SV

avslöja {fiil}

volume_up
1. genel
avslöja (ayrıca: röja, visa, blotta, yppa)
Jag ber er inte att avslöja de diskussioner som ni för med medlemsstaterna.
I am not asking you to disclose the discussions you are having with the Member States.
Kommissionen har nu gett sitt samtycke till att avslöja denna information.
The Commission has now consented to disclose this information.
ECB-rådet måste avslöja sin strategi i detta avseende i september.
The European Central Bank Council must disclose its strategy on this matter in September.
avslöja (ayrıca: utsprida)
... en försäkran i morse, där vi lovade att inte avslöja var han finns.
affidavits... this morning saying we wouldn't divulge his whereabouts.
Vi måste hålla en politisk debatt om hur mycket av sin sakkunskap som företagen måste avslöja.
We need a political debate over how much of their know-how enterprises have to divulge.
Jag kan avslöja för kammaren att orsaken är att Poetterings avhandling handlade om Konrad Adenauers säkerhetspolitik.
The reason for this, which I can divulge to the House, is that Mr Poettering’s doctorate was on Konrad Adenauer’s security policy.
Det finns inga bra anledningar att inte avslöja Grekland och andra länder som är slappa på detta område.
There is no good reason not to expose Greece or other countries which are lax in this area.
Vi kan välja att avslöja och göra slut på hyckleriet när vi röstar om rådets ansvarsfrihet för 2007.
We can choose to expose and end hypocrisy when we vote for the 2007 Council discharge.
De gröna har i över ett årtionde försökt att avslöja myterna kring frihandelsteorierna.
Mr President, the Greens have spent more than a decade endeavouring to expose the myths at the heart of the free-trade theory.
avslöja (ayrıca: röja, visa, uppenbara, yppa)
Varför kan man inte avslöja frågorna för allmänheten, varför inte till framställarna?
Why not reveal the questions to the public, why not to the petitioners?
Några av oss måste ha modet att avslöja vad detta parlament tycker men inte kan säga.
Some of us must have the courage to reveal what this Parliament believes but cannot say.
Vi tycker att det behövs fler EU-anställda som vågar avslöja fusk och oegentligheter.
We think there is a need for more EU employees who dare to reveal cheating and irregularities.
avslöja (ayrıca: röja, bedra, förråda)
Men först skulle jag vilja avslöja några vanliga myter angående att uppnå ett långt liv.
But first I'd like to debunk some common myths when it comes to longevity.
Men allra viktigast är att den måste handla om att avslöja myterna, inte bara de i medierna, utan de som vi själva bevarar.
But, most importantly, it must be about debunking the myths, not just those in the media but the ones we ourselves perpetuate.
Jag skulle vilja avslöja dessa myter, en efter en.
I would like to explode those myths, one by one.
Under de senaste månaderna har jag försökt få reda på när exakt han hade tänkt sig att avslöja innehållet i den undersökning hans avdelning genomfört.
For the last few months I have been trying to find out exactly when he is going to divulge the contents of the study his department has been carrying out.
Don't give away your position Until you see the mammal
Under pågående förhandlingar vill vi givetvis inte avslöja våra ståndpunkter.
Surely, when we are in negotiations, we do not want to give away all our negotiating positions; we do not want to give away our chips.
avslöja (ayrıca: skada, skära)
avslöja (ayrıca: sätta fast, fånga, spika, hamra)
avslöja (ayrıca: röja, visa, utlysa, utse till)
avslöja (ayrıca: genomskåda, komma underfund med)
avslöja (ayrıca: ta ut ur)
avslöja (ayrıca: ta av rocken)
avslöja (ayrıca: öppna, öppnas, avslöjas)
Logiken i att inte avslöja här, enligt vad kommissionären har sagt mig, den strategi som kommer att föras i dessa förhandlingar är motiverad och lovvärd.
The logic of not unveiling here - as the Commissioner himself said to me - the strategy that is to be revealed at the said negotiations, is justified and worthy of respect.
2. mecazi
Om vi har en databas med fingeravtryck kan vi avslöja fusk och missbruk genast.
If we have a database of fingerprints, we can uncover cheating and abuse immediately.
Jag ser föga mening i att ha ett organ som skall avslöja ekonomiska oriktigheter.
I see no point in having a body to uncover financial irregularities.
Min roll är däremot att bidra till att avslöja administrativa missförhållanden, och försöka rätta till dem.
In contrast, my role is to help uncover maladministration and to attempt to put it right.
Ett annat grundläggande mål för klubbarna: avslöja och fördriva alla " småbedrägerier" , som eurons ankomst med säkerhet kommer att ge upphov till.
Another main aim of such clubs is to unmask and flush out all the little 'swindles' that the arrival of the euro will certainly entail.
Vilket här innebär " att avslöja en ondskefull talanglös mordbrännare och lösa mysteriet med branden i villa Baudelaire ".
A word which here means, " unmasking a cruel and talentless arsonist and solving the mystery of the Baudelaire fire. "
Vad han har gjort med bilindustrin i dess nuvarande form är att avslöja för hela världen vad den är, nämligen en samling skurkar som borde ställas inför rätta.
What he has done with the automobile industry in its present form is to unmask it before all the world for what it is, namely a bunch of crooks who should be up before a judge.

