"aspect ratio" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"aspect ratio" Türkçe çeviri

EN

aspect ratio {isim}

volume_up
aspect ratio
The aspect ratio is the ratio of the width of the video to the height of the video.
En boy oranı, videonun genişliğinin yüksekliğine olan oranıdır.
Aspect ratio determines the ratio between height and width of your video.
En boy oranı, videonuzun eni ile yüksekliği arasındaki oranı belirler.
The aspect ratio of the original video on the videotape.
Video banttaki özgün videonun en boy oranı.
aspect ratio
The aspect ratio is the ratio of the width of the video to the height of the video.
En boy oranı, videonun genişliğinin yüksekliğine olan oranıdır.
Aspect ratio determines the ratio between height and width of your video.
En boy oranı, videonuzun eni ile yüksekliği arasındaki oranı belirler.
The aspect ratio of the original video on the videotape.
Video banttaki özgün videonun en boy oranı.
aspect ratio
The aspect ratio is the ratio of the width of the video to the height of the video.
En boy oranı, videonun genişliğinin yüksekliğine olan oranıdır.
Aspect ratio determines the ratio between height and width of your video.
En boy oranı, videonuzun eni ile yüksekliği arasındaki oranı belirler.
The aspect ratio of the original video on the videotape.
Video banttaki özgün videonun en boy oranı.

Türkçe' de "aspect ratio" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn Windows Movie Maker, you can choose the video format and the aspect ratio.
Windows Movie Maker'da video biçimini ve en boy oranını seçebilirsiniz.
EnglishAspect ratio determines the ratio between height and width of your video.
En boy oranı, videonuzun eni ile yüksekliği arasındaki oranı belirler.
EnglishThe aspect ratio is the ratio of the width of the video to the height of the video.
En boy oranı, videonun genişliğinin yüksekliğine olan oranıdır.
EnglishChoose the display settings you want to change, such as aspect ratio, brightness or contrast.
En boy oranı, parlaklık veya karşıtlık gibi değiştirmek istediğiniz ekran ayarlarını seçin.
EnglishChoose a video format and aspect ratio setting in Import Video that is the same as the recorded video on tape.
Video Al'da, banttaki kayıtlı videoyla aynı olan bir video biçimini ve en boy oranı ayarını seçin.
EnglishThe aspect ratio of the original video on the videotape.
EnglishThe aspect ratio of the video on the tape changes.
EnglishFor best results when making a movie, it is recommended that you include only video and pictures that have the same aspect ratio.
Bir film yaparken en iyi sonucu elde etmek için yalnızca aynı en boy oranına sahip video ve resimleri eklemeniz önerilir.
EnglishA 4:3 aspect ratio is similar to the "full screen" display of a standard television, while 16:9 correlates to the widescreen format.
4:3 en boy oranı, standart televizyonun "tam ekran" görüntüsünün benzeridir; 16:9 ise geniş ekran biçimiyle ilişkilidir.
EnglishIf the Maintain aspect ratio check box is selected, you only need to enter the horizontal value (width) or vertical value (height).
En boy oranını koru onay kutusu seçiliyse, yalnızca yatay değer (genişlik) veya dikey değeri (yükseklik) girmeniz gerekir.
EnglishDetermine which aspect ratio you want to use for previewing video in Windows Movie Maker and for your final published movie.
Windows Movie Maker'da videonuzu önizlemek ve son yayımlanan filminizde kullanmak için hangi en boy oranını istediğinizi belirleyin.
EnglishThe actual size and aspect ratio of the preview monitor depends on the video properties and settings for the video format and aspect ratio.
Önizleme monitörünün geçerli boyutu ile en boy oranı video özelliklerine ve video biçimi ile en boy oranının ayarlarına bağlıdır.
EnglishAspect ratio is expressed as the relation of the width to the height of the video display, and you can choose between a 4:3 and a 16:9 aspect ratio.
En boy oranı video ekranının genişliğinin yüksekliğiyle olan ilişkisiyle ifade edilir ve 4:3 ve 16:9 en boy oranlarından birini seçebilirsiniz.
EnglishChoose the aspect ratio and video format you want to use to display your video when it's published, as well as when you preview it in Windows Movie Maker.
Windows Movie Maker'da önizlemenin yanı sıra videonuz yayımlandığında görüntülenirken kullanılmasını istediğiniz en boy oranını ve video biçimini seçin.
EnglishFor more information, see Change the aspect ratio and video format.
4:3 standart TV ekranına karşılık gelir; 16:9 ise genellikle geniş ekran olarak bilinir. Daha fazla bilgi için bkz. En boy oranını ve video biçimini değiştirme.
EnglishWhen choosing a movie setting, choose to publish the movie at an aspect ratio that will match the aspect ratio of the computer monitor or TV on which you or others will watch your movie.
Bir film ayarı seçerken en boy oranını, filminizin izleneceği bilgisayar monitörünün veya TV'nin en boy oranıyla eşleşen orana göre seçin.
EnglishThe aspect ratio of a digital picture usually does not match the printed page, so your pictures might have blank borders to ensure that they print in their entirety.
Bir dijital resmin en boy oranı genellikle yazdırılan sayfaya uymaz, bu nedenle resimleriniz tam olarak yazdırılmayı sağlamak için boş kenarlıklara sahip olabilir.
EnglishIn the Resize and Skew dialog box, select the Maintain aspect ratio check box so that the resized picture will have the same aspect ratio as the original picture.
Yeniden Boyutlandır ve Eğ iletişim kutusundan, yeniden boyutlandırılan resmin orijinal resimle aynı en boy oranına sahip olması için En boy oranını koru onay kutusunu seçin.
EnglishDepending on your DV camera and the camera settings at the time you recorded the original video to tape, your video might be recorded at an aspect ratio of 16:9 (widescreen) or 4:3 (standard).
DV kameranıza ve özgün videoyu banda kaydettiğiniz sıradaki kamera ayarlarına bağlı olarak, videonuz 16:9 (geniş ekran) veya 4:3 (standart) en boy oranıyla kaydedilmiş olabilir.

Türkçe de "aspect ratio" için benzer çeviriler

ratio isim
Turkish
aspect isim
hit ratio isim
availability ratio isim
duty ratio
call failure ratio
liquidity ratio isim
activity ratio isim
error ratio
call completion ratio
change ratio
completion ratio
damping ratio isim
depth ratio isim
deviation ratio isim
folding ratio isim
Sözlükte diğer kelimeler