"avskeda" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"avskeda" İngilizce çeviri

SV avskeda
volume_up
[avskedade|har avskedat] {fiil}

1. genel

avskeda (ayrıca: förkasta, knuffa åt sidan)
volume_up
to bump [bumped|bumped] {fi.} [Amer.]
avskeda (ayrıca: sparka, slänga ut, lägga av med)
volume_up
to can [canned|canned] {fi.} [Amer.] [argo]
What it can do is hire and fire the bosses.
We cannot fire the whole Commission.
Ett övervakningscentrum ersätter inte den politiska viljan att hindra de stora företagen från att avskeda för att få större vinst.
A monitoring centre cannot replace the political will to prevent big business sacking workers to make bigger profits.
Detta parlament har makten att avskeda hela kommissionen.
This House is empowered to dismiss the whole of the Commission.
Bortsett från de individuella skillnader som finns hotar även Opel att avskeda tusentals arbetstagare.
Over and above the individual differences which exist, Opel too is threatening to dismiss thousands of workers.
Det finns möjlighet att avskeda inkompetenta anställda i enlighet med artikel 52 i tjänsteföreskrifterna.
There does exist the opportunity to dismiss incompetent employees on the basis of Article 52 of the staff regulations.
avskeda (ayrıca: friställa, sluta med)
Om den fabrik som har den högsta produktiviteten i Europa tvingas avskeda en fjärdedel av de anställda må Gud hjälpa oss när krisen drabbar de mindre produktiva med full kraft.
If the plant with the highest productivity in Europe needs to lay off a quarter of its workforce, then heaven help us when this crunch fully hits the less productive.
Slutligen har det multinationella företaget Alcatel Lucent som ni redan vet beslutat sig för att avskeda 12 500 anställda under de kommande tre åren, varav de flesta arbetar i EU.
Finally, as you will already know, the multinational Alcatel Lucent has decided to lay off 12 500 workers over the next three years, most of whom work in Europe.
avskeda (ayrıca: avsätta, störta)

2. İşletme

Detta parlament har makten att avskeda hela kommissionen.
This House is empowered to dismiss the whole of the Commission.
Bortsett från de individuella skillnader som finns hotar även Opel att avskeda tusentals arbetstagare.
Over and above the individual differences which exist, Opel too is threatening to dismiss thousands of workers.
Det finns möjlighet att avskeda inkompetenta anställda i enlighet med artikel 52 i tjänsteföreskrifterna.
There does exist the opportunity to dismiss incompetent employees on the basis of Article 52 of the staff regulations.
avskeda (ayrıca: sparka)
volume_up
to lay off {fi.} [gün. dil]
Om den fabrik som har den högsta produktiviteten i Europa tvingas avskeda en fjärdedel av de anställda må Gud hjälpa oss när krisen drabbar de mindre produktiva med full kraft.
If the plant with the highest productivity in Europe needs to lay off a quarter of its workforce, then heaven help us when this crunch fully hits the less productive.
Slutligen har det multinationella företaget Alcatel Lucent som ni redan vet beslutat sig för att avskeda 12 500 anställda under de kommande tre åren, varav de flesta arbetar i EU.
Finally, as you will already know, the multinational Alcatel Lucent has decided to lay off 12 500 workers over the next three years, most of whom work in Europe.

3. Askeri

4. günlük dil

(Applåd) Och under det första året, var jag tvungen att avskeda hälften av männen.
(Applause) And in the first year, I had to fire half of the men.
What it can do is hire and fire the bosses.
Vårt första steg var därför att upplösa KGB och avskeda hela polisstyrkan ...
Our first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
avskeda (ayrıca: vinna, , plundra, sparka)
Nationernas Europa vill därför också avskeda Santers kommission i dag.
That is why the Europe of Nations Group also wishes to sack Mr Santer's Commission today.
I stället finns det behov av en ordentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.
Instead, there is a need for proper internal control and the ability to sack people more easily.
Han borde i stället avskeda den som inte ger de folkvalda vad de vill ha.
Instead, he ought to sack the people who do not give the elected representatives what they ask for.