"avslöja" için eşanlamlılar (İsveççe):

avslöja

İngilizce' de "avslöja" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag kan inte avslöja vad han svarade, eftersom jag vaknade med ett ryck.
I am unable to give out his response to this, as I awoke with something of a shock.
SwedishDet är en bluff och människor håller på att avslöja er.
What you are doing is conning people; it is a scam and the people are finding you out.
SwedishVi måste hjälpa dessa kvinnor att tala och avslöja sina levnadsvillkor.
We must help these victims to speak out and denounce their living conditions.
SwedishJag kan dock, såsom begärts, avslöja huvudpunkterna i den information som vi fått.
I have renewed an offer of informal collaboration with the Commission.
SwedishAtt avslöja oegentligheter tycks inte vara särskilt viktigt för medlemsstaterna.
Uncovering irregularities does not appear to be a very important issue for the Member States.
SwedishDet jag kan avslöja för er om detta är att det är universellt; alla har det.
The things I can tell you about it: it's universal; we all have it.
SwedishAnna Politkovskaja slutade aldrig att avslöja människorättskränkningar.
Mrs Politkovskaya never stopped denouncing human rights violations.
SwedishFanns det fler hemligheter att avslöja om deras föräldrars liv?
Were there other secrets about their parents ' lives yet to be revealed?
SwedishNu kommer euron att obarmhärtigt avslöja skillnaderna i konkurrenskraft och livsmedelspriser inom EU.
Now the euro is laying bare differences in competitiveness and food prices within the EU.
SwedishKom ihåg att ge signalen om du tror att dom håller på att avslöja dig.
Temember if you think they are onto you give us the signal.
SwedishJag kan redan nu avslöja att vi i morgon fullt ut kommer att stödja den linje som betänkandet följer.
I can already say that tomorrow we shall be fully supporting the line taken by this report.
SwedishVi har varit rädda för att avslöja hela sanningen om kostnaderna.
We have been afraid to tell the whole truth about the costs.
SwedishVi minns att hon ägnade sitt liv åt att avslöja sanningen om situationen i norra Kaukasien.
We remember that she devoted her life to uncovering the truth about the situation in the North Caucasus.
Swedish Vilka förfaranden tillämpas i EU-staterna för att avslöja den rättsstridiga förklaringen ”ungdomar”?
 What procedures are used in the Member States to disprove unfounded claims to be ‘under age’.
SwedishInstinkt hjälpte dig att avslöja dom falska Döda Havs-rullarna.
Instincts helped you unravel the Dead Sea Scrolls forgery...
SwedishRedan nu kan jag avslöja att vi kommer att lägga vår röst på detta.
I too, of course, should like to offer our support.
SwedishTill slut släpptes han fri och varnades för att avslöja något om de övergrepp och det våld han hade utsatts för.
He was finally released and warned not to talk about the abuse and violence he had suffered.
SwedishJag hoppas också att vi tillsammans skall kunna utveckla verktyg för att avslöja de falska identiteterna.
We are prepared to give special attention to this Trojan Horse problem and the way it creates spam.
SwedishDå är att märka att revisionsrätten ju inte ägnar sig åt att försöka avslöja bedrägerier och annan brottslighet.
Yesterday Mr Nicolaï, representing the country to hold the Presidency, also agreed with this.
SwedishOch parlamentsutskotten har egentligen inte kunnat göra annat än att avslöja sitt solopartitur.
And the parliamentary committees, basically, have had no option but to attend to their own individual helpings.