"bygga" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"bygga" İngilizce çeviri

SV bygga
volume_up
[byggde|har byggt] {fiil}

Det är upp till medlemsstaterna att besluta om de skall bygga eller inte bygga kärnkraftverk.
It is for the Member States to decide whether they will build or not build nuclear power plants.
Det är illegalt att bygga bosättningar på de ockuperade områdena och att riva hus.
It is illegal to build settlements on the occupied territories and demolish houses.
De behöver experthjälp för att bygga upp sina infrastrukturer och sysselsättningskällor.
They need expert help to build their infrastructures and sources of employment.
Därför finns det inget behov av att bygga upp onödiga hinder för patienterna.
Therefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
Europa byggs genom att man börjar med att bygga europeiska politiska rum.
Europe is being constructed by beginning to construct European centres for doing politics.
Tänk att få hjälpa till att bygga upp det Europa som nu är så raserat.
Imagine helping to construct a Europe that is now so destroyed.
Kanske vore det bättre att bygga om de befintliga?
Maybe it is better to carry out reconstruction works?
Vi måste genomföra en makroekonomisk bedömning så att vi kan bygga vidare på våra tidigare tekniska ansatser.
We must carry out a macro-economic assessment to build on our earlier technical approach.
Det enklaste sättet att bygga upp ett förtroende för redovisningsresultaten är att genomföra regelbundna opartiska kontroller.
The simplest way of building up confidence in the conclusions of the statement is to carry out regular, impartial verifications.
Tillsammans och i ömsesidig respekt måste vi planlägga och bygga morgondagens union.
We must design and build the European Union of the future by working together and with mutual respect.
Förutom att utforma och bygga säkrare fordon bör medlemsstaterna också investera i säkra vägar.
In addition to designing and building safer vehicles, Member States should also invest in the safety of road infrastructure.
Vi kommer bara att kunna bygga och renovera billigare om hela renoveringsprocessen utformas på ett bättre sätt.
We will only be able to build or renovate more cheaply if the entire renovation process is better designed.
Någon föreslog att vi skulle bygga en mur, vilket är skälet till att jag valde att yttra mig.
A proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
Det skulle inte gagna oss alls att bygga upp en ny järnridå bara några hundra kilometer öster om den gamla.
It would not help us at all to re-erect the iron curtain just a few hundred kilometres further east.
Integrering " innebär att bygga utan skiljelinjer i stället för att först bygga upp skiljelinjer och sedan högtidligt riva ned dem
Mainstreaming means building without obstacles, not first erecting obstacles and then solemnly dismantling them.
Kommissionen måste bygga upp egna lämpliga strukturer på plats.
The Commission, for its part, must set up suitable structures on the ground.
Vi vill inte bara bygga en grund utan även förbereda den för lyckade förhandlingar.
We do not just want to launch but to prepare the ground for successful negotiations.
Därför måste vi inleda en process för eftertanke för att bygga en gemensam grund.
So we need to launch a reflection process in order to build common ground.
bygga (ayrıca: lyfta, odla, höja, samla ihop)
Tradition är väsentlig för att bygga stabiliteten för att försörja familjer och forma sammanhållna sociala grupper.
Tradition is essential to lay down the stability to raise families and form cohesive social groups.
Vi måste också bygga upp det förtroende mellan medlemsstater som krävs för att det skall fungera effektivt.
Many of you have raised such concerns and it is clear that shortcomings have to be addressed.
Uppnår vi en starkare demokrati genom att tala illa om de nationella partierna och bygga upp gemensamma partier över nationsgränserna?
Would we obtain better democracy by downgrading the national parties and raising the profile of common supranational parties?
EU:s lösning är att lägga ut miljontals euro på att renovera och bygga tusentals hus.
The EU solution is to throw millions of euros at renovating and building thousands of houses.
Oavsett vad vi tycker om det har israelerna rätt att bygga en mur på sitt eget territorium.
The European Union cannot throw international law overboard.
Verkligt beslutsfattande och verkligt arbete kräver verkliga pengar om vi inte ska börja bygga ännu fler potemkinbyar, frustrera arbetstagare och kasta sand i ögonen på allmänheten.
Real policy-making and real work require real money if we are not to find ourselves building yet more Potemkin villages, frustrating workers, and throwing sand in the public’s face.
Dom byggde stora monument vid Mount Li, men grävde 100 mil tunnel för att bygga detta mausoleum.
They made massive constructions at Mount Li, but dug a 100 mile tunnel to build the mausoleum here.
Polen försöker att finna lösningar på problemet, kanske genom att bygga en betydligt dyrare tunnel.
Poland is seeking ways of solving the problem, perhaps by building a considerably more expensive tunnel.
Lösningen är att bygga Brennertunneln, för att på lång sikt föra över godstransporter från vägarna till järnvägarna.
The solution is to build the Brenner base tunnel so that we can shift freight from the roads to the railways in the long term.
Konsten att med kroppens egna celler som utgångspunkt bygga upp nya vävnader kallas – i brist på ett bra svenskt ord - tissue engineering.
Tissue engineering is the art of building up new tissue with the body’s own cells as a starting point.
Avsikten med direktivet är naturligtvis inte att lära ingenjörer hur man bygger vägar och det utgör förvisso inte ett incitament till att bygga nya vägar.
The directive is not of course meant to teach civil engineers how to build roads and certainly does not constitute an incentive to construct new roads.
Från början av det här decenniet har kommissionen tydligt uttalat sig för biotekniken genom att bygga upp ett rättsligt ramverk för gentekniken.
Since the beginning of this decade, the Commission has shown that it is clearly in favour of biotechnology through the creation of a regulation framework for genetic engineering.

