"annalkande" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"annalkande" İngilizce çeviri

SV annalkande
volume_up
{nötr}

annalkande (ayrıca: sätt, metod, inställning, tillträde)
Att vi närmar oss en humanitär katastrof inför den annalkande vintern, om inte läget snart förbättrats, behöver väl knappast påpekas.
As I am sure you know, the approach of winter will unleash a humanitarian disaster unless the situation improves soon.
Vem skulle hellre ha upprätthållit en situation med växande osäkerhet och väpnat våld med tydligt annalkande tragiska följder?
Who would prefer to uphold increasing uncertainty and armed violence with an openly approaching tragic outcome?
Det är endast genom nära samordning av energiförsörjning och innovation som vi kan motverka den annalkande energikris som även skulle drabba Europa.
Only through a close integration of energy security and innovation can we avoid the approaching energy crisis that would also affect Europe.

"annalkande" için eşanlamlılar (İsveççe):

annalkande

İngilizce' de "annalkande" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishÄr rådet verkligen medvetet om problemet med en annalkande språkexplosion?
Is the Council really aware of the problem of an impending language explosion?
SwedishPå grund av annalkande val och av demagogiska skäl har ämnet återuppstått.
For electoral reasons and in order to appeal to the masses, the subject has been brought up again.
SwedishBörjan av mötet överskuggades av det annalkande kriget i Irak.
The beginning of the session was overshadowed by the looming war in Iraq.
SwedishVi välkomnar varmt detta, med tanke på den annalkande utvidgningen.
We very much welcome that, with the prospect of enlargement looming.
SwedishVi måste visa att EU förmår möta denna utmaning som är i annalkande på ett effektivt sätt.
We must show that Europe is capable of effectively meeting this challenge which is looming before her.
SwedishVi vet alla att en gemensam ståndpunkt förr eller senare är i annalkande och att det kommer att bli en andra behandling.
With regard to the Zī le report, I must say that the Commission sometimes goes too far.
SwedishMånga av invånarna ville det, med förväntningar om omfattande ekonomiskt stöd och annalkande rikedomar.
Many people in the East were amenable to this, in the expectation of receiving great financial support and imminent wealth.
SwedishMen det behövs mer, däribland en proaktiv plan för att ta itu med den annalkande krisen inom våra intensiva jordbrukssektorer.
But more is needed, including a proactive plan to address the looming crisis in our intensive sectors.
SwedishVi vet alla att en gemensam ståndpunkt förr eller senare är i annalkande och att det kommer att bli en andra behandling.
We all know that, sooner or later, a common position will be forthcoming, and there will be a second reading.
SwedishFör några månader sedan var det någon som jämförde den växande krisen med att betrakta en annalkande tågkrasch i ultrarapid.
One observer referred some months ago to this unfolding crisis as like watching a train crash in slow motion.
SwedishSlutligen, herr talman, skulle jag också vilja plädera för att den annalkande utvidgningen av Europeiska unionen tas med i beräkningen.
Finally, I would also urge you to take into consideration the enlargement of the European Union which is upon us.
SwedishGenom att följa gruppen av vänner, kunde vi få en 16 dagar tidigare varning av den annalkande epidemin in denna mänskliga population.
By monitoring the friends group, we could get 16 days advance warning of an impending epidemic in this human population.
SwedishÄndå pekar allt snarare på annalkande storm än på fredlig samexistens baserad på solidaritet.
The twenty-first century has only just begun, yet the signs point to storms ahead rather than peaceful co-existence based on solidarity.
SwedishSamtidigt kan avsaknaden av en sådan dialog vara ett tidigt varningstecken på annalkande interreligiösa spänningar och konflikter.
At the same time, the absence of such a dialogue may be an early-warning sign for forthcoming interreligious tensions and conflict.
SwedishDessa problem förvärras av den annalkande vintern och därför är det absolut nödvändigt att ge den rätta hjälpen till dem som behöver den.
These problems are made worse by the onset of winter and, therefore, it is imperative to get the right type of aid to those who need it.
SwedishMed ett annalkande krig visar Europeiska unionen upp en splittring som våra medborgare betraktar med misstro och bestörtning.
Mr President, with war looming, the European Union is displaying discord that is viewed with disbelief and bewilderment by our citizens.
SwedishVi ser läget i Grekland, gatustrider, en annalkande generalstrejk, desperation, ilska, ilska över marknadens lek med hela länder.
We see the situation in Greece: fighting in the streets, an impending general strike, desperation, anger, anger about the market games with all countries.
SwedishDen humanitära katastrof som är i annalkande kan överträffa alla föregående katastrofer som det mänskliga barbariet hittills har orsakat.
The humanitarian disaster that is on the horizon could be of a greater scale than any that has taken place in the past as a result of human barbarity.
SwedishJag tror att det är ytterst viktigt att utveckla en god, effektiv och kontrollerbar strategi, i synnerhet med tanke på den annalkande utvidgningen.
It is extremely important, in my view, to develop a sound, effective and verifiable strategy, certainly in the light of the pending enlargement.
SwedishOch denna skillnad i tid mellan de två är den tidiga detektionen, den tidiga varningen vi kan få, om den annalkande epidemin i den mänskliga populationen.
And this difference in time between the two is the early detection, the early warning we can get, about an impending epidemic in the human population.