"användbar" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"användbar" İngilizce çeviri

SV användbar
volume_up
{sıfat}

användbar (ayrıca: lämplig, nyttig, fördelaktig, tjänlig)
volume_up
useful {sıf.}
Denna teknik uppfattas som användbar för samhället och moraliskt godtagbar.
These technologies are perceived as useful to society and morally acceptable.
De tillför en användbar tilläggsreferens till de ord som tillämpas i rättspraxis.
They insert a useful complementary reference to the words used in the case law.
Särskilt användbar är definitionen av ”förfalskade läkemedel”.
Particularly useful is the definition of a 'falsified medicinal product'.
användbar (ayrıca: tillgänglig, ledig, befintlig, disponibel)
Det är ingen -lista som är användbar för selektivt politiskt handlande, utan en välbalanserad meny.
It is not an list, available for selective political shopping, but one balanced menu.
Denna mycket användbara skrift bör göras tillgänglig för allmänheten.
This very useful publication should be made widely available.
Även för detta parlament är de framtagna uppgifterna mycket användbara.
The data that has been made available is very useful for Parliament too.
användbar (ayrıca: hjälpsam, tjänstvillig, nyttig, bra)
volume_up
helpful {sıf.}
Det vore en nyttig och användbar sidoeffekt av denna lagstiftning.
That would be a helpful and useful side effect of this legislation.
Ny teknik som förvaltning av digitala rättigheter är användbar i detta sammanhang.
New technologies like digital rights management are helpful there.
Det gjorde mig förvisso mycket mer användbar och nyttig i mitt hemland.
It certainly made me much more helpful, more useful, to my own country.
användbar (ayrıca: genomförbar, smidig, praktisk, formbar)
Vi anser emellertid att det är viktigt att gemenskapen har lagstiftning som är tydlig och användbar.
However, we feel it is important that the Community has legislation which is clear and workable.
Vi måste garantera att våra förslag är användbara och godtagbara för dem som direkt berörs av dem.
We must ensure that our proposals are workable and acceptable to those most directly affected by them.
EG-domstolens dom i Ferringmålet är en praktiskt användbar grund för bedömningen av statliga stöd och offentliga tjänster.
The European Court of Justice's ruling in the Ferring case is a workable basis on which to evaluate state aid and public services.
användbar (ayrıca: passande, tillämplig, applicerbar)
Det är ett exempel på där principen ”mindre är mer” är särskilt användbar.
This is one instance where the ‘less is more’ principle is particularly applicable.
På t.ex. energiområdet är det väldigt klart vilken typ av indikatorer som skulle kunna vara användbara.
For example, in the energy field it is perfectly clear what the applicable indicators would be.
Å andra sidan är det sant att europeisk rätt inte är riktigt användbar eftersom gemenskapsrätten inte går att tillämpa direkt på ett territorium som inte är ett yttersta randområde.
That said, it is true that European law is not properly applicable, as Union law is not directly applicable in a territory that is not an outermost region.
användbar (ayrıca: saklig, praktisk)
Ledde en så lång utarbetning åtminstone till en användbar text?
Has such a long process at least resulted in a practical text?
Under dessa åtta år av praktisk tillämpning har vi lärt oss mycket, till exempel att förordningen är användbar som marknadsinstrument.
During these eight years of practical application we have learnt various lessons.
Det är tid, inte för ett defaitistiskt språk, utan för konstruktiva och användbara lösningar.
It is time not for defeatist language but for constructive and practical answers.
användbar
volume_up
usable {sıf.}
Det finns inget användbart test, så på vad grundar vi nu vår politik?
As there is no usable test, the question arises as to the basis on which we pursue our policy?
Att involvera användare i utvecklingen av interaktiva system ökar sannolikheten för att systemen blir användbara.
Involving users in the development of interactive systems increases the likelihood that those systems will be useful and usable.
Det är mer precist definierat i protokollet till Amsterdamfördraget än förut och fullständigt användbart.
It is more precisely defined in the protocol to the Treaty of Amsterdam than previously and is perfectly usable.
användbar (ayrıca: praktisk)
användbar (ayrıca: praktisk, provisorisk, preliminär, arbetar-)
volume_up
working {sıf.}
De förfaranden som har antagits och godkänts formellt av kommissionen är särskilt användbara av flera skäl.
The working methods formally approved and adopted by the Commission seem particularly useful for several reasons.
Jag hoppas att framtida rapporter kommer att vara positivare och att de i sig själva kan utgöra användbara verktyg för dem som arbetar inom utbildning.
I hope future reports will be more positive and can be useful tools in themselves for those working in education.
Det har också förekommit kontakter på lägre nivå, men mycket användbara sådana mellan tjänstemän som har fördjupat förbindelserna på arbetsnivå.
There have also been less high-profile but very useful contacts between officials which have deepened relations at a working level.
användbar
volume_up
useable {sıf.}
Jag hoppas att detta kommer att lägga grunden till en förnuftig och användbar rättsakt.
I hope that this basis will translate into a sensible and useable piece of legislation.
Vi behöver bara optimera den och framför allt göra den mer användbar.
We just need to optimise it and, above all, make it useable.
Vi vill också beakta den befintliga rapporteringsskyldigheten, förutsatt att den information som finns tillgänglig inom ramen för de analyser som kommissionen ska genomföra är användbar.
We also want to take account of existing reporting obligations, provided the information available within the context of the analyses that are to be carried out by the Commission is useable.

