EN

Above

volume_up
Genuine Microsoft software tools collect the data described above at the following intervals:
Orijinal Microsoft yazılım araçları yukarıda anlatılan yapılandırma ve durum verilerini şu aralıklarla toplar:
To do this, follow steps 1 through 3 above to get to the General tab.
Bunu yapmak için Genel sekmesine ulaşmak üzere yukarıda yer alan 1-3 arasındaki adımları izleyin.
They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any.
Olması halinde yazılımı aldığınız ortamı içeren yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir.
Above (ayrıca: Upper)

Türkçe' de "Above" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou'll see your pinned, frequent, and favorite sites above the Address bar.
Sabitlenmiş ve sık kullanılan sitelerinizi Adres çubuğunun üstünde görürsünüz.
EnglishTo show menus, press the ALT key, and the menu bar will appear above the toolbar.
Menüleri göstermek için ALT tuşuna basın, menü çubuğu araç çubuğunun üzerinde görüntülenir.
EnglishIn the library pane (above the file list), next to Includes, click Locations.
Kitaplık bölmesinde (dosya listesi üzerinde), İçindekiler'in yanında Konumlar'ı tıklatın.
EnglishOn Surface Pro, the card reader is located on the right edge, above the power connection.
Surface Pro'da kart okuyucu, sağ tarafta güç bağlantısının üzerinde bulunur.
EnglishLuminous, fiery-orange mountain crags tower above a bucolic prairie.
Işıldayan, alev rengi dağın sarp kayalıkları, yemyeşil ovanın üzerinde yükseliyor.
EnglishIf steps above don't work, and you have infrared technology installed on your computer:
Yukarıdaki adımlar sonuç vermiyorsa ve bilgisayarınızda kızılötesi teknolojisi yüklüyse:
EnglishIn the library pane (above the file list), click an item in the Arrange by list.
Kitaplık bölmesinde (dosya listesinin üzerinde) Düzenleme ölçütü listesindeki bir öğeyi tıklatın.
EnglishPaste the information copied from the diagnostic tool in Step 1 above.
Yukarıdaki 1. Adımda tanılama aracından kopyalanan bilgileri yapıştırın.
EnglishThen follow the steps above to select that file as a signature.
Ardından, söz konusu dosyayı imza olarak seçmek için yukarıdaki adımları uygulayın.
EnglishThis is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
EnglishYou will need to repeat the steps above on each computer that you want to share files from.
Dosyaları paylaştırmak istediğiniz her bilgisayarda yukarıdaki adımları yinelemeniz gerekir.
EnglishFollow the steps above to run the Microsoft Safety Scanner.
Microsoft Güvenlik Tarayıcısı'nı çalıştırmak için yukarıdaki adımları izleyin.
EnglishWhen the battery charge is above 25 percent, the battery icon is green.
Pil şarjı yüzde 25'in üstünde olduğunda, pil simgesi yeşildir.
EnglishJust return it to the computer's disc burner and follow the steps above to close the session.
Diski bilgisayarın disk yazıcısına takın ve oturumu kapatmak için yukarıdaki adımları izleyin.
EnglishTo do this, follow steps 1 through 3 above to get to the General tab.
Bunu yapmak için Genel sekmesine ulaşmak üzere yukarıda yer alan 1-3 arasındaki adımları izleyin.
EnglishAs you type, the search results appear above the Search box in the left pane of the Start menu.
Siz yazdıkça, arama sonuçları Başlat menüsünün sol bölmesindeki Arama kutusunda görüntülenir.
EnglishPlenty of power for everything above plus programs like Photoshop, Illustrator, and AutoCAD
Yukarıdakilere ek olarak Photoshop, Illustrator ve AutoCAD gibi programlara da yetecek kadar güçlü
EnglishThey apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any.
Olması halinde yazılımı aldığınız ortamı içeren yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir.
EnglishTo tell Internet Explorer that you are on an intranet, follow the steps in the section above.
Internet Excplorer'a intranette olduğunuzu bildirmek için, yukarıdaki bölümde yer alan adımları izleyin.
EnglishA critical-battery notification appears above the battery icon that shows how much battery charge remains.
Bilgisayarınızın bir pil bölmesi yoksa, bir pil simgesi görmezsiniz.