"allmän information" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"allmän information" İngilizce çeviri

SV allmän information
volume_up
{ortak cins}

allmän information
Invest: Sweden erbjuder allmän information och vägledning om handel och investeringsmöjligheter i Sverige.
Invest: Sweden offers general information and guidance on trade and investment opportunities in Sweden.
Människor där bör också få bättre tillgång till statistik och allmän information om ekonomin.
The people there should also have better access than before to statistical data and general information on the economy.
Situationer där leverantören ger allmän information till ett obestämt antal mottagare ingår alltså inte.
Situations where the supplier provides general information to an indefinite number of recipients are thus excluded.

İngilizce de "allmän information" için benzer çeviriler

allmän isim
English
allmän sıfat
information isim

İngilizce' de "allmän information" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSurfrider Foundation Europe ger också allmän och lokal information om kustmiljön.
The Surfrider Foundation Europe also provides general or local information on the coastal environment.
Swedish– Vikten av allmän tillgång till information om hur flygbolag efterlever säkerhetsnormer.
- the importance of public access to information on airlines’ compliance with safety standards;
Swedish– Vikten av allmän tillgång till information om hur flygbolag efterlever säkerhetsnormer.
I therefore welcome the joint text at third reading, which contains three items that I consider essential, namely:
SwedishMed det här kommandot visar du allmän information om programmet.
This command displays general program information.
SwedishBetänkandet handlar om upprättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen.
The report is about worker's information and consultation rights.
SwedishI detta avseende erkänner jag utan omsvep att det behövs mer allmän information om sjukdomar och hur man förebygger dem.
In this context, I fully recognise the need for broader information about diseases and their prevention.
SwedishGemenskapsbehörigheten kräver inte att allmän information skall inlämnas för den specifika reparation som sker just nu.
Community competence does not require general data to be submitted for the specific repair operation being undertaken.
SwedishGenomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (
Implementation of Directive 2002/14/EC: informing and consulting employees in the European Community (
SwedishKommissionen kommer att lämna allmän information om hur de olika delarna i paketet framskrider före Ekofin-mötet den 10 december 1998.
In general terms, the Commission is to report on progress made with the various elements of the package in time for the Ecofin Council on 1 December 1998.
Swedish4) alltför få statliga initiativ tas, och det finns en allmän brist på information om utvecklingssamarbetet till allmänheten inom EU.
4) The level of public initiative is too low, and there is a general lack of information on development cooperation available to the public throughout the EU.
SwedishHar kommissionen någon allmän statistisk information om de länder där detta har inträffat, och anser ni inte att detta är en straffrättslig fråga?
Has the Commission any generalised, statistical information on the countries in which this has occurred, and do you not think this is a matter of criminal law?
SwedishGenomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (kortfattad redogörelse)
Implementation of Directive 2002/14/EC establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community (short presentation)
SwedishEPLP har fortfarande de kraftiga invändningar som framfördes vid första behandlingen av direktivet om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare.
The EPLP continues to have strong reservations as was expressed at first reading of the framework directive on informing and consulting employees.
SwedishJag förväntar mig framför allt allmän tillgång till offentlig information med viktiga impulser för tillväxt, konkurrensförmåga och sysselsättning inom Europeiska unionen.
I am confident that general access to public information will give a significant boost to growth, competitiveness and employment within the European Union.
SwedishUnder fliken Allmänt finns allmän information om det aktuella dokumentet, t.ex. sökväg till mappen, vilken mall som används, datum då dokumentet skapats och ändrats, författare etc.
The General register contains information about the current active document, e.g. path, template used, creation and alteration date, author, etc.
SwedishBetänkandet om förslaget om rådets direktiv om inrättandet av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen är ett bra betänkande.
We applaud this report on the proposal for a Council Directive establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community.
SwedishDetta agerande strider mot gällande EU-rätt om allmän tillgång till information om de offentliga myndigheternas verksamhet och begränsar även rätten till integritetsskydd.
This action is directed against prevailing EU law on universal access to information about the activities of public authorities, and it is also action which restricts the right to privacy.
SwedishSå för onlinetransaktioner kommer ursprungslandsprincipen att gälla allmän information som ges innan avtal ingås för en tid under vilken villkoren i detta direktiv genomförs.
So for on-line transactions, the principle of country of origin will apply to generalised pre-contractual information for a time during which the provisions of this directive are being implemented.