EN

according to {edat}

volume_up
according to (ayrıca: to)

Türkçe' de "according to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo play, click a card and drag it to a new location according to the rules below.
Oynamak için, bir kartı tıklatın ve aşağıdaki kurallara göre kartı yeni konumuna sürükleyin.
EnglishBy default, the photos are grouped according to when they were taken.
Varsayılan olarak, fotoğraflar çekildikleri tarihe göre gruplandırılır.
EnglishOnce you find the proper driver, download and install it according to the manufacturer's instructions.
Uygun sürücüyü bulduktan sonra karşıdan yükleyin ve üreticinin yönergelerine göre kurun.
EnglishComputers are machines that perform tasks or calculations according to a set of instructions, or programs.
Bilgisayarlar, yordamlar veya programlar kümesine göre görevleri ve hesaplamaları gerçekleştiren makinelerdir.
EnglishIn this case, the bit rate of the published movie file varies automatically according to the motion in your video.
Bu durumda, yayımlanan film dosyasının bit hızı videonuzdaki harekete göre otomatik olarak değişecektir.
EnglishComputers are machines that perform tasks or calculations according to a set of instructions, or programs.
Bilgisayarlar, yönergeler veya programlar kümesine göre görevleri veya hesaplamaları gerçekleştiren makinelerdir.
EnglishAccording to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
EnglishIf there should be a sound card installed, you'll need to install one according to the manufacturer's instructions.
Ses kartının takılı olması gerekiyorsa, üreticinin yönergeleri doğrultusunda bir ses kartı yüklemeniz gerekebilir.
Englishcompletes a scheduled scan and applies actions to software that it detects, according to your settings; or
zamanlanmış bir tarama işlemi tamamlayıp algıladığı yazılımlara ayarlarınıza göre otomatik olarak eylemler uyguladığında; veya
EnglishAn auto playlist in Windows Media Player is a type of playlist that changes automatically according to criteria you have specified.
Otomatik çalma listesi, belirlediğiniz ölçütlere göre otomatik olarak değişen, bir tür çalma listesidir.
EnglishWindows Media Player automatically organizes files in the Player Library according to the media information available for the files.
Windows Media Player, Player Kitaplığı'ndaki dosyaları varolan medya bilgilerine göre otomatik olarak düzenler.
EnglishAccording to..., …is defined as…
EnglishFirst, make sure your printer is powered up and connected to your Windows computer according to the manufacturer's instructions.
Önce yazıcınızın açık olduğundan ve Windows bilgisayarınıza üreticinin yönergelerine uygun olarak bağlandığından emin olun.
EnglishWindows Media Player automatically organizes files in your library according to the media information that is available for the files.
Windows Media Player, kitaplığınızdaki dosyaları dosyalar için varolan medya bilgilerine göre otomatik olarak düzenler.
EnglishAn auto playlist in Windows Media Player is a type of playlist that automatically changes according to criteria you've specified.
Windows Media Player'daki otomatik çalma listesi, belirlediğiniz ölçütlere göre otomatik olarak değişen bir tür çalma listesidir.
EnglishAccording to the statistics…
EnglishWith this type of plan, providers charge you according to the amount of data used (the amount of data sent and received by your PC).
Bu hizmet türü ile, sağlayıcılar kullandığınız veri miktarına göre (bilgisayarınız tarafından gönderilen ve alınan veri miktarı) ücretlendirme yapar.
EnglishWhen the Player rips a CD, it names the files according to your preference, and then stores the files in subfolders based upon the artist and album names.
Player bir CD kopyaladığında dosyaları tercihlerinize göre adlandırır ve ardından sanatçı ve albüm adlarına göre dosyaları alt klasörlerde depolar.