"arena" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"arena" İngilizce çeviri

volume_up
arena {comm. gen.}
volume_up
arena {sad. tk.}
EN
EN

"arena" İsveççe çeviri

SV arena
volume_up
{ortak cins}

arena (ayrıca: skådeplats, stridsplats)
volume_up
arena {isim}
Man kan säga att en fullständigt öppen arena nu ligger framför oss inom detta område.
You could say that the arena is now entirely open for us in this area.
Det är en arena för det fria ordet, för information och kommunikation.
It is an arena for free speech, information and communication.
På Mellanösterns arena har en ny olivplanta just planterats.
In the arena of the Middle East, a new olive branch has just been planted.
arena
volume_up
amphitheatre {isim} [Brit.] [mec.]
Den här mannen behöver inte resa till något sådant ställe, Den här platsen, den här arenan, som är byggd som en grekisk amfiteater, är också en plats för extas.
Now, this man doesn't need to go to a place like this, which is also -- this place, this arena, which is built like a Greek amphitheatre, is a place for ecstasy also.
volume_up
bowl {isim} [Amer.]
arena
volume_up
turf {isim}
arena (ayrıca: mötesplats, spelplats)
volume_up
venue {isim}
Men sunt förnuft måste verkligen segra och denna speciella situation i den nuvarande arenan borde aktivt undersökas på nytt.
But surely, common sense should prevail and the future of this particular fixture at its current venue should be actively re-examined.

"arena" için eşanlamlılar (İsveççe):

arena
Swedish

"arena" için eşanlamlılar (İngilizce):

arena

İngilizce' de "arena" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishBahrain löper risk att bli en arena för konfrontationer mellan Iran och Saudiarabien.
Bahrain is at risk of becoming the site of a confrontation between Iran and Saudi Arabia.
SwedishParlamentet finns nu till sist med på den Europeiska unionens arena när det gäller lagstiftning.
Parliament has finally appeared on the European stage where legislation is concerned.
SwedishEuropaparlamentet vinner alltmer insteg på EU:s politiska arena.
The European Parliament is gaining ground on the European political stage.
SwedishMåste vi bli en arena för att samla nationella politiska poäng?
Must we become a theatre for settling national political scores?
SwedishDe enda vinnarna har varit extremisterna, och de har fört ut debatten till sin egen våldsamma arena.
The only winners have been the extremists and they have taken the debate onto their own violent ground.
SwedishEuropa har varit en arena för konflikter mellan nationer under hundratals år, inklusive de två världskrigen.
Europe was the theatre of conflicts among the nations lasting hundreds of years, including the two World Wars.
SwedishEU måste finna jämbördiga partner på denna arena, bland de stora aktörerna och, framför allt, bland de mindre.
Europe needs to find equal partners amongst the major players on this stage and most especially amongst the lesser ones.
SwedishFör det första de transeuropeiska nätverkens arena.
SwedishMen han kommer inte att försvinna från Europas politiska arena, utan kommer att fortsätta spela en viktig roll på denna.
He will not, however, disappear off the European political scene, but will continue to play an important role on it.
SwedishMen var också vänliga att ge oss erkännande för att vara en ansvarsfull organisation och ansvarsfulla aktörer på denna arena.
But, please, give us credit also for being a responsible organisation and responsible stakeholders on this scene.
SwedishMen det råder inget tvivel om att Delhi snart kommer att spela en ledande roll på världens politiska och ekonomiska arena.
There is no doubt, however, that Delhi will soon be playing a leading role on the world political and economic stage.
SwedishHavet får inte längre betraktas som en arena för individuella äventyr eftersom dessa också kan medföra fara för andra människor.
These events will certainly lead us to provide ourselves with regulations ranging from prevention to sanctions.
SwedishSammantaget anser jag att betänkandet kommer att föra tillbaka hasardspel till den politiska arena där det hör hemma.
Overall, I believe that the report will help to bring the gambling sector back into the political area in which it belongs.
SwedishJag vet en hel del om det eftersom jag i egenskap av borgmästare i staden Liège arbetat med att förbereda en arena av samma typ.
I know something about this as I have worked, in my capacity as burgomaster of the town of Liege, on the preparation of a similar stadium.
SwedishDet är också en politisk arena där alla olika synpunkter är företrädda, vilket är något som visar sig här hela tiden.
I should like, for example, to testify in this House to the excellent work done by the European Parliament ’ s Marseille-based information office in my region.
SwedishSkapandet av en neutral arena leder inte av sig självt till verklig jämställdhet och lika möjligheter för dem som från början har nackdelar.
The creation of a level playing field does not by itself lead to true equality of opportunity for those who start out with disadvantages.
SwedishIngångar Lärarrummet är en arena för möten mellan forskare och personal i förskolan och skolan om forskning, utbildning och skola.
SwedishSkapandet av en neutral arena leder inte av sig självt till verklig jämställdhet och lika möjligheter för dem som från början har nackdelar.
A frightening reminder of this, in Western Europe, is the tragic situation of refugees and migrants, and in, Eastern Europe, that of the Roma.
SwedishI avvaktan på bredare lösningar är det avgörande att vi kan räkna med solida arrangemang mellan oss när vi utvecklas tillsammans på samma arena.
Pending wider solutions, it is essential that we can count on solid arrangements between us when we are deployed together in the same theatre.
SwedishTrots detta anser jag inte att vi på dagens EU-politiska arena bör tävla för att se vem som kan slå ut och triumfera över den andre med våld.
Nevertheless, I do not think that on the European political scene today, we should compete to see who can oust and triumph over the other by force.