra de levande till offer.
We all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
SwedishJag skulle vilja avsluta med att säga att vi inte får låta de döda ha dött förgäves.
I should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
SwedishHittills är användning av DDT den enda effektiva metoden för att döda myggan.
To date the only effective method of killing the mosquito is by the use of DDT.
SwedishVi kan se tendensen att antalet döda och skadade i trafiken går tillbaka något.
We are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
SwedishDet finns flera döda floder över hela världen som inte har berörts av cyanid.
We have many dead rivers around the world which have not been touched by cyanides.
SwedishDet finns hundratals döda vars bortgång vi beklagar, och många fler sårade därtill.
There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
SwedishMan vet överhuvudtaget inte hur många döda som ligger under husresterna i Jenin.
It is completely unknown how many dead there are under the rubble in Jenin.
SwedishUppskattningen av antalet döda i den andra änden av skalan uppgår till miljoner.
The estimates for deaths at the other end of the scale are in the millions.
SwedishVi har tvingats se dessa bilder av strandsatta och döda människor på nyheterna.
We have had to see the images of these stranded and dead people on the news.
SwedishFamagusta har varit en död stad i 30 år och är den enda döda staden i världen.
Ammohostos has been a dead city for 30 years and is the only dead city in the world.
SwedishDet är oacceptabelt att man ostraffat kan kidnappa, tortera och döda människor.
It is unacceptable that people are being kidnapped, tortured and killed with impunity.
SwedishDen framstående grekiske filosofen Platon sade att bara de döda har sett krigets slut.
A great Greek philosopher, Plato, said that only the dead will see an end to war.
SwedishKrig som orsakade stort mänskligt lidande och miljontals döda helt i onödan.
Wars that caused great personal suffering and millions of unnecessary deaths.
SwedishTusentals döda, tiotusentals på flykt, hundratals kyrkor nedbrända, rädsla.
Thousands dead, many tens of thousands fleeing, hundreds of churches burned, fear.
SwedishVi, Trojas levande döda, skall betala skulden...... under år av belägring framöver.
We, the living dead of Troy, shall pay his debt...... in the years of siege to come.
SwedishIngen mor skulle någonsin drömma om att trösta sig genom att döda någon annans barn.
No mother would ever think of seeking consolation by killing one child for another.
SwedishFram till dess är metoden med att döda hela besättningar det enda alternativet.
Until then, going down the road of mass slaughter is only one alternative.
SwedishMan slår rentav fast att den nu döda konstitutionen ska ratificeras under 2009.
It evens states that the now dead Constitution is to be ratified in 2009.
SwedishJag har sett offer för förtrycket, kvinnor och män, skadade, döende eller döda.
I have seen victims of repression, women and men wounded, dying and dead.