"ärende" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ärende" İngilizce çeviri

EN

SV ärende
volume_up
{nötr}

ärende (ayrıca: angelägenhet, anledning, betydelse, skäl)
volume_up
matter {isim}
Jag kräver att detta ärende hänskjuts till parlamentets plenarsammanträde.
I insist this matter be referred to Parliament's plenary for debate there.
Jag begär att ni hänvisar den här frågan till ordförande Prodi som ett brådskande ärende.
I ask you to refer this matter to President Prodi as a matter of urgency.
Därför har det ärende som undersöks ett mycket enkelt svar.
Therefore, there is a very simple solution to the matter under consideration.
Utgångspunkten i detta ärende är mjölkkvoterna 1984.
The starting point for this business was the 1984 milk quotas.
Jag kan förstå hans metod att handlägga detta ärende i kammaren.
I can understand his method of expediting the business of the Chamber.
Man kan även dra en mer allmän slutsats av detta ärende.
There is also a more general conclusion that can be drawn from this business.
ärende (ayrıca: fråga, portfölj, tillstånd, händelse)
volume_up
case {isim}
Det är inte ett brådskande ärende och det är inte ens ett ärende som ”bryter mot rättsordningen”.
It is not an urgent case and it is not even a 'breach of the Rule of Law' case.
1.Följs Rizana Nafeeks ärende fortfarande aktivt av kommissionen?
1.Is the case of Rizana Nafeek still being actively followed by the Commission?
Detta ärende var jämförbart med Kralowetz, även om det inte var lika allvarligt.
This was a case comparable to Kralowetz, but on a smaller scale.
ärende (ayrıca: uppdrag, order, kommitté, nämnd)
För det första följer kommissionen noga utvecklingen i detta ärende.
First, the Commission is closely following developments in these matters.
Kommissionen välkomnar varmt möjligheten att tala inför parlamentet i detta ärende.
The Commission very much welcomes the opportunity to address Parliament on this matter.
. - (EN) Vi är mycket oroade över detta ärende.
President of the Commission. - We are very concerned with this case.
ärende (ayrıca: del, angelägenhet, andel, deltagande)
Ert ärende skulle man mycket väl kunna behandla under denna punkt.
It would be entirely appropriate to deal with your concern under this item.
Min oro i dagens ärende gäller rösträttsreglerna.
My concern regarding the matter on today’s agenda relates to the rules governing voting rights.
Jag vädjar till regeringskonferensen att ta upp detta ärende.
I call on the Intergovernmental Conference to take our concerns on board.
ärende (ayrıca: ärende)
volume_up
errand {isim}
You've never run an errand on the clock before?

"ärende" için eşanlamlılar (İsveççe):

ärende

İngilizce' de "ärende" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet finns därför ingen anledning att återförvisa detta ärende till utskottet.
There is therefore no reason why this point should be referred back to committee.
SwedishJag delar det finska ordförandeskapets beslutsamhet att driva detta ärende framåt.
I share the Finnish Presidency’ s determination to move this dossier forward.
SwedishDet är viktigt att utveckla en tydlig EU-linje på högsta nivå i detta ärende.
Developing a clear EU line on this question at the highest level is important.
SwedishJag delar det finska ordförandeskapets beslutsamhet att driva detta ärende framåt.
I share the Finnish Presidency’s determination to move this dossier forward.
SwedishKära kolleger, samtliga argument har framförts i detta ärende om senareläggning.
All the arguments have been expressed on the subject of this postponement.
SwedishEftersom följande frågor behandlar samma ärende behandlar vi dem tillsammans:
As they deal with the same subject, the following questions will be taken together.
SwedishDet ungerska ordförandeskapet har gjort mycket för att ta detta ärende framåt.
The Hungarian Presidency has made considerable efforts to take this dossier forward.
Swedish(Applåder) Det europeiska rådet kan emellertid inte undgå kritik i detta ärende.
(Applause) However, the Council cannot hide from criticism in this affair.
SwedishEtt sammanhållet ledarskap behövs nu från den irländska regeringen i detta ärende.
Cohesive leadership is now needed from the Irish Government in this regard.
SwedishVi har arbetat med detta ärende i över ett år nu och det var ett steg framåt.
We have been dealing with this dossier for over a year now and it was a way forward.
SwedishDet tillsatsmedel i detta ärende som jag då avser är etylhydroxietylcellulosa.
The additive I am thinking of in this regard is ethylhydroxyethylcellulose.
SwedishDet är saken som avgör och inte att samma ärende granskas än en gång på varje nivå.
It is the real issues that count, not having the same thing assessed at every level.
SwedishJag tror inte att något ärende har varit föremål för politisk påverkan, absolut inte.
In no way do I believe that any cases have been politically influenced, not at all.
SwedishSärskilt för jordbrukare med små arealer är det här ett speciellt viktigt ärende.
This is a very important issue especially as far as the smallest farmers are concerned.
SwedishEuropaparlamentet bör konsulteras i detta ärende redan från första början.
The European Parliament should be consulted on this issue from the earliest stage.
SwedishNi får ordet igen för att bemöta en kompletterande fråga från Truscott i samma ärende.
Please remain with this question. Mr Truscott has the floor to put a supplementary.
SwedishJag var den föredragande som förde detta ärende fråga genom parlamentet.
Mr President, I should like to congratulate Mrs Hazan, Parliament ’ s rapporteur.
SwedishJag skulle vilja tacka föredraganden för hennes arbete med detta ärende.
Mr President, I would like to thank the rapporteur for her work on this issue.
SwedishSammanfattningsvis behandlar vi här ett ärende som är av stor betydelse.
To conclude, we are dealing here with an issue which is of great significance.
SwedishJag kan tyvärr inte säga någonting om när detta ärende kommer att avslutas.
I cannot, unfortunately, give any indication as to when this issue will be concluded.