"använda upp" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"använda upp" İngilizce çeviri

SV använda upp
volume_up
{fiil}

använda upp (ayrıca: avsluta, , göra slut på, komma fram)

İngilizce de "använda upp" için benzer çeviriler

använda sıfat
English
använda fiil
upp zarf
English
upp fiil
English
upp edat
English

İngilizce' de "använda upp" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDär ges möjlighet att använda solidaritetsfonden med upp till en miljard euro per år.
The latter allows the mobilisation of the Solidarity Fund within the annual ceiling of EUR 1 billion.
SwedishI avtalet ges möjlighet att använda solidaritetsfonden med upp till en miljard euro per år.
The IIA allows the mobilisation of the Solidarity Fund within the annual ceiling of EUR 1 billion.
SwedishFör att bedöma om det är nödvändigt att använda tillsatsämnen räknar ramdirektivet upp olika accepterade målsättningar.
To assess whether the use of additives is necessary, the Framework Directive lists various accepted objectives.
SwedishÄrade kommissionsledamot, om man inte vill ha en produktiv gemensam jordbrukspolitik måste man någon gång sluta upp att använda inkomsterna från den.
Commissioner, if we do not want a productivity-based CAP, one day we will have to stop using its revenues.
SwedishDet är inte min avsikt att helt använda upp de tjugo minuterna.
Mr President, Mr Santer, Members of the Commission, ladies and gentlemen, I do not plan to use up the full 20 minutes.
SwedishDet interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner euro per år.
The Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 allows the mobilisation of the EGF within the annual ceiling of EUR 500 million.
SwedishParlamentet får inte bara bli en exklusiv teaterkuliss som vilka små landsortsteatrar som helst får använda för att sätta upp sina pjäser kostnadsfritt.
It cannot be reduced to an elite theatre set where first-night performances of any old small provincial theatre production are put on free of charge.
SwedishJag har en minut kvar, och den vill jag använda till att ta upp en annan fråga, nämligen föräldraledighet, som också har lett till en häftig diskussion bland oss.
I have one minute left, which I would like to use to briefly address another point, that being parental leave, which has also given rise to vigorous debate among us.
SwedishNär det gäller Georgios Papanikolaous fråga talade han om strukturutvecklingsmedel som regeringarna kan använda till att bygga upp sin utbildningsinfrastruktur.
With regard to Mr Papanikolaou's question, he is talking about the structural development funds on the basis of which governments can build their education infrastructure.
SwedishDetta bidrag skall uppgå till ca 650 000 ecu för perioden 1998-2000, men enligt tilläggsprotokollet har landet tillåtelse att använda sina Phare-anslag upp till 50 procent av budgeten.
Its contribution will be around ECU 650 000 for the 1998-2000 period, but it has been authorised, as provided for in the additional protocol, to use PHARE funds for 50 % of its budget.