"blanda" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin blända
SV

"blanda" İngilizce çeviri

SV blanda
volume_up
{fiil}

1. genel

blanda (ayrıca: umgås, förena, blanda sig, gå ihop)
Jag vill inte blanda ihop det östra partnerskapet med sysselsättningsproblemen.
I would not mix the Eastern Partnership with the challenges of employment.
Samtidigt menar jag att det är mycket viktigt att inte blanda ihop politik och idrott.
At the same time, I believe it is very important not to mix politics and sport.
. – Det var ett misstag att blanda rasism och homofobi i samma text.
. – It was a mistake to mix racism and homophobia in the same text.
Vi uppmanas att inte blanda ihop kommersiella och icke-kommersiella tjänster.
We are told not to mix up commercial and non-commercial services.
Låt oss rösta om frågan vi har framför oss och inte blanda ihop den med andra frågor.
Let us vote on the issue before us and not mix up other issues with it.
Vi bör inte heller blanda ihop status quo med stabilitet.
Also, we should not mix up status quo with stability.
Detta försök att urvattna utvidgningsstrategin och blanda den med den europeiska grannskapspolitiken utgör ett problem.
This attempt to water down the enlargement strategy and blend it with the European Neighbourhood Policy poses problems.
Att blanda europeiska och importerade viner är också otänkbart.
Blending European and imported wines is also out of the question.
På EU-nivå är förbudet mot att blanda rött och vitt vin i nuläget begränsat till produktion av bordsvin.
At EU level, the ban on blending red and white wine is today limited to the production of table wine.
blanda (ayrıca: blandas, smälta samman)
blanda (ayrıca: blandas, blanda sig)
blanda (ayrıca: blanda sig, umgås med, mingla)
blanda
volume_up
to commix {g. fiil} [ark.]
blanda
blanda (ayrıca: lunka, hasa, lufsa, smussla)
. ~~~ Jag borde inte blanda, men jag tror... ~~~ (Skratt) I själva verket är min teknik att kika hela tiden.
Oh, I forgot, I shouldn't shuffle but I think -- (Laughter) -- actually, my technique is to peek, all the time.

2. "ge en viss bismak (tillsats)"

blanda (ayrıca: färga)

3. Teknoloji

blanda

"blanda" için eşanlamlılar (İsveççe):

blanda

İngilizce' de "blanda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi måste därför vara försiktiga och undvika att blanda ihop två helt olika saker.
We must therefore be cautious and not amalgamate two things which are different.
SwedishEU bör undvika att blanda sig i den demokratiska processen i medlemsländerna.
The EU should avoid interfering in the democratic process in the Member States.
SwedishKommer ni att blanda er i politiken i Storbritanniens parlament om vi blir valda?
Are you going to interfere with Great Britain's Parliament if we are elected?
SwedishEU-bör undvika att blanda sig i den demokratiska processen i medlemsländerna.
The EU should avoid interfering in the democratic process in the Member States.
SwedishLåt oss inte blanda ihop fredlig användning av kärnkraft med missbruk av kärnteknik.
Let us not confuse the peaceful use of nuclear energy with the abuses thereof.
SwedishDen bör inte blanda sig i de administrativa frågorna, som den är så benägen att göra.
It ought not to get involved in administrative issues, as it is so prone to do.
SwedishDe kommer fram till sina egna lösningar, och det får vi inte blanda oss i.
They come to their own individual solutions, and in that we must not interfere.
SwedishMed 31 högtravande punkter har föredraganden lyckats med att blanda bort korten.
The rapporteur has managed to duck the issue in 31 convoluted paragraphs.
SwedishEU skall inte blanda sig i hur medlemsstaterna använder sina ekonomiska instrument.
The EU should not meddle with the economic instruments of the Member States.
SwedishDet är intressant att höra kommissionen säga att de inte bör blanda sig i.
It is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
SwedishDet skulle vara fel av kommissionen att försöka blanda sig i denna fråga.
It would be wrong for the Commission to seek to become involved in this aspect.
SwedishJag anser att det är uppenbart att James Baker åter igen måste blanda sig i frågan.
And I believe that James Baker must clearly intervene on this issue again.
SwedishJag beklagar försöket att hålla fast vid kvoter och på detta sätt blanda sig i handeln.
I regret the attempt to cling on to quotas and to interfere with trade in that way.
SwedishDet är detta dagens debatt handlar om, och vi får inte blanda ihop frågorna.
This is what today ’ s debate is about and we must not confuse the issues.
SwedishMan skall sedan inte blanda ihop tre olika frågor på det sätt som nu har skett.
Three different issues must not then be mixed up, as has now happened.
SwedishVi föregår med gott exempel, men ska vi verkligen blanda in gemenskapslagstiftningen?
We set a good example, but should we really bring in European legislation?
SwedishTack för att jag får blanda mig i energiutskottets debatt.
Mr President, thank you for allowing me to take part in the Energy Committee's debate.
SwedishDärför att jag tror inte att det finns någon orsak att blanda in honom, eller min mor.
Because, really, I don't think there's any reason to involve him or my mom.
SwedishVi hade verkligen inte för avsikt att blanda oss i den privata konsumtionen.
It was certainly not our intention to interfere with private consumption.
SwedishDet är detta dagens debatt handlar om, och vi får inte blanda ihop frågorna.
This is what today’s debate is about and we must not confuse the issues.