"avskeda" için eşanlamlılar (İsveççe):

avskeda

İngilizce' de "avskeda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe fick inga som helst förvarningar om planerna på att avskeda dem.
They were given absolutely no prior information about the plans for their dismissal.
SwedishTa omröstningen på allvar; avskeda de kommissionärer som inte har parlamentets förtroende!
Take the vote seriously; discharge Commissioners who do not have the confidence of Parliament!
SwedishMin partner och jag, Thom, vi var tvugna att avskeda alla våra anställda.
My partner and I, Thom, we had to let all our employees go.
SwedishHan borde i stället avskeda den som inte ger de folkvalda vad de vill ha.
He ought to have sacked the people who prevent elected representatives from obtaining what they ask for.
SwedishDet behövs i stället en offentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.
Instead, there is a need for public, internal supervision and for more leeway when it comes to sacking people.
SwedishDet behövs i stället en ordentlig intern kontroll och bättre möjligheter att avskeda folk.
Instead, there is a need for public, internal supervision and for more leeway when it comes to sacking people.
SwedishHan kommer allvarligt överväga att avskeda en kommissionär om parlamentet uttalar sitt misstroende.
He will seriously consider firing Commissioners if Parliament expresses its lack of confidence in them.
SwedishBortsett från de individuella skillnader som finns hotar även Opel att avskeda tusentals arbetstagare.
A short while ago, I left a hearing of trade unionists who represent workers at the Opel car factory.
SwedishRedan nu talar man om att avskeda 10 procent av de anställda inom verksamhetsområdet forskning och utveckling i Tyskland.
A plan to cut 10 % of the German research and development workforce is already being discussed.
SwedishEuropeiska skattepengar ska användas för att stabilisera fabriker på orter i Europa, inte för att avskeda anställda.
European tax revenue is meant to be used to stabilise plants in European locations, not to axe jobs.
SwedishDet är också viktigt att erkänna att Gama för närvarande håller på att försöka avskeda de arbetstagare som avslöjade denna svindel.
This money belonged to the 800 or so Turkish workers working for this company in Ireland.
SwedishJag utgår från att herr Prodi skall avskeda en kommissionär som hamnar i en straffrättslig process.
I take it for granted that Mr Prodi would ask a Commissioner against whom criminal proceedings have been initiated, to resign.
SwedishSedan skulle man avskeda direktionen.
SwedishEtt övervakningscentrum ersätter inte den politiska viljan att hindra de stora företagen från att avskeda för att få större vinst.
A monitoring centre cannot replace the political will to prevent big business sacking workers to make bigger profits.
SwedishDe har år efter år godkänt budgeten utan att blinka, så vi skulle kanske överväga att avskeda rådet nästa gång.
Year after year, they have approved the accounts without batting an eyelid, so perhaps we should consider sacking the Council next time round.
SwedishOm situationen uppstod och kommissionens ordförande inte använde sina befogenheter, skulle vi kunna avskeda hela kommissionen.
If the circumstances arose and then the President of the Commission did not use that power we could then censure the Commission as a whole.
SwedishMen i utbyte för tillhandahållandet av statligt stöd måste flygbolagen avge ett bindande löfte att inte avskeda personal eller sänka löner.
However, in return for the provision of State aid, the airlines must give a binding undertaking not to make staff cuts or salary cuts.
SwedishDanska skeppsvarv har redan börjat avskeda medarbetare på grund av att man inte längre kan konkurrera med koreanernas massiva statliga stöd.
In Danish shipyards, employees have already begun to be fired on the grounds that it is no longer possible to compete with the huge state subsidies paid by the Koreans.
SwedishDet blir enklare att avskeda och det kommer inte att kosta något för företagen, och kostnaderna för att skydda de arbetslösa ungdomarna läggs över på samhället.
Dismissals will become easier and will entail no cost for companies, and the cost of protecting unemployed young people will be shifted entirely onto the community.
SwedishAvskeda, avskeda ytterligare, för att sänka arbetskostnaden och öka konkurrensen.
Redundancies, more redundancies, to reduce the cost of labour and become more competitive: that is the sole recipe of the European single market and single currency.