"conformity" için İngilizce-Rumence çeviri

EN

"conformity" Rumence çeviri

EN conformity
volume_up
{isim}

National certificate of conformity - valid only in the country that issued it.
Certificatul naţional de conformitate - valabil doar în ţara emitentă
EC certificate of conformity - valid in all EU countries.
Certificatul de conformitate CE - valabil în toate ţările din UE
I hope it will be swiftly delivered in conformity with the conditions underlying the provision.
Sper că va fi furnizată rapid, în conformitate cu condiţiile care stau la baza dispoziţiei.
conformity
volume_up
conformitate {sad. tk.}
National certificate of conformity - valid only in the country that issued it.
Certificatul naţional de conformitate - valabil doar în ţara emitentă
EC certificate of conformity - valid in all EU countries.
Certificatul de conformitate CE - valabil în toate ţările din UE
I hope it will be swiftly delivered in conformity with the conditions underlying the provision.
Sper că va fi furnizată rapid, în conformitate cu condiţiile care stau la baza dispoziţiei.
conformity (ayrıca: comparison, congeniality, likeness, resemblance)
conformity (ayrıca: evenness, uniformity, sameness)
conformity (ayrıca: accord, accordance, concordance, congruity)
conformity (ayrıca: uniformity)
conformity (ayrıca: conformism, time serving)
We have too much centralism and too much conformity.
Avem prea mult centralism și prea mult conformism.

"conformity" için eşanlamlılar (İngilizce):

conformity

Rumence' de "conformity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEnlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.
Extinderea este justificată, însă trebuie să avem coerenţă între retorică şi practică.
EnglishThe contract cannot be rescinded if the lack of conformity is minor.
Rezilierea contractului nu este posibilă în cazul unei neconformităţi minore.
EnglishThe Directive hence establishes the principle of the conformity of the product with the contract.
Directiva stabileşte astfel principiul conformităţii bunului cu contractul.
EnglishHence, it is a certificate of conformity to standards, not a certificate of quality.
Prin urmare, este un certificat de respectare a unor standarde, nu este un certificat de calitate.
EnglishConformity of legal acts with the text of the Convention will come under the supervision of the Court.
Compatibilitatea actelor juridice cu textul Convenţiei va fi realizată sub supravegherea Curţii.
EnglishA procedure for advance conformity has been discussed.
O procedură pentru promovarea conformităţii a fost dezbătută.
EnglishEven worse, it calls on the Commission to introduce a speeded-up punishment process for intentional non-conformity.
Și mai rău, acesta solicită Comisiei să introducă un proces rapid de pedepsire pentru nerespectare intenționată.
EnglishConsumer goods must be in conformity with the contract of sale.
EnglishRather, thanks to their enforced conformity and the fact that they ignore cultural differences, they helped to create it.
Mai degrabă, datorită conformității lor aplicate și faptului că ignoră diferențele culturale, au ajutat la crearea acesteia.
EnglishTo deny such differences is not to fight for equal rights but rather to fight for the conformity and sameness of both sexes.
Negarea acestor diferenţe nu înseamnă a lupta pentru drepturi egale, ci mai degrabă a lupta pentru conformitatea şi nediferenţierea celor două sexe.
EnglishGoods are deemed to be in conformity with the contract if, at the moment of delivery to the consumer:
Bunurile de consum trebuie să fie conforme cu contractul de vânzare.Bunurile sunt presupuse a fi conforme cu contractul în cazul în care în momentul livrării la consumator:
Englishin accordance/conformity with
Englishin accordance/conformity with
EnglishAny lack of conformity becoming apparent within six months of delivery will be presumed to have existed at the time of delivery, unless:
Se presupune că neconformităţile care se manifestă în termen de şase luni de la livrarea bunului existau la această dată, cu excepţia următoarelor:
EnglishFurthermore, the proposal aims to simplify and streamline certain provisions, in particular those relating to conformity assessment procedures.
În plus, propunerea urmăreşte simplificarea şi raţionalizarea anumitor dispoziţii, în special cele referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii.
EnglishIn general, I also consider it dangerous to measure everything by the same yardstick and campaign for enforced conformity everywhere.
În general, consider că este periculos să se măsoare totul în funcţie de acelaşi de etalon şi să se militeze pentru punerea în aplicare a conformităţii pretutindeni.
EnglishNon-conformity of the commercial guarantee with the provisions of the Directive does not affect its validity and the consumer may still require that the guarantee be honoured.
Neconformitatea garanţiei comerciale cu dispoziţiile directivei nu îi afectează valabilitatea, consumatorul putând utiliza în permanenţă garanţia.
EnglishIf the goods are not in conformity with the public statements made by the seller, the producer or their representative, the seller will not be liable if they show that:
Dacă bunul nu este conform cu declaraţiile publice făcute de către vânzător, producător sau reprezentantul acestuia, vânzătorul nu este răspunzător, dacă demonstrează că:
EnglishThat dictatorship not only forces the inhabitants to live in conformity with its religious standards but also tries to kill everyone who does not conform to its system.
Această dictatură nu numai că îi forţează pe locuitori să ducă o viaţă conform standardelor sale religioase, dar şi încearcă să-i omoare pe toţi cei care nu se conformează sistemului.
EnglishHowever, the lack of conformity cannot be accepted if, at the moment of conclusion of the contract of sale, the consumer knew or could not reasonably have been unaware of the lack of conformity.
Nu se consideră totuşi a fi o neconformitate dacă, în momentul încheierii contractului, consumatorul cunoştea sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască neconformitatea.