"användbarhet" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin användbar
SV

"användbarhet" İngilizce çeviri

SV användbarhet
volume_up
{ortak cins}

1. genel

användbarhet
Produkternas kvalitet och användbarhet bör dock inte påverkas negativt i processen.
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.
Detta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.
These will elucidate fields of application and the usability of theory in practice.
Först då handlar det inte längre endast om ekonomisk användbarhet, utan om ett jämlikt sätt för människor att gestalta sina liv.
Only then does it stop being a question of economic usability and start being about people having equal rights to shape their own lives.
användbarhet (ayrıca: nytta, gagn, nyttighet)
Jag förkastar all kategorisering av människor utifrån kriterier om användbarhet.
I reject any categorisation of people based on usefulness criteria.
Deras användbarhet är också helt beroende av deras utformning.
Their usefulness also depends crucially on the way in which they are designed.
Det här är verkligen ett utmärkt exempel på effektivitet och användbarhet!
A fine demonstration of effectiveness and usefulness that is!
användbarhet (ayrıca: uppgift, vana, bruk, användning)
volume_up
use {isim}
Utöver kvalitetsproduktionens redan omfattande kostnader skulle detta vara ytterligare ett krav med liten praktisk användbarhet.
In addition to the already heavy costs of quality production, this will be an extra requirement with little practical use.
Att undanhålla enskilda personer denna rätt skulle innebära att föranleda en monopolisering av vetenskapens fördelar och användbarhet.
Reserving that right for individuals would enable them to monopolize knowledge of the uses and applications of the genome.
Industriellt skydd avser, som Rocard påpekade, användbarhet inom industrin, och det finns redan väl vedertagna regler.
Industrial protection, as Mr Rocard pointed out, relates to the application of industrial uses, and we already have well established rules.
användbarhet (ayrıca: nytta, samhällsservice, allmän nyttighet)
En anledning till att du gillar något kan vara dess användbarhet.
So one reason why you might like something is its utility.
Det andra grundläggande påpekandet är att jag vill utnyttja denna diskussion till att återigen kräva en utvärdering av alla byråers prestanda och användbarhet.
My second basic point is that I wish to use this discussion to call once again for an appraisal of the performance and utility of all agencies.

2. İşletme

användbarhet
användbarhet
Produkternas kvalitet och användbarhet bör dock inte påverkas negativt i processen.
The quality and usability of products ought not, however, to suffer in the process.
Detta för att tydliggöra användningsområden och användbarhet av teori i praktiskt handlande.
These will elucidate fields of application and the usability of theory in practice.
Först då handlar det inte längre endast om ekonomisk användbarhet, utan om ett jämlikt sätt för människor att gestalta sina liv.
Only then does it stop being a question of economic usability and start being about people having equal rights to shape their own lives.

"användbarhet" için eşanlamlılar (İsveççe):

användbarhet

İngilizce' de "användbarhet" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishAv den anledningen verkar även ändringsförslagets användbarhet tveksam.
For this reason, the point of such an amendment also appears debatable.
SwedishAtt undanhålla enskilda personer denna rätt skulle innebära att föranleda en monopolisering av vetenskapens fördelar och användbarhet.
Reserving that right for individuals would enable them to monopolize knowledge of the uses and applications of the genome.
SwedishIndustriellt skydd avser, som Rocard påpekade, användbarhet inom industrin, och det finns redan väl vedertagna regler.
Industrial protection, as Mr Rocard pointed out, relates to the application of industrial uses, and we already have well established rules.
SwedishSamtliga talare verkar ha erkänt dess användbarhet, särskilt när det gäller att skapa en europeisk strategi för säkerhetsstandarder.
It is true that the funding problems require clarification, but let us be wary of delay in the adoption of this revised draft.
SwedishMen det vi har här är en ändring där man misslyckats med att ta hänsyn till de reformer som krävts för att öka fondens effektivitet och användbarhet.
Yet what we have is a review that failed to take account of the reforms needed to increase the effectiveness and workability of the Fund.
SwedishUtöver den föreslagna lösningens genomförbarhet och användbarhet behövs säkerhetsgarantier och garantier för genomförandet av åtgärderna.
Apart from the viability and workability of the proposed solution, security guarantees and guarantees for the application of the arrangements are needed.
SwedishMed formeln " konkret, yrkesmässig användbarhet" begränsas följande med all tydlighet: DNA-sekvenser är icke patenterbara, bara för att de har upptäckts.
The formulation 'an industrial application must be disclosed' draws a clear line. DNA sequences are not patentable just because they have been discovered.
SwedishI en rationell ekonomi bör krediten tilldelas utifrån värdepapperens sociala användbarhet, och försäkringarna bör införlivas i de sociala investeringsfonderna och i sociala skyddsfonder.
In a rational economy, funding should be granted according to social need for investment, and insurance should be integrated into social funds for investment and social protection.
SwedishParlamentet har rådfrågats ett fåtal gånger, och ofta angående politiska avtal som rådet redan har skrivit, vilket gör vårt bidrag till en handling utan någon som helst betydelse eller användbarhet.
Parliament is rarely consulted and often on political agreements that have already been concluded in Council, which means that our contribution is an irrelevant and useless document.