EN

virtual memory {isim}

volume_up
virtual memory
Paged refers to the amount of virtual memory the kernel is using.
"Diske Alınmış", çekirdeğin kullandığı sanal bellek miktarını belirtir.
Amount of virtual memory that is reserved for use by a process.
Bir işlem tarafından kullanılmak üzere ayrılan sanal bellek miktarı.
Click the Advanced tab, and then, under Virtual memory, click Change.
Gelişmiş sekmesini tıklatın, Sanal bellek altında, Değiştir'i tıklatın.

Türkçe' de "virtual memory" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishVirtual memory combines your computer’s RAM with temporary space on your hard disk.
Sanal bellek, bilgisayarınızın RAM öğesini sabit diskinizde geçici alanla birleştirir.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Bilgisayarınızda iki tür bellek vardır; rasgele erişim belleği (RAM) ve sanal bellek.
EnglishWhen RAM runs low, virtual memory moves data from RAM to a space called a paging file.
RAM azaldığında sanal bellek, verileri RAM'dan disk belleği dosyası denilen bir alana taşır.
EnglishClick the Advanced tab, and then, under Virtual memory, click Change.
Gelişmiş sekmesini tıklatın, Sanal bellek altında, Değiştir'i tıklatın.
EnglishYou can also change your computer's virtual memory settings.
Ayrıca, bilgisayarınızın sanal belleği ile ilgili ayarları da değiştirebilirsiniz.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Bilgisayarınızda, rasgele erişim belleği (RAM) ve sanal bellek olmak üzere iki tür bellek vardır.
EnglishA description of virtual memory use (also known as paging file use).
Sanal bellek kullanımının açıklamasıdır (disk belleği dosyası kullanımı olarak da bilinir).
EnglishPaged refers to the amount of virtual memory the kernel is using.
"Diske Alınmış", çekirdeğin kullandığı sanal bellek miktarını belirtir.
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that can't be written to another storage medium.
Bir işlem için ayrılan ve başka bir depolama ortamına yazılamayan sanal bellek miktarı.
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that cannot be written to another storage medium.
Bir işlem için ayrılan ve başka bir depolama ortamına yazılamayan sanal belleğin miktarı.
EnglishAmount of virtual memory that is reserved for use by a process.
Bir işlem tarafından kullanılmak üzere ayrılan sanal bellek miktarı.
EnglishThe amount of information temporarily stored in a paging file is also referred to as virtual memory.
Geçici olarak disk belleği dosyasında depolanan bilgilerin miktarına sanal bellek adı verilir.
EnglishFor more information, see Change the size of virtual memory.
Daha fazla bilgi için bkz. Sanal belleğin boyutunu değiştirme.
EnglishThe amount of information that is temporarily stored in a paging file is also referred to as virtual memory.
Geçici olarak bir disk belleği dosyasında depolanan bilgilerin miktarına sanal bellek de denir.
EnglishLow memory problems occur when your computer runs out of RAM and becomes low on virtual memory.
Bellek azlığı ile ilgili sorunlar bilgisayarınızdaki RAM bittiğinde ve sanal bellek azaldığında meydana gelir.
EnglishIncrease the paging file (virtual memory) size
Disk belleği dosyasının (sanal bellek) boyutunu arttırın
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that can be written to another storage medium, such as the hard disk.
Bir işlem için ayrılan ve sabit disk gibi başka bir depolama ortamına yazılabilen sanal bellek miktarı.
EnglishIf a lack of RAM is slowing your computer, you might be tempted to increase virtual memory to compensate.
RAM azlığından dolayı bilgisayarınız yavaşlıyorsa, oluşan açığı karşılamak için sanal belleği arttırmanız gerekebilir.
EnglishAmount of committed virtual memory for a process that can be written to another storage medium, such as the hard disk.
Bir işlem için ayrılan ve başka bir depolama ortamına (örneğin, sabit diske) yazılabilen sanal bellek miktarı.
EnglishIf you receive warnings that your virtual memory is low, you'll need to increase the minimum size of your paging file.
Sanal belleğinizin azaldığına ilişkin uyarılar alırsanız, disk belleği dosyası boyutunun alt sınırını artırmanız gerekir.

"virtual memory" için eşanlamlılar (İngilizce):

virtual memory

Türkçe de "virtual memory" için benzer çeviriler

memory isim
virtual sıfat
cache memory
Turkish
external memory isim
conventional memory isim
core memory isim
caching memory isim
Turkish
video memory isim
bubble memory isim
main memory isim
Turkish
available memory isim
extended memory isim