"användbar" için eşanlamlılar (İsveççe):

användbar

İngilizce' de "användbar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFör att en verklig, användbar och nödvändig handlingsplan skall skapas.
To make sure there is and will be a real, meaningful and necessary plan of action.
SwedishUr min synvinkel skall det först och främst vara en användbar resonanslåda.
To my mind, it should, first and foremost, be a worthwhile sounding board.
SwedishAvskräckande krigföring är inte mer användbar än återinförandet av auktoritära strukturer.
Pre-emptive warfare is no more use than the reintroduction of authoritarian structures.
SwedishDen borde visa sig vara mycket användbar för alla som har nöjet att läsa och studera den.
Consequently, the document amounts to an encyclopaedia of Community financial management.
Swedish. – Jag sa inte att vaccinering inte var användbar.
Those are the answers I wished to give on behalf of Mr Kyprianou, Madam President.
SwedishJag anser därför att denna muntliga fråga är användbar för att vi skall kunna klargöra vissa frågor.
Alongside this, we will also be addressing an oral question to the Commission in Strasbourg.
SwedishVi måste åstadkomma en realistisk, användbar lagstiftning.
We must achieve realistic legislation that can be applied in practice.
SwedishClaudio Fava undrade t.ex. om den utrustning som utnyttjas av Frontex är fullt användbar i praktiken.
Mr Fava, in particular, wanted to know if the equipment used by Frontex was fully operational.
SwedishJag anser att strategin är en användbar modell för EU:s kommande strategi för Donauregionen.
I believe that this provides a good model for the European Union's future strategy on the Danube region.
SwedishEn lösning som passar alla är därför inte är användbar.
It is for that reason that ‘ one size fits all ’ answers are no use.
SwedishDet har därför aldrig påståtts att åtgärden inte är användbar.
The restrictions are time-limited and are subject to review.
SwedishEn lösning som passar alla är därför inte är användbar.
It is for that reason that ‘one size fits all’ answers are no use.
SwedishEtt uppriktigt tack till revisionsrätten för en bra och mycket användbar rapport.
(DA) Mr President, the Court of Auditors has my heartfelt thanks for a sound and very serviceable report.
SwedishEn sådan skulle inte vara lika användbar för alla produkter och inte heller märkbart främja miljön.
This would neither apply equally to all products nor would it deliver a noticeable environmental benefit.
SwedishGratulationer till föredraganden för att hon har genomfört en användbar analys med flera viktiga rön.
Congratulations to the rapporteur on providing a current analysis containing several significant findings.
SwedishTrots fondens tillfälliga karaktär bör den behållas, åtminstone så länge som den visar sig användbar.
Despite its temporary nature, the fund should be maintained, at least for as long as it can prove its usefulness.
SwedishTermen har i 40 år bevisat sig vara användbar.
The term has been proving itself for 40 years now.
SwedishMen som jag läser förslaget är det en användbar kompromiss, där parlamentet har fått en mycket stor del av sina önskemål uppfyllda.
The group is opposed to this compromise because it would mean a general deterioration of the environment.
SwedishJag ifrågasätter inte nyttan av denna typ av forskning - jag förstår att den kan vara mycket användbar och leda till förbättringar.
Commissioner, I do not wish to cast doubt on the usefulness of research of this nature.
SwedishVi har en modell i Australien och Nya Zeeland som skulle kunna vara användbar och överföras till Europeiska unionens medlemsstater.
We have a model in Australia and New Zealand which could usefully be copied in the European Union Member States.