EN test
volume_up
{isim}

test (ayrıca: fitting, probation, probe, proof)
volume_up
próba {isim}
The proportionality test is not a political test; it is a legal test.
Az arányosság próbája nem egy politikai próba; ez a törvényesség próbája.
That will be the litmus test - including in the Commission hearings.
Ez lesz a döntő próba - ideértve a bizottsági meghallgatásokat is.
The current crisis is an acid test, and we must understand its full significance.
A jelenlegi válság döntő próba, és rá kell eszmélnünk tényleges jelentőségére.
test (ayrıca: attempt, essay, experiment, go)
It's a medical test, Barbara replied, filling out the form.
- Egy orvosi kísérlet - felelte Barbara, és nekiállt kitölteni a kérdőívet.
And this is an experiment that may test for them in our lifetime.
Ez a kísérlet pedig bebizonyíthatja mindezt még a mi életünk folyamán.
And better yet, the test had been carried out in front of the whole world and still not been seen.
S ami még ennél is jobb, a kísérlet az egész világ szeme előtt zajlott, s még csak észre sem vették.
test (ayrıca: criterion)
test (ayrıca: degree, extent, gage, gauge)
A heveder szakítószilárdsági vizsgálata (statikus vizsgálat)
Quotient of the totalized mass (C) and the duration of the test (t):
Az összegezett tömeg (C) és a vizsgálat időtartamának (t) hányadosa:
Vizsgálat típusok és a vizsgálati eredmények értékelése
test (ayrıca: exam, examination, squeeze)
volume_up
vizsga {isim}
- Tilos a vizsga közben kimenni.
The compensatory measure may take the form of an adaptation period  or an aptitude test .
A kompenzációs intézkedések megvalósulhatnak alkalmazkodási időszak  vagy alkalmassági vizsga formájában.
Meséld el, hogy ment a vizsga többi része.
test (ayrıca: proof, tryout, probing, trying)
A független kipróbálás is szükséges e tekintetben.
We are also further along in testing, Yazov pointed out.
És ugyanez a helyzet a kipróbálás terén is mutatott rá Jazov.
The water echoed with the low grumbling of engines being tested.
A víz robajlott a kipróbálás alatt álló motorok zajától.
test (ayrıca: proof)
This is a major test of EU foreign policy in the new world of the Lisbon Treaty.
Nagy próbatétel ez az EU külpolitikája számára a Lisszaboni Szerződés új világában.
This is because energy is, in fact, the greatest challenge and the greatest test.
Ennek az az oka, hogy az energia valójában a legnagyobb kihívás és a legnagyobb próbatétel.
After all, it could be said that the euro is about to take its first test.
Végső soron azt is mondhatnánk, hogy az euró számára most következik az első próbatétel.
test (ayrıca: quiz)
volume_up
teszt {isim}
The purpose of this test was to evaluate part of the soft] ware package.
E teszt célja az volt, hogy ki tudjuk értékelni a szoftvercsomag egy részét.
Managing the European Semester will be a real test for the EU.
Az európai szemeszter lefolytatása valódi teszt lesz az EU számára.
There's a basic old-school test for muscular strength and endurance.
Alapvető, hagyományos teszt izomerő és kitartás mérésére.
test
test
test
test
test
test (ayrıca: tests)
test
A reagens tisztaságának vizsgálata
4. There shall be data confirming the suitability of any laboratory reagents used in the testing of donor samples and blood component samples.
Adatoknak kell lenniük a donorminták és a vérkomponens-minták vizsgálatában használt minden laboratóriumi reagens alkalmasságának megerősítésére.
test (ayrıca: witness)
volume_up
tanú {isim}

Macarca' de "test" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English( C ) CORRECTION CONSTANT REPRESENTING THE ACOUSTIC PROPERTIES OF THE TEST AREA .
(c) a vizsgálati terület akusztikai tulajdonságaira jellemző korrekciós állandó.
EnglishEven at her relatively early age, Devonet was always ready to test her skills.
Devonet viszonylag zsenge kora ellenére is készen állt próbára tenni képességeit.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Ha nem megyünk át ezen a vizsgán, akkor Nápoly lángjai egész Európát felgyújtják.
EnglishBut one might perhaps make a test - a test of one little not very noticeable lie.
De talán próbát tehetnénk, mégpedig egy egészen apró, alig észrevehető hazugsággal.
EnglishCrystal Palace, we call that test a failure at fifty-seven seconds after launch.
Kristálypalota, az indítás után ötvenhét másodperccel az indítás meghiúsult.
EnglishDrawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
E tekintetben az első fontos vizsgafeladat az új alkotmány kidolgozása lesz.
EnglishOh, somebody ran a test, and I have to explain what it means to some people.
Óh, valaki kísérletezgetett, nekem meg el kell magyarázni, mit is jelent mindez.
EnglishAll right, we're here in the Valley today to do our own little riot control test.
Ma itt vagyunk Valley-ben, hogy elvégezzük a mi kis tömegoszlató-tesztünket.
EnglishSo to test this we used a machine that we have called the Blicket Detector.
Ennek ellenőrzésére egy gépet használtunk melyet Blicket detektornak neveztünk.
EnglishTWO BELT ASSEMBLIES ARE REQUIRED FOR THE ABRASION PROCEDURE AND THE MICRO-SLIP TEST .
Két övberendezés szükséges a koptatóeljáráshoz és a mikrocsúszási vizsgálathoz.
EnglishEURONORM 11-80 : tensile test for steel sheet and strip less than 3 mm thick;
EURONORM 11-80: 3 mm-nél vékonyabb acéllemez és -szalag szakító vizsgálata;
EnglishThe chemist wanted to test every tenth bag of dressing, twenty-eight in all.
A vegyész le akart ellenőőrizni minden tizedik zsákot, összesen huszonnyolcat.
EnglishWell, we have several, but we can only test their value by further inquiry.
-Több nyom is van, de csak további vizsgálatokkal dönthetjük el, melyik mit ér.
EnglishOne little test with my knife assured me that its simple frame was genuine gold.
Egy kis karcolás a késsel, és máris láthattam, hogy ennek a széknek a kerete is arany.
EnglishStudy materials need to go under our desk... as my minions pass out the test booklets.
A tankönyvek a padba kerülnek... miközben a segédeim kiosztják a feladatlapokat.
EnglishIn the animal kingdom, when 2members stare at each other... it is a test of dominance.
Az állavilágban, ha két egyén mereven bámul egymásra... az a dominancia tesztje.
English- The thermal shock resistance test comprises 25 cycles to be carried out as follows :
- A hőmérséklet-változás hatásvizsgálata 25 ciklusból áll a következők szerint:
EnglishLastly, Afghanistan will be the big political test for NATO in the years to come.
Végül pedig Afganisztán lesz a NATO jelentős politikai tesztje az elkövetkező években.
English(LV) Mr President, I should like to ask you what the expression 'test pilot' means?
(LV) Elnök úr! Meg szeretném kérdezni, mit jelent a "tesztpilóta” kifejezés?
EnglishThis constitutes a real test of maturity and it is fully supported by the EU.
Ez az érettség valódi próbája, melyet az EU teljes vállszélességgel támogat.