"cirkulera" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"cirkulera" İngilizce çeviri

SV cirkulera
volume_up
[cirkulerade|har cirkulerat] {fiil}

cirkulera (ayrıca: cirkla, omge, innesluta, kretsa)
cirkulera (ayrıca: kretsa)
The coins can happily circulate in the European Union.
Det skulle kunna bli en livsmedelskris om vi låter produkten cirkulera fritt inom EU.
It could be a food crisis if we allow this commodity to circulate freely within the European Union.
Ett europeiskt betalningsföreläggande kan cirkulera fritt i EU och kommer att verkställas automatiskt.
A European order for payment can circulate freely in Europe and will be enforced automatically.
cirkulera (ayrıca: komma ut, sprida sig)
volume_up
to get about {fi.} [Brit.]

"cirkulera" için eşanlamlılar (İsveççe):

cirkulera
Swedish

İngilizce' de "cirkulera" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag ville klargöra detta för att inte bristfälliga fakta skall fortsätta cirkulera.
I want to point this out so that we can stop the circulation of inaccurate facts.
SwedishDet är bara ett av de många misstag, som ni har låtit cirkulera i stället för en vision!
That is only one of the many errors you have been propagating instead of a vision.
SwedishJag tror det skulle vara bättre om vi lät dem cirkulera senare.
author. - Mr President, I think it would be better if we circulated them later.
SwedishSom vi vet handlar man dock med dem och låter dem cirkulera i Europa.
As we know, however, they are traded, dealt with and circulated around Europe.
SwedishDessa rykten verkar cirkulera inom en mycket begränsad intressegrupp.
These rumours seem to be circulating within a relatively small community of interest.
SwedishFörr eller senare kommer dessa varor att cirkulera på marknaden och erbjudas alla konsumenter.
Sooner or later these goods move around the market and are offered to all consumers.
SwedishÄr det liktydigt med en handelsvara som kan cirkulera fritt?
The report also poses the problem of the nature of the waste in question.
SwedishNär man låter allt cirkulera cirkulerar också mul- och klövsjukeviruset.
When everything is allowed to move around freely, even the foot-and-mouth virus moves around freely.
SwedishÄr det liktydigt med en handelsvara som kan cirkulera fritt?
SwedishMålsättningen med definitionen av ett europeiskt audiovisuellt verk bör därför vara att lyckas få dessa verk att cirkulera.
The aim of defining European audiovisual works must therefore be to achieve the circulation of these works.
SwedishGenom utförliga interna konsultationer fortsätter ärendet ibland att cirkulera i månader inom kommissionens kontor.
The detailed internal consultation procedure sometimes means that files can spend months circulating around the Commission's offices.
SwedishOm jag hade kunnat röra mig fritt och cirkulera i Europa, så skulle jag ha stannat kvar i Europa i stället för att emigrera till USA.
If I had been able to move around within Europe, I would have stayed in Europe rather than emigrating to the United States.
SwedishDet är Europeiska kommissionen som i egenskap av garant för fördragen också bör garantera att den kan cirkulera fritt inom Europeiska unionen.
The Commission, as guardian of the treaties, should also ensure that this piece of fruit can move freely within the European Union.
SwedishVi delar er önskan att inrätta ett verkligt område för Europa–Medelhavsländerna, där varor kan cirkulera fritt och är befriade från tullavgifter.
We share your desire to establish a genuine Euro-Mediterranean zone in which goods can move freely and are exempt from customs duties.
SwedishFör att uppnå detta måste man tillåta varor att cirkulera friare genom att tillämpa bestämmelser om ursprungskumulering inom Europa–Medelhavsområdet.
To achieve this, goods must be allowed to move more freely by applying cumulation of origin across the Euro-Mediterranean zone as quickly as possible.
SwedishFör fyra och ett halvt år sedan blev euron elva EU-länders valuta och de nationella valutorna bara lite växel som fortsatte att cirkulera.
For four and a half years the euro has been the currency of 11 Member States, whose national currencies became nothing more than submultiples still in circulation.
SwedishDessa nya vacciner kan användas på ett säkrare sätt och utan begränsningar, eftersom det inte längre förekommer någon risk för att ett aktivt virus ska börja cirkulera.
These new vaccines can be used more safely and without any restrictions, as there is no longer any risk of circulating an active virus.
SwedishEftersom euron enligt planerna kommer att cirkulera i allt fler medlemsstater blir det allt viktigare och nödvändigare att anta åtgärder i detta avseende.
As the number of Member States in which the euro circulates is set to increase, it is becoming more urgent and necessary to adopt measures in this respect.
SwedishDen berörda sektorn är trots allt en global industri och om varor ska kunna cirkulera fritt in och ut ur EU kan inte varje land införa sina egna bestämmelser.
As science and technology develops, it will become evident whether additional restrictions are viable, and more analyses are required for this purpose.
SwedishKommissionens ordförande Prodi annonserade att han håller på att göra ett slags kulturrevolution i förvaltningen genom att låta höga befattningar cirkulera.
Madam President, Mr Prodi, the President of the Commission, boasted that he was instigating some kind of Cultural Revolution in the administration by rotating senior posts.