"As Icon" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"As Icon" Türkçe çeviri

Türkçe' de "As Icon" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClose the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
Metin kutusunun dışına dokunarak veya klavye simgesini kullanarak klavyeyi kapatın.
EnglishClick the battery meter icon in the notification area of the Windows taskbar.
Windows görev çubuğunun bildirim alanında bulunan pil ölçer simgesini tıklatın.
EnglishA shortcut is an icon that represents a link to an item, rather than the item itself.
Kısayol, öğenin kendisini değil, o öğenin bağlantısını temsil eden bir simgedir.
EnglishSo, for example, you might continue to see a scanner or fax icon for the device.
Böylece örneğin, aygıt için bir tarayıcı veya faks simgesi görmeye devam edebilirsiniz.
EnglishIn the search results, tap or click the SkyDrive icon that has a folder.
Çıkan arama sonuçlarında, klasörü olan SkyDrive simgesine dokunun veya tıklayın.
EnglishAfter the icon appears, double-click it to open the file and begin working.
Simge göründükten sonra, çift tıklatarak dosyayı açın ve çalışmaya başlayın.
EnglishDouble-click the icon of the drive that the files are saved on, for example C:.
Dosyaların kaydedildiği sürücünün simgesini (örneğin, C:) çift tıklatın.
EnglishFor example, double-clicking the volume icon opens the volume controls.
Örneğin, ses ayarı simgesini çift tıklattığınızda ses ayarı denetimleri açılır.
EnglishWhen you click the battery icon, the battery meter indicates how much charge remains.
Pil simgesini tıklattığınızda pil ölçer, ne kadar şarj kaldığını gösterir.
EnglishNotice that the icon on your desktop has an arrow in the lower-left corner.
Masaüstünüzdeki simgenin sol alt köşesinde bir ok bulunduğuna dikkat edin.
EnglishFor example, a jungle theme might change your My Computer icon to a giraffe.
Örneğin, bir orman teması Bilgisayarım simgesini zürafaya dönüştürebilir.
EnglishBy looking at a file's icon, you can tell at a glance what kind of file it is.
Dosyanın simgesine bakarak bir bakışta dosya türünü söyleyebilirsiniz.
EnglishOpen Connect to a Network by clicking the network icon ( or ) in the notification area.
Ağa Bağlan'ı açmak için bildirim alanındaki ağ simgesini ( veya ) tıklatın.
EnglishIf you turn a system icon off, you can always turn it back on later.
Bir sistem simgesini devre dışı bırakırsanız, daha sonra etkinleştirebilirsiniz.
EnglishWhen you click the icon later, the website will open in Internet Explorer.
Daha sonra simgeyi tıklattığınızda web sitesi Internet Explorer'da açılır.
EnglishThe battery icon is located in the notification area on the Windows taskbar.
Pil simgesi, Windows görev çubuğu üzerindeki bildirim alanında bulunur.
EnglishDrop the file where you want the shortcut, and a shortcut icon appears.
Dosyayı kısayolun bulunmasını istediğiniz yere bırakın; bir kısayol simgesi görünür.
EnglishTo see more IME options, press and hold or right-click the icon in the taskbar.
Daha fazla IME seçeneği görmek için görev çubuğundaki simgeye basılı tutun veya sağ tıklayın.
EnglishShortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
Kısayollar asıl dosyadan simgenin üzerinde görüntülenen ok işaretiyle ayrılır.
EnglishTo start playing, just open the folder and double-click a game icon.
Oyun oynamaya başlamak için, klasörü açın ve bir oyun simgesine çift tıklayın.

Türkçe de "As Icon" için benzer çeviriler

icon isim
Turkish
change icon
as to edat
as though bağlaç
Turkish
as a picture
as if bağlaç
Turkish
as luck would have it
as for me
Turkish
as per zarf
Turkish
as well bağlaç
Turkish
as you like zarf
current icon isim
document icon isim
as of zarf
Turkish
Hyphen icon isim
as Bitmap
as Global