EN

alternate {sıfat}

volume_up
alternate (ayrıca: alternative, the other)
öteki birleştirme sırası
alternate (ayrıca: diverse)

Türkçe' de "alternate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can have one or more alternate email addresses associated with your account.
Hesabınızla ilişkili bir veya birden çok alternatif e-posta adresine sahip olabilirsiniz.
EnglishThe following table specifies the default key assignments for the alternate command keys.
Aşağıdaki tablo, alternatif komut tuşları için, varsayılan tuş atamalarını belirtir.
EnglishOn the Security info page, under Alternate email address, tap or click Add.
Güvenlik bilgileri sayfasında Alternatif e-posta adresi kısmından Ekle'ye dokunun veya tıklayın.
EnglishTo correct text, you can either select the suggested alternate word or rewrite letters.
Metni düzeltmek için, önerilen alternatif sözcüğü seçebilir veya harfleri baştan yazabilirsiniz.
EnglishAlternate commands are labelled on top of the keys (such as Redo).
Alternatif komutlar, tuşların üstünde etiketlenmiştir (Yinele gibi).
EnglishAs an added twist, cards in columns must also alternate red and black.
Ek zorluk olarak, sütunlardaki kartların sırayla kırmızı ve siyah olarak yerleştirilmesi gerekir.
EnglishCheck your alternate email for the verification code, enter it, and then tap or click Next.
Alternatif e-posta adresinizden güvenlik kodunu kontrol edip girin ve ardından İleri'ye tıklayın.
EnglishOn some keyboards, My Favorites keys are alternate keys.
Bazı klavyelerde, Sık Kullanılanlarım tuşları alternatif tuşlardır.
EnglishWe can send a security code to your alternate email address.
Alternatif e-posta adresinize güvenlik kodu gönderebiliriz.
EnglishWhite goes first, then players alternate turns.
Beyaz önce başlar, ardından oyuncular sırayla oynar.
EnglishToggles between standard function keys (F1 - F12) and alternate commands, such as Help, Undo, New, and Print.
Standart fonksiyon tuşları ile (F1 - F12) Yardım, Geri Al, Yeni ve Yazdır gibi alternatif komutlar arasında geçirir.
EnglishFor this reason, it's important that you use a real phone number and email address for your alternate contact info.
Bu nedenle, alternatif iletişim bilgisi olarak gerçek bir telefon numarası ve e-posta adresi kullanmanız önemlidir.
EnglishAdd a current alternate email address and mobile phone number to your account, and then keep that information up to date.
Hesabınıza geçerli bir alternatif e-posta adresi ve cep telefonu numarası ekleyin ve sonra bu bilgileri güncel tutun.
EnglishAlternate function keys have two possible commands depending on if the function lock (F Lock) key is turned on or off.
Fonksiyon kilidi (F Kilidi) tuşunun açık veya kapalı olmasına bağlı olarak, alternatif fonksiyon tuşlarının iki olası komutu bulunur.
EnglishBecause of this, there is an alternate method to validate your software that provides the same functionality as the ActiveX controls.
Bu nedenle, yazılımınızı doğrulamak için ActiveX denetimleriyle aynı işlevselliğe sahip alternatif bir yöntem mevcuttur.
EnglishInternet Explorer now supports W3C standards that enable web designers to provide alternate style sheets for websites.
Internet Explorer artık web tasarımcılarının web sitelerine alternatif stil sayfaları sunmasını sağlayan W3C standartlarını destekliyor.
EnglishYour alternate contact info helps keep your account secure, so if it's no longer current, you need to update it.
Alternatif iletişim bilgileri hesabınızın güvenli tutulmasına yardımcı olduğundan güncelliğini yitirmesi durumunda bunları güncellemeniz gerekir.
EnglishCheck your alternate email or your phone for a code sent by the Microsoft account team, and enter it in the text box.
Microsoft hesabı ekibi tarafından gönderilen kodu almak için alternatif e-postanızı veya telefonunuzu kontrol edip kodu metin kutusuna girin.
Englishalternate mark inversion violation
Englishalternate mark inversion violation

"alternate" için eşanlamlılar (İngilizce):

alternate