SV brist
volume_up
{ortak cins}

1. İşletme

brist (ayrıca: lagerbrist)

2. Ticaret

brist
volume_up
wantage {isim} [Amer.]

3. diğer

Att åtgärda denna brist är något som ligger i alla EU-medborgares intresse.
Rectifying this shortcoming would be in the interest of all European citizens.
Vi håller på att åtgärda denna brist, och jag tror också att detta är förnuftigt.
We are making good this shortcoming, and I also think that this makes sense.
En sista allvarlig brist hos EU: s uppförandekod är att den inte är bindande i lag.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
brist (ayrıca: frånvaro)
volume_up
absence {isim} (the lack of something)
Det råder en total brist på yttrandefrihet, föreningsfrihet och pressfrihet.
There is a complete absence of freedom of expression, freedom of association, and freedom of the press.
Fattigdom är brist på makt, möjligheter och säkerhet.
Poverty means an absence of power, opportunities and security.
Det är absolut nödvändigt att göra något åt denna brist.
It is absolutely vital that we remedy this absence.
brist (ayrıca: nöd)
volume_up
dearth {isim}
Ökenspridning orsakas också av brist på politik.
Desertification is also caused by a dearth of policy.
There is a dearth of old stars.
Transporterna på inre vattenvägar lider brist på manskap och det råder en allt större brist på kandidater som kan ta över företagen.
Inland waterway transport suffers from a dearth of crews and a worsening shortage of candidates to take over businesses.
brist (ayrıca: fel, defekt, lyte, felaktighet)
volume_up
defect {isim}
Just denna brist kan vara negativ för åtgärdens effektivitet.
Precisely this defect can prove detrimental to the effectiveness of the Regulation.
Men för oss är detta ingen brist, det är tvärtom en bra idé.
But that is not a defect for us; on the contrary, it is a good idea.
Det måste finnas en brist i denna berömda politik eftersom det inte har skapats någon tillväxt.
There must be a defect in this famous policy mix since growth has not materialised.
Denna brist blev smärtsamt tydlig när en allvarlig miljökatastrof inträffade.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
Det förekommer emellertid en allvarlig brist på det europeiska dataskyddsområdet just nu.
However, this European area of data protection has a serious deficiency right now.
Därför uppmanar jag det gemensamma företaget att snarast åtgärda denna allvarliga brist.
I therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
brist (ayrıca: deficit)
Ombudsmannens kansli bidrar sannerligen till att ge oss upprättelse för denna brist på demokrati.
The Ombudsman's office certainly helps to redress that democratic deficit.
Jag anser också att de europeiska frågorna lider av brist på deltagande.
I also believe that European affairs suffer from a participatory deficit.
Detta är propaganda och indoktrinering, även om kommissionen talar om brist på kommunikation.
This is propaganda and indoctrination, although the Commission speaks of a communications deficit.
brist (ayrıca: fel, misslyckande, försummelse, konkurs)
Många av oss har tidigare kritiserat Förenta staterna för dess brist på samarbetsvilja.
Many of us have criticised America in the past for its failure to work with others.
Och den första av våldshandlingarna är brist på utbildning.
And the first form of violence is failure to provide education.
Jag ser det som en brist att man har försummat att ta upp detta i det betänkande vi diskuterar.
I regard the failure to address this as a defect in the report we are discussing.
brist (ayrıca: fel, misstag, skavank, skuld)
volume_up
fault {isim}
Jag vill i vilket fall som helst peka på en brist i er vitbok.
However, I would like to point out one fault in the document.
Det är den omgivande miljö som brister, och den kan man ändra på.
It is the environment which is at fault, and this can be changed.
Om varan uppvisar brister har säljaren skyldighet att inom rimlig tid fullständigt åtgärda detta.
In the case of a fault the vendor is obliged to repair the product to full working order within a reasonable period.
brist (ayrıca: spricka, skavank)
volume_up
flaw {isim}
Jag anser att kvällens debatt har en grundläggande brist.
I believe that there is a fundamental flaw in this evening’s debate.
Den offentliga debatten är demokratins stora " brist ".
Public debate is certainly the biggest flaw of democracy.
Jag hoppas att ändringsförslagen 17, 18 och 19 kommer att åtgärda denna brist.
I hope that Amendments 17, 18 and 19 will remove this flaw.
Denna brist måste åtgärdas så fort som möjligt.
This inadequacy needs to be rectified as soon as possible.
The second inadequacy is in the field of prevention.
Har föredraganden bevis för FDA: s otillräcklighet och bristerna i dess egen utvärdering?
Does the rapporteur have evidence of the FDA's inadequacy and the inadequacy of its own assessment?
brist (ayrıca: knapp tillgång, fattigdom, armod)
' Brist på information ' drabbar samma människor som lider av social fattigdom.
'Information poverty ' hits the same people as social poverty.
'Brist på information' drabbar samma människor som lider av social fattigdom.
'Information poverty' hits the same people as social poverty.
Fattigdom bland kvinnor är direkt kopplat till deras brist på ekonomisk självständighet.
Poverty among women is directly linked to their lack of economic independence.
brist (ayrıca: underskott)