"bygga" için eşanlamlılar (İsveççe):

bygga

İngilizce' de "bygga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag är på det klara med att detta innebär att bygga vidare på existerande program.
I am quite clear in my mind that this means building on the existing programmes.
Swedish(CS) Låt mig bygga vidare lite på debatten som hölls här för några minuter sedan.
(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
SwedishDetta innefattar att bygga en intellektuell och kulturell bro över Medelhavet.
This means building an intellectual and cultural bridge across the Mediterranean.
SwedishInte genom att bygga hus där utan genom att arrangera en verklig fredskonferens.
Not by building houses over there, but by organising a true peace conference.
SwedishReach-systemet bör bygga på principerna om förebyggande åtgärder och försiktighet.
The REACH system should be based on the principle of prevention and precaution.
SwedishDet är bättre att bygga på samarbete; moroten fungerar mycket bättre än käppen.
It is better to rely on cooperation; the carrot works a lot better than the stick.
SwedishDet är en naturlig utgångspunkt att WTO-förhandlingarna måste bygga på öppenhet.
It is naturally fundamental to the WTO talks that they should be transparent.
SwedishDet finns ett kritiskt behov av att smida och bygga starka strategiska partnerskap.
There is a critical need for forging and building strong strategic partnerships.
SwedishVi européer måste därför stödja dessa länder för att bygga upp deras ekonomier.
We Europeans must therefore support these countries in building up their economies.
SwedishI stället måste vi bygga våra förbindelser med Ryssland på en fast värdegrund.
Instead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
SwedishGener skickar instruktionerna för att bygga proteiner Mediciner påverkar proteiner.
Genes send the instructions to make proteins. ~~~ Proteins are targets for drugs.
SwedishVi måste sluta bygga fästningsmurar och i stället skapa en europeisk politik.
What we need to do is to put an end to fortress walls and create European policy.
SwedishTvångsarbete har använts för att bygga hotell, vägar och annan infrastruktur.
Forced labour has been used for building hotels, roads and other infrastructures.
SwedishVi behöver bygga ut järnvägarna och vi behöver utveckla ett europeiskt järnvägsnät.
We need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
SwedishNi varnar för faran med att eventuellt bygga en mur mot Turkiet.
Prime Minister, you warn of the danger in maybe building a wall against Turkey.
SwedishDe vill hellre ha stöd med att bygga upp sina lokala varv och fiskeflottor.
They would rather have help developing their local shipyards and fishing fleets.
SwedishDet rör sig om gigantiska arbeten för att bygga en liten avfart kring byn Bedous.
These are huge works just to make a small bypass around the small village of Bedous.
SwedishDet är svårt att förändra status quo; att bygga upp något positivt är ännu svårare.
Changing the status quo is difficult; building something positive is even more so.
SwedishGUSP är bara ett av de medel som EU använder sig av för att bygga upp en ny stat.
The CFSP is only one of the tools used by the EU in the construction of a new state.
SwedishProcessen att bygga ett modernt och tryggt EU kommer att ta ännu längre tid.
The process of constructing a modern, confident Europe will be an even longer one.