EN

Any {sıfat}

volume_up
Press any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
İstendiğinde herhangi bir tuşa basın ve yönerge görüntülenirse bunları izleyin.
You can add or remove people from any of your lists at any time.
Listelerinizin herhangi birine istediğiniz zaman kişi ekleyip çıkarabilirsiniz.
Anyone using this computer can already use any printer attached to the computer.
Bu bilgisayarı kullanan herhangi bir kişi, bilgisayara bağlı herhangi bir yazıcıyı zaten kullanabilir.
Any (ayrıca: whatever)
Press any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
İstendiğinde herhangi bir tuşa basın ve yönerge görüntülenirse bunları izleyin.
Anyone using this computer can already use any printer attached to the computer.
Bu bilgisayarı kullanan herhangi bir kişi, bilgisayara bağlı herhangi bir yazıcıyı zaten kullanabilir.
When prompted, press any key, and then follow the instructions that appear.
İstendiğinde herhangi bir tuşa basın ve ardından görüntülenen yönergeleri izleyin.
Conversion will stop when any of the following occur:
Aşağıdakilerden herhangi biri oluştuğunda dönüştürme durdurulur:
If any of these webpages include the search term, they appear under a heading called "Files."
Bu web sayfalarından herhangi biri arama terimini içeriyorsa bu sayfa "Dosyalar" adlı bir başlık altında gösterilir.
If any of the categories fail to reset, it's because Internet Explorer couldn't access a file or registry setting.
Kategorilerden herhangi biri sıfırlanamazsa, bunun nedeni Internet Explorer'ın bir dosyaya veya kayıt defteri ayarına erişememesidir.

Türkçe' de "Any" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishPress any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
İstendiğinde herhangi bir tuşa basın ve yönerge görüntülenirse bunları izleyin.
EnglishIn the list of installed programs, uninstall any other Internet security programs.
Yüklü programlar listesindeki diğer tüm Internet güvenliği programlarını kaldırın.
EnglishRepeat steps four through six for any other accounts that are on your computer.
Bilgisayarınızdaki diğer hesaplar için 4 ve 6 arasındaki adımları yineleyin.
EnglishClose anyInternet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Internet Explorer Ayarlarını Sıfırla iletişim kutusunda Sıfırla'yı tıklatın.
EnglishMonitors when programs start and any operations they perform while running.
Programların başlama zamanını ve çalışırken gerçekleştirdikleri işlemleri izler.
EnglishWhen searching, Windows considers a new word to occur after any of these characters:
Windows arama yaparken yeni bir sözcüğün şu karakterlerin ardından geleceğini :
EnglishClose any desktop apps you have open—this will prompt you to save your work.
Açtığınız tüm masaüstü uygulamaları kapatın (Çalışmanızı kaydetmeniz istenebilir).
EnglishThere might be spyware on your computer even if you don't see any symptoms.
Bu belirtilerden hiçbirini görmeseniz de bilgisayarınızda casus yazılım olabilir.
EnglishThese network-wide settings can reinstall any required updates that you've removed.
Bu ağ ayarları kaldırdığınız gerekli güncelleştirmeleri yeniden yükleyebilir.
EnglishIf you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.
Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
EnglishClose the computer case and replace any screws you removed when opening the case.
Bilgisayarın kasasını kapatın ve kasayı açarken çıkardığınız vidaları yerlerine takın.
EnglishUse Free-Form Select to select any irregularly shaped part of the picture.
Resimdeki düzensiz şekilli bir bölümü seçmek için Serbest Biçimde Seç'i kullanın.
EnglishYou can rename a shortcut in the same way that you rename any other kind of file.
Kısayolları yeniden adlandırma işlemi diğer tür dosyalarda olduğu gibidir.
EnglishProblem descriptions and solutions are saved, so you can view them at any time.
Sorun açıklamaları ve çözümler, istediğiniz zaman görüntüleyebilmeniz için kaydedilir.
EnglishFill in any additional information requested on the page and click Submit.
Sayfada istenen tüm ek bilgileri doldurduktan sonra Gönder seçeneğini tıklatın.
EnglishWhen prompted, press any key, and then follow the instructions that appear.
İstendiğinde herhangi bir tuşa basın ve ardından görüntülenen yönergeleri izleyin.
EnglishClose any Internet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Açık olan Internet Explorer veya Windows Explorer pencerelerini kapatın.
EnglishDon't let any one run get too far ahead of the others if you can help it.
Yapabiliyorsanız, hiçbir serinin diğerlerinin çok önünde gitmesine izin vermeyin.
EnglishShould you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
EnglishAny time you change a theme, the new settings appear here as an unsaved theme.
Temayı her değiştirdiğinizde yeni ayarlar burada kaydedilmemiş bir tema olarak görünür.