Detta kommer att garantera både en brist på marknaden och ett jämlikt deltagande för företagen.
This will safeguard scarcity on the market, as well as terms of equal participation for undertakings.
Minskade utsläpp med hjälp av handel med utsläppsrätter är sist och slutligen beroende av en brist på tillstånd.
To achieve emission reductions via trading relies crucially on scarcity of permits.
Detta innebar ransonering, att avsiktligt framkalla en brist.
That is, rationing, the deliberate fabrication of scarcity.
brist (ayrıca: knapphet, underskott)
Det råder brist på grundläggande förnödenheter som dricksvatten och livsmedel.
There is a shortage of basic necessities such as drinking water and food.
Det råder ingen brist på exempel, och Irakkriget är ett av de mest påtagliga.
There is no shortage of examples and the war in Iraq is one of the most visible.
Det finns i västvärlden en brist på ingenjörer inom rymdbranschen.
There is a shortage of engineers within the space industry in the western hemisphere.
Vi vet att det råder stor brist på resurser inom järnvägssektorn.
We know that there is a considerable shortfall of funds in the railway sector.
Kostnaderna för denna brist uppskattas till 150 miljarder euro.
The costs of this shortfall are estimated at EUR 150 billion.
För första gången skapas en reserv för att rätta till denna brist.
A reserve will first be created to make up the shortfall.
brist (ayrıca: ambition, behov, avsaknad, nöd)
volume_up
want {isim}
Det första skedet är alltid maktmissbruk i brist på argument - och detta leder i sin tur till mord.
The first stage is always abuse of power for want of arguments, and this subsequently leads to murder.
Vi går nu vidare till förfarandet som vi, i brist på en bättre benämning, kallar?
We now move to the procedure which, for want of a better phrase, we have called 'catch the eye '.
Den har faktiskt bara följt rådets ”uppmaning” i brist på ett bättre ord.
It has, actually, only followed the Council's 'orders', for want of a better word.
brist (ayrıca: fel, skönhetsfläck)
Vi är emellertid skyldiga att lägga märke till att det finns en bristande balans i logiken.
Nevertheless, we feel obliged to say that it is blemished by an element of distorted reasoning.
brist (ayrıca: svaghet)
Vi skall inte på nytt diskutera fördelarna och bristerna med de händelser som utspelade sig i Irak tidigare i år.
We should not seek to reopen the debate as to the merits or demerits of what happened in Iraq earlier this year.
brist (ayrıca: fattigdom, nöd, armod)
Där nere fortsätter allting att falla sönder, fattigdomen sprider sig, sjukdomar dödar och det är brist på vatten.
Down there, everything continues to fall apart, destitution spreads, disease kills and water is short.
Aids är betecknande för alla ekonomiska och sociala brister i utvecklingsländerna och har tillkommit utöver det mer allmänna problemet med fattigdomen.
Aids lays bare all the economic and social deficiencies of developing countries and grafts itself onto the more general problem of destitution.
Detta orsakar stora svårigheter för stora grupper av befolkningen och bristen på köpkraft inverkar därför på livsmedelsutbudet.
This is causing huge hardship to great sectors of the population and the lack of purchasing power therefore has a consequence on the food supply.
Jag påminns om betydelsen av universitetet och av små och medelstora företag för denna region, som i nuläget är drabbad av svåra ekonomiska problem och brist på återhämtning.
I am reminded of the importance of the university and of small and medium-sized enterprises for that region, which is at present suffering from severe economic hardship and lack of recovery.
brist (ayrıca: brist på precision)
Men förutom nämnda brister är föredraganden mycket noggrann och betänkandet är mycket välformulerat.
But apart from some imprecisions of this kind, the report is, I have already said, very accurate indeed and very well written.
På grund av detta saknas tillförlitliga och jämförbara uppgifter samt en brist på handlingsplaner på kort och lång sikt.
The result has been an absence of reliable and comparable data, as well as insufficiency in short- and long-term action plans.
De brister som konstaterats beror inte bara på de blygsamma summor som planeras för att inrätta en hälsopolitik för de fattiga länderna.
Moreover, the failings noted in these proposals are not merely connected with the insufficiency of the funding proposed for the implementation of a health policy for poor countries.
brist (ayrıca: fel)
volume_up
spot {isim} (fault)
Är det någon finna bristen i detta upplägg?
Now can anybody spot a flaw in this design?
Slutligen kommer vi, som ni sa, herr Gorbach, att åtgärda en brist i den nuvarande lagstiftningen när det gäller de speglar som ska visa döda vinkeln och som är anbringade på befintliga tunga fordon.
Finally, as you said, Mr Gorbach, we are going to close a loophole in the current legislation regarding the blind-spot mirrors fitted to existing heavy goods vehicles.
brist (ayrıca: svaghet)
volume_up
vice {isim} (sth lacking)
Herr ordförande, gör ett undantag och tillåt mig, när vi nu redan talat om brist på disciplin, att överskrida min enminuters talartid för att önska er alla en god jul!
Mr President, since we have been talking about indiscipline, allow me to indulge in that vice myself by exceeding my one minute of speaking time to wish everyone a happy Christmas!

