"överge" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"överge" İngilizce çeviri

1. genel
I denna resolution uppmanas därför kommissionen att överge denna strategi.
This resolution therefore urges the European Commission to abandon this approach.
Jag föreslog att Europaparlamentet skulle överge sitt arbete i Strasbourg.
And I proposed that the European Parliament should abandon its work in Strasbourg.
Av både etiska och vetenskapliga skäl måste vi överge kannibalismen.
Both on ethical and scientific grounds, we must abandon cannibalism.
Inte heller bör denna medvetenhet överge oss mot bakgrund av de faktiska resultaten av detta fördrag.
Nor should this awareness desert us in view of the genuine achievements of this Treaty.
I urge that we do not desert this principle.
We cannot desert these people.
Det skulle dock vara en betydligt bättre lösning att överge ändringsförslaget helt och hållet.
However, it would be a far better solution to drop the amendment entirely.
Ni kommer att överge den fruktade konstitutionen.
You are going to drop the dreaded C word.
Om ni inte vill överge den tror jag att det blir mycket svårt att nå en överenskommelse med parlamentet.
If you do not want to drop it, I think it would be very difficult to find an agreement with this Parliament.
Flera familjer har varit tvungna att överge sina hem, och skolorna har hållits stängda.
Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
Vi måste överge instinkten att agera enbart på villkor att någon annan gör det.
We must leave behind the urge to move only if somebody else does.
Vi måste förstå att det är svårt för människor att överge sina länder.
We have to understand that it is difficult for people to leave their own countries.
volume_up
to blow [blew|blown] {fi.} [Amer.] [argo]
Vi måste överge den gamla metoden att samordna nationell politik och utrusta oss med starka instrument för beslutsfattande.
We must discard the old approach of coordinating national policies and equip ourselves with strong decision-making instruments.
Betänkandet är redan för långt och prioritering betyder att välja, plocka ut och ibland överge något.
The report must prioritise; it is already too long and prioritising means choosing, selecting and, at times, discarding.
Man jag godkänner inte harmoniseringen om en enda medlemsstat blir tvungen att överge en högre konsumentskyddsnivå.
I do not agree with harmonisation, however, if it means even one Member State having to forsake higher levels of consumer protection.
överge (ayrıca: sluta, lägga av med)
Jack, its a fools errand.
Men parlamentet har ståndpunkter om vissa frågor som det inte kommer att överge.
But this House has positions on certain items it will not relinquish.
Vi borde vara redo att skärpa våra sanktioner för att uppmuntra SPDC att överge sitt grepp om makten och fullt ut respektera resultatet av de förra valen.
We should be prepared to strengthen our sanctions to encourage the SPDC to relinquish its grip on power and fully respect the results of the last elections.
2. aşağılayıcı
överge (ayrıca: dumpa, spola)

"överge" için eşanlamlılar (İsveççe):

överge

İngilizce' de "överge" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi får dock inte överge detta viktiga verktyg innan det är dags att göra det.
We should not, nevertheless, abandon this vital tool before it is time to do so.
SwedishEuropeiska unionen har en bra förhandlingsdagordning och vi bör inte överge den.
The European Union has a good negotiating agenda and should not give it up.
SwedishÄven detta skulle kunna övertyga en och annan ungdom att inte överge bergen.
This too could help to convince a young farmer or two not to abandon the mountains.
SwedishI denna resolution uppmanas därför kommissionen att överge denna strategi.
This resolution therefore urges the European Commission to abandon this approach.
SwedishJag anser heller inte att vi bör överge tanken om ”Standards before Status”.
Nor do I believe that we should abandon the idea of standards before status.
SwedishJag föreslog att Europaparlamentet skulle överge sitt arbete i Strasbourg.
And I proposed that the European Parliament should abandon its work in Strasbourg.
SwedishSammanfattningsvis uppmanar jag parlamentet att inte överge våra värderingar.
By way of conclusion, I urge the House not to turn its back on our values.
SwedishDe uppmanar oss att helt överge grundläggande rättigheter för att skydda någonting annat.
They call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
SwedishFlera familjer har varit tvungna att överge sina hem, och skolorna har hållits stängda.
Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
SwedishMen det innebär inte att vi måste överge organiserade sätt att lagstifta.
However, that does not mean that we have to abandon organised means of regulation.
SwedishJag anser därför att Europeiska unionen inte skall överge sin förhandlingsdagordning.
I therefore think that the European Union should not give up its negotiating agenda.
SwedishLåt oss därför sätta stopp för hyckleriet och överge de falska recepten.
Let us put an end to hypocrisy, and let us give up on solutions that do not work.
SwedishVi måste alla bli mer konkurrenskraftiga och överge det förflutnas ekonomiska beteende.
We must all become more competitive and abandon the economic ways of the past.
SwedishVi uppmanar Ryssland att överge sitt veto och sin blockering av resolutionen.
We call on Russia to abandon its veto and its blocking of the resolution.
SwedishDet vore heller inte önskvärt att överge principen ”ett land, en kommissionär”.
It would also be undesirable to abandon the principle of ‘one country, one Commissioner’.
SwedishMen idén att överge utkastet till konstitution kan inte komma i fråga.
It is for that reason that I find it impossible to vote in favour of the report.
SwedishMen parlamentet har ståndpunkter om vissa frågor som det inte kommer att överge.
But this House has positions on certain items it will not relinquish.
SwedishJag vill uppmana den att överge denna åtgärd: den passar inte in i EU.
I would urge it to abandon that measure: it has no place in the European Union.
SwedishLåt oss akta oss för interna påtryckningar för att överge den gemensamma jordbrukspolitiken.
Let us beware of pressure from within to abandon the common agricultural policy.
SwedishMen är Europeiska unionen beredd att inse det självklara och överge projektet?
But is the EU prepared to accept the obvious and abandon the project?