"begagna" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"begagna" İngilizce çeviri

SV begagna
volume_up
[begagnade|har begagnat] {fiil}

Vi måste som européer identifiera de historiska förändringskrafterna i vår tid, låta oss påverkas av och begagna dessa.
As Europeans, we need to identify the historical forces of change in our time, and respond to and embrace them.
Rådet är uppenbarligen på väg att begagna sig av det moderna, skenvetenskapliga påståendet att vi bara kommer att kunna rädda jorden om vi minskar koldioxidutsläppen i betydande grad.
The Council is clearly about to embrace the fashionable pseudo-scientific claims that we will only save the planet if we significantly reduce CO2 emissions.
begagna (ayrıca: förbruka, använda, visa, uttömma)
Skulle ni kunna begagna er av er auktoritet för att säkerställa att kollegiets beslut efterlevs?
Would you use your authority to ensure that decision of the college is implemented?
Our responsibility is to make use of them.
För mig verkar det svårt att begripa hur man kan göra det, på annat sätt än genom att begagna en ekonomisk modell.
It seems to me difficult to envisage how you could do that other than by using some economic model.

"begagna" için eşanlamlılar (İsveççe):

begagna

İngilizce' de "begagna" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishHela raison d'être - om jag får begagna mig av ett lokalt uttryck - är att stävja små företag.
'European Union entrepreneurship' is an oxymoron, is it not?
SwedishFör mig verkar det svårt att begripa hur man kan göra det, på annat sätt än genom att begagna en ekonomisk modell.
It seems to me difficult to envisage how you could do that other than by using some economic model.
SwedishMen vi vill också begagna oss av detta tillfälle för att erinra om vår principiella ståndpunkt i fråga om minisammanträdena i Bryssel.
But let us also take this opportunity to recall our position of principle on the Brussels mini-sessions.
SwedishLåt oss begagna detta tillfälle.
SwedishEuropaparlamentet bör begagna sig av sin medbeslutandemakt, som det förfogar över tack vare Amsterdamfördraget, för att förbättra dessa.
The European Parliament must take advantage of the codecision power conferred on it by the Treaty of Amsterdam in order to approve them.
SwedishJag anser att staden Strasbourgs initiativ efter bytet av borgmästare är ett steg i rätt riktning: vi får nu alltså även begagna spårvagnen.
I think the initiative by the town of Strasbourg following the change in the mayor's office is real progress. We too can take the tram now.
SwedishEn medborgare som planerar att begagna sig av sjukhusvård måste ansöka om tillstånd i förväg, men har rätt att överklaga om ansökan avslås.
The citizen planning to take advantage of hospital care must apply for permission in advance but has the right to appeal if his application is refused.
SwedishTack för ert inlägg och även för erbjudandet att rapportera tillbaka, som jag är övertygad om att kammaren kommer att vara angelägen att begagna sig av.
Thank you for your contribution and also for the offer to report back, which I am certain the House would be anxious to avail themselves of.
SwedishJag är helt övertygad om att dessa, om kostnaderna sjunker, kommer att öka snabbt och att människor kommer att begagna sig av den möjligheten.
I am firmly convinced that if prices fall the number of transfers will increase in leaps and bounds and people will avail themselves of this possibility.
SwedishVederbörande måste dessutom befinna sig utanför det land vari han eller hon är medborgare och inte vilja eller kunna begagna sig av sitt lands skydd.
The individual concerned must be outside his or her country of citizenship and be unable, or not want, to benefit from the protection of that country.
SwedishFörenta staterna har förklarat att man är fast besluten att fullfölja attacken mot Irak, och syftena är att kontrollera oljeförsörjningen i området och att begagna sig av sin ledarställning.
The USA has stated that it is determined to proceed with its attack on Iraq, its aim being to control the oil supply in the area and impose its supremacy.
SwedishJag skulle vilja begagna mig av detta tillfälle för att påpeka att rådet, mot vilket min kritik riktas i detta fall, i dag återigen utmärker sig genom sin beklagliga frånvaro.
I will take this opportunity to point out that the Council, which is the object of my criticism in this regard, is again, today, distinguishing itself by its lamentable absence.
SwedishEftersom man inte nöjer sig med att påtvinga medlemsstaterna att de inte får begagna sig av det yttersta avskräckningsmedlet - dödsstraffet - vill man nu diktera för resten av världen.
Not satisfied with dictating to Member States that they must not avail of the ultimate deterrent - the death penalty - it now wishes to dictate to the rest of the world.
SwedishVad skattemässiga incitament beträffar så hyser ekonomiutskottet den fasta åsikten att vi bör begagna oss av sådana, särskilt inom detta bränsleområde, genom differentierad accisbeläggning.
In respect of fiscal incentives, the Economic Committee is of the strong opinion that we should employ them, especially in this fuel area, through differentiation of excise taxation.
SwedishJag vill begagna detta tillfälle att välkomna meddelandet från Förenta staternas utrikesminister om att Washington ska delta i de multilaterala förhandlingarna om Irans kärnkraftsprogram.
I would like to take this opportunity to welcome the United States’ Secretary of State’s announcement on Washington joining the multilateral negotiations on the Iranian nuclear programme.
SwedishJag vill begagna detta tillfälle att välkomna meddelandet från Förenta staternas utrikesminister om att Washington ska delta i de multilaterala förhandlingarna om Irans kärnkraftsprogram.
I would like to take this opportunity to welcome the United States’ Secretary of State’ s announcement on Washington joining the multilateral negotiations on the Iranian nuclear programme.
SwedishOm fru kommissionären vill uttrycka sina personliga politiska åsikter kan hon göra det när hon vill, utan att begagna sig av detta slags manipuleringar, som jag anser vara mycket beklagliga.
If Mrs de Palacio wishes to express her personal political opinion, she can do so at any time, with no need for recourse to this kind of manipulation, which I consider thoroughly deplorable.