4. mecazi

brist (ayrıca: avsaknad, ruin, konkurs, bankrutt)
I mitt land - och i andra - går de i konkurs på grund av försenade betalningar och bristen på en lagar som reglerar detta.
Very often in my country - and in others - they go into bankruptcy because of late payment and the lack of a code for that.
Med hisnande brist på solidaritet med arbetstagare förhindrade fackföreningen slutligen att arbetet fortskred, vilket ledde till att företaget drog sig ur kontraktet och lämnade in en konkursansökan.
Finally, in a breathtaking lack of worker solidarity, that union prevented work from going ahead, which led to the company withdrawing from the contract and filing for bankruptcy.

5. "för liten tillgång (på något)"

brist (ayrıca: underskott)
volume_up
lack {isim} (shortage, deficiency)
Vi vet alla att det fortfarande finns en brist på kunskap, en brist på acceptans.
We all know that there is still a lack of information and a lack of acceptance.
Det uppvisar helt enkelt brist på historiskt perspektiv, brist på känsla för proportioner.
It is a simple lack of historical perspective, a lack of a sense of proportion.
Det är på grund av en brist på färdigheter och en brist på arbetsrelaterade färdigheter.
It is because of a lack of skills and a lack of work-related skills.

İngilizce' de "brist" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet finns en stor brist i det direktiv som vi nu diskuterar.
Mr President, there is a great weakness in the directive we are now discussing.
SwedishMåste det automatiskt leda till brist på och begränsad produktion av livsmedel?
Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
SwedishVi vet alla att vi kommer att lida brist på råmaterial inom en överskådlig framtid.
We all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
SwedishMed Deprezbetänkandena om Europol rör vi oss i en total brist på konsekvens.
With the Deprez reports on Europol, we are floundering in complete incoherence.
SwedishVi kan inte alltid vänta till sista minuten och få brist på tid och skjuta upp det.
We cannot always wait until the last minute, run out of time, and put it off.
SwedishDet har därför varit en stabil situation, men också en situation med brist på dynamik.
We are very willing to help new Member States with their changeover preparations.
SwedishDet är en stor brist som jag håller kommissionen helt och hållet ansvarig för.
This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
SwedishSjukhusen är överfulla och lider brist på läkemedel och medicinskt materiel.
The hospitals are completely overcrowded and are short of medical supplies.
SwedishHur som helst är det uppenbart att EU:s livsmedelsindustri har brist på protein.
The fact remains that the food industry in the EU is protein deficient.
SwedishOmpaketering av finansiella produkter kan skapa brist på insyn i marknaderna.
The packaging of financial products can bring a lot of opacity to markets.
Swedish(FR) Med Deprezbetänkandena om Europol rör vi oss i en total brist på konsekvens.
- (FR) With the Deprez reports on Europol, we are floundering in complete incoherence.
SwedishDet verkliga dilemmat är att det råder brist på allting och att allting behövs.
The real dilemma is that everything is lacking and everything is needed.
SwedishDe barn som lämnas kvar riskerar att lida brist på omvårdnad och föräldrarnas omsorg.
The children left behind are at risk of losing care and parental attention.
SwedishI brist på ömhet kan de alltid ta sin tillflykt till choklad utan kakao.
With no sense of fondness, they can always resort to chocolate without cacao.
SwedishElfordonen kompenserar denna brist på kontinuitet med sina egna särskilda funktioner.
Electric vehicles compensate for this irregularity through their own special features.
SwedishAtt ställa sig upp och tala för brist på samstämmighet vore att utmana politiskt.
It would be challenging politically, to get up and make a speech in favour of incoherence.
SwedishDenna brist måste korrigeras och besiktningarna skall helst utföras med tre års mellanrum.
That has to be put right; ideally, checks should be carried out every three years.
SwedishJag förskräcks över rådets tystnad och brist på handlingsförmåga i detta ärende.
I am appalled by the Council’ s silence and inaction on this matter.
SwedishVi har alltid pratat om att det finns en brist i förfarandet i artikel J.11.
We have always said that there is a procedural loophole in Article J.11.
SwedishDet är inte bara en tillfällig brist, det är en brist som blir allt tydligare för oss.
It is not just an accidental oversight, it is an increasingly obvious one.