"betraktas som" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"betraktas som" İngilizce çeviri

SV betraktas som
volume_up
{fiil}

betraktas som (ayrıca: uppskatta, räkna, anse, värdera)
Medborgare av ungersk nationalitet betraktas som andra klassens medborgare och polisbrutalitet förekommer ofta.
Residents of Hungarian nationality are considered second-rate citizens and instances of police brutality are frequent.
Invandringen har visserligen kompenserat det otillräckliga födelsetalet i många länder, men det kan inte betraktas som ett framsteg.
In many countries, although immigration has mitigated the insufficient birth rate, we cannot consider that a success.
Jourtid på arbetsplatsen bör betraktas som arbetstid, och arbetstagarna bör betalas ett enhetligt belopp för jourtid utanför arbetsplatsen.
On-call time in the workplace should be regarded as working time, and employees should be paid a flat rate for on-call time outside the workplace.
betraktas som
Detta bör inte betraktas som ett hinder för företagsutvecklingen.
This should not be regarded as a barrier to the development of business.
Men det är en del av överträdelseförfarandet och betraktas som det första steget.
But it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
Därför kan den betraktas som ett lämpligt återfinansieringsinstrument.
Therefore, it can be regarded as an appropriate refinancing instrument.

İngilizce de "betraktas som" için benzer çeviriler

betraktas fiil
som zarf
English
som zamir
som bağlaç
English
som edat
English
söm isim
English

İngilizce' de "betraktas som" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVin är bra för hälsan, det är en produkt som borde betraktas som en näringsprodukt.
Wine does have a beneficial effect on health, and should be considered as a food.
SwedishVatten bör därför inte betraktas som en vara, utan som en offentlig tillgång.
Water should not therefore be considered simply as a good, but as a public asset.
SwedishResultatet av förlikningsförfarandet måste betraktas som en seger för parlamentet.
The result of the conciliation procedure must be seen as a victory for Parliament.
SwedishBedrägerinivåerna i Frankrike och Spanien betraktas t.ex. som ”misstänkt låga”.
The fraud rates in France and Spain are, for example, considered 'suspiciously low'.
SwedishDet är därför små och medelstora företag inte bör betraktas som dotterföretag.
It is for this reason that small and medium-sized enterprises are not sub-companies.
SwedishDen modulering från rubrik 1 man enats om kan betraktas som en gemensam framgång.
The modulation that has been agreed from Heading 1 can be counted as a joint success.
SwedishFör mig är det uppenbart: djur som skall slaktas bör inte få betraktas som produkter.
It is clear to me: animals intended for slaughter should not be seen as products.
SwedishDet skulle vara bra om även teckenspråk kunde betraktas som ett minoritetsspråk.
It would be good if sign language could be considered a minority language.
SwedishI stället betraktas de inre vattenvägarna som en oberoende fristående helhet.
Instead, inland waterways are perceived as an independent, autonomous whole.
SwedishVidare får vinsterna från spektrum aldrig betraktas som en förtäckt skatt.
In addition, the proceeds of the wavebands should never be seen as a stealth tax.
SwedishHur kan de betraktas som tillräckligt säkra för framförande i trånga stadsförhållanden?
How can they be considered safe enough for operation in crowded urban conditions?
SwedishDet betraktas som en symbol både av dess anhängare och av dess motståndare.
Ladies and gentlemen, you need have no doubts about our ambitions for Europe.
SwedishAtt införa en sådan kodex borde därför betraktas som ett mål på lång sikt.
Therefore, the creation of this code must be considered a long-term objective.
SwedishBeträffande utrikespolitiken måste Latinamerika betraktas som prioriterat område.
In terms of foreign policy Latin America must be seen as a priority area.
SwedishDetta kan kanske betraktas som en ovidkommande händelse som vi inte borde uppröras av.
One might consider that a minor matter over which we should not get so upset.
SwedishHomofobi måste betraktas som en kombination av okunskap och straffrihet.
The only way to look at homophobia is as a combination of ignorance and impunity.
SwedishDet är inte tänkbart att ockupationsmakten någonsin skulle kunna betraktas som det.
It is not conceivable that the occupying power would ever be seen as that.
SwedishDet är bara med mycket god vilja som syntetiska gener kan betraktas som uppfinning.
Only with a great deal of goodwill can synthetic genes be considered to be inventions.
SwedishKroatien kan på ett sätt betraktas som ett land med en fungerande marknadsekonomi.
Indeed, Croatia can be considered as having a market economy that works.
SwedishDet faktum att vi debatterar båda dessa dokument i dag kan betraktas som ett framsteg.
The fact that we are today debating both reports can be said to be progress.