EN

Another

volume_up
Another (ayrıca: else)
You uninstall Windows on one computer and install it on another.
Windows'u bir bilgisayardan kaldırıp başka bir bilgisayara yüklediğinizde.
It is possible that another program might be preventing Windows Update from working.
Başka bir programın Windows Update'in çalışmasını engelliyor olması olasıdır.
There was a conflict with another recording that had higher priority.
Daha yüksek önceliğe sahip başka bir kayıtla çakışma ortaya çıkmıştır.
You may uninstall the software and install it on another device for your use.
Yazılımı silebilir ve kullanmak için bir başka aygıta yükleyebilirsiniz.
Bir başka kullanışlı yenilik: Kullanılabilen Ağları Görüntüle.
Here's another way to get to the Network troubleshooter.
Ağ sorun gidericisine ulaşmanın bir başka yolu daha vardır.

Türkçe' de "Another" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
EnglishUse keyboard shortcuts by tapping the Ctrl key and then tapping another key.
Önce Ctrl tuşuna, sonra başka bir tuşa dokunarak klavye kısayollarını kullanın.
EnglishSwitch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
Başka bir temaya geçip birkaç saniye bekleyin ve ardından yeniden RSS temasını seçin.
EnglishJust click the deepest card in the run and drag them all to another column.
Yalnızca serinin en arkasındaki kartı tıklatın ve tümünü diğer sütuna sürükleyin.
EnglishNext to Driver Provider, you will see either Microsoft or another provider's name.
Sürücü Sağlayıcı'nın yanında, Microsoft veya başka bir sağlayıcının adını görürsünüz.
EnglishSeasons: Show the transition from one season to another, or celebrate a single season.
Mevsimler: Bir mevsimden diğerine geçişi gösterin ya da tek bir mevsimi kutlayın.
EnglishIt is possible that another program might be preventing Windows Update from working.
Başka bir programın Windows Update'in çalışmasını engelliyor olması olasıdır.
EnglishIn the Color scheme list, select another color scheme, and then click OK.
Renk düzeni listesinden başka bir renk düzeni seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.
EnglishAnother option is to boost the amount of memory by using Windows‌ ReadyBoost .
Diğer bir seçenek ise Windows‌ ReadyBoost kullanarak bellek miktarının artırılmasıdır.
EnglishThat device could be another computer, TV, or stereo connected to your network.
Bu aygıt ağınıza bağlı başka bir bilgisayar, TV veya müzik seti olabilir.
EnglishWindows does not include the option to make another copy of a disc you have just created.
Windows yeni oluşturduğunuz diskin başka bir kopyasını yapma seçeneğini içermez.
EnglishUpgrade to another edition of Windows 7 by using Windows Anytime Upgrade
Windows Anytime Upgrade kullanarak Windows 7'nin istediğiniz sürümüne yükseltin
EnglishAvoid using this setting unless you have another firewall running on your computer.
Bilgisayarınızda çalışan başka bir güvenlik duvarı yoksa, bu ayarı kullanmaktan kaçının.
EnglishYou may uninstall the software and install it on another device for your use.
Yazılımı silebilir ve kullanmak için bir başka aygıta yükleyebilirsiniz.
EnglishYou should not turn off Windows Firewall unless you have another firewall enabled.
Başka bir güvenlik duvarını etkinleştirmeden Windows Güvenlik Duvarı'nı kapatmamalısınız.
EnglishUsing Boolean filters is another way to perform a more precise search.
Boolean filtreleri daha dar kapsamlı arama yapmak için kullanılan başka bir yoldur.
EnglishClick Next or Previous to move from one matched word or phrase to another.
Eşleştirilen bir sözcük veya ifadeden diğerine gitmek için İleri veya Geri'yi tıklatın.
EnglishIf you want to add another account, click go to Options and repeat step 4.
Başka bir hesap eklemek istiyorsanız Seçeneklere git'e tıklayın ve 4. adımı tekrarlayın.
EnglishYou can now use the disc in another computer or in some CD or DVD players.
Artık diski başka bir bilgisayar ya da bazı CD veya DVD oynatıcılarda kullanabilirsiniz.
EnglishYou can also repartition hard disks with another partitioning program.
Sabit diskleri başka bir bölümlendirme programıyla da yeniden bölümlendirebilirsiniz.