EN

all {sıfat}

volume_up
all (ayrıca: entire, Whole)
After a reset, all previous settings are lost and cannot be recovered.
Sıfırlandıktan sonra, önceki bütün ayarlar kaybolur ve geri kurtarılamaz.
After a reset, all previous settings are lost and can't be recovered.
Sıfırlandıktan sonra, önceki bütün ayarlar kaybolur ve geri kurtarılamaz.
It's only available in English, but will work in all languages.
Yalnızca İngilizce sürümü mevcuttur ama bütün dillerde çalışır.
TR

Add All

volume_up

Türkçe' de "all" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAfter Windows identifies all of your hardware, it tries to find the best drivers.
Windows tüm donanımınızı tanımladıktan sonra en iyi sürücüleri bulmaya çalışır.
EnglishThese lists include the product's activity for all the local users on the computer.
Bu listeler, bilgisayardaki tüm yerel kullanıcılar için ürün etkinliğini içerir.
EnglishIf you move the slider all the way to the left, the cursor will stop blinking.
Kaydırıcıyı sonuna kadar sola doğru kaydırırsanız imleç yanıp sönmeyi durdurur.
EnglishTurning off system protection for a disk deletes all restore points for that disk.
Diskte sistem korumanın kapatılması bu diskin tüm geri yükleme noktalarını siler.
EnglishClick Finish when you're done importing all the video you want from the videotape.
Video bandından almak istediğiniz tüm videoları aldıktan sonra Son'u tıklatın.
EnglishYou should make sure you have strong passwords for all accounts on your computer.
Bilgisayarınızdaki tüm hesaplar için güçlü parolalara sahip olduğunuzdan emin olun.
EnglishOr, type Composer:Beethoven to find all music that was composed by Beethoven.
Ya da Beethoven tarafından bestelenen müziği bulmak için Besteci:Beethoven yazın.
EnglishIf you don't see all locations on your PC in the list, choose Show all locations.
Bilgisayarınızdaki tüm konumları görmüyorsanız Tüm konumları göster'i seçin.
EnglishHowever, other DVD burners will let you burn to all of these recordable DVD types.
Ancak diğer DVD yazıcılar tüm bu kaydedilebilir DVD türlerine yazmanıza izin verir.
EnglishFor example, click Unread to see all the messages that you haven't read yet.
Örneğin, henüz okumadığınız tüm iletileri görmek için Okunmamış öğesine tıklayın.
EnglishChoose your favorite theme and Photo Gallery puts it all together for you.
Gözde temanızı seçin ve Fotoğraf Galerisi sizin için hepsini bir araya getirsin.
EnglishWhen burning CDs, you should know that not all CD players can play CD-RW discs.
CD yazarken tüm CD çalarların CD-RW diskleri çalamadığını bilmeniz gerekir.
EnglishClick the Details tab to see all the properties associated with this file.
Bu dosya ile ilişkili tüm özellikleri görmek için Ayrıntılar sekmesini tıklatın.
EnglishThis is a system level setting that applies to all user accounts on that computer.
Bu, bilgisayardaki tüm kullanıcı hesaplarına uygulanan sistem düzeyinde bir ayardır.
EnglishClose all Internet Explorer and Windows Explorer windows that are currently open.
Açık olan tüm Internet Explorer veya Windows Gezgini pencerelerini kapatın.
EnglishAll they need to do is add a network printer (your printer) to their computers.
Tek yapmaları gereken bilgisayarlarına bir ağ yazıcısı (sizin yazıcınızı) eklemektir.
EnglishJust click the deepest card in the run and drag them all to another column.
Yalnızca serinin en arkasındaki kartı tıklatın ve tümünü diğer sütuna sürükleyin.
EnglishActive Directory synchronization for single sign-on is included in all E plans.
Tek oturum açma için Active Directory eşitlemesi tüm E planlarında bulunur.
EnglishThe Xbox Games app and Xbox SmartGlass app might not be available in all regions.
Xbox Oyunlar uygulaması ve Xbox SmartGlass uygulaması her bölgede kullanılamayabilir.
EnglishHowever, other DVD burners will let you burn to all of these recordable DVD types.
Ancak, diğer DVD yazıcıları bu kaydedilebilir DVD türlerinin tümüne yazmanızı sağlar.