"strange" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"strange" Macarca çeviri

EN strange
volume_up
{sıfat}

strange (ayrıca: alien, outlandish)
So why should it not happen to these strange alien buildings as well?
Miért ne történt volna meg ezekkel a furcsa idegenszerű építményekkel?
Upstairs there was a strange, weird whistling sound, like a note blown from a crooked flute.
Odaföntről furcsa, idegenszerű sípszó hallatszott, mintha hibás fuvolát fújt volna meg valaki.
It was pretty hard not to think he was human, just different, unaccountably strange.
Elég nehéz elhinni róla, hogy nem ember, csak egy más, rejtelmesen idegenszerű fajta.
strange (ayrıca: amazing, astonishing, astounding, singular)
Meglepő váratlansággal húzta lefelé.
Nothing strange in that, it was what he had been trained for.
Ebben nem volt semmi meglepő, hiszen erre képezték ki.
Ez számomra nem különösebben meglepő.
strange (ayrıca: comical, curious, eccentric, extraordinary)
volume_up
furcsa {sıf.}
Sound-stroke photos of strange worlds and weird, aberrant stars adorned the walls.
A falakat különös világok és furcsa, rendellenes csillagok hangfotói borították.
Very strange ... to my mind, nothing prevented the accounts from being closed.
Rendkívül furcsa... véleményem szerint semmi nem gátolja a beszámoló lezárását.
I held that feeling responsible for the strange events that followed.
Olyan érzelem kerített hatalmába, amely a követő, furcsa események okozója.
strange (ayrıca: extraordinary, fanciful, fantastic, freaky)
'Strange powers have our enemies, and strange weaknesses!' said Théoden.
- Ellenségeinknek különös erőik s különös gyöngéik vannak! - mondta Théoden.
'Thalesians are a strange ~people, and they have a Peculiar sense of humour.'
A thalesiaiak különös emberek, és különös a humorérzékük is.
Both of these cases had been extremely strange, but the world was a strange place.
Mindkét eset elég különösnek mondható, de hát a világ már csak ilyen különös hely.
strange (ayrıca: extraordinary, fantastic, odd, outlandish)
He paused momentarily to study the strange, unfamiliar features of the Trolls.
Egy darabig nézegette a furcsa, szokatlan trollokat.
Just vague talk about strange patterns, irrational proposals.
Csak homályosan célozgatnak változásokra, szokatlan viselkedésekre.
Powhatan had been trying to tell him something, with that strange story.
Arra gondolt, Powhatan valamit mondani akart neki ezzel a szokatlan történettel.
strange (ayrıca: extraneous, outlandish)
volume_up
idegen {sıf.}
The sound was of a strange desolate nature, of a sort unfamiliar to Shimrod.
Különös, vigasztalan hang volt ez, teljesen idegen Shimrod számára.
I do not enjoy traveling alone and waking up in a strange hotel bed without you.
Nem szeretek egyedül utazni, és nélküled felébredni idegen hotelszobákban.
Other blood drinkers go to their rest in this strange darkness just as we do.
A többi vérivó ugyanúgy nyugovóra tér most ebben az idegen sötétségben, mint mi.
strange (ayrıca: faceless, faraway, nameless, obscure)
It was an entirely strange room with very little furniture in it.
Tökéletesen ismeretlen szoba volt, gyér bútorzattal.
How strange that she had interpreted things in terms of their most malicious uses.
Milyen különös, hogy korábban minden ismeretlen szerkezetet a lehető leggonoszabb célzatokkal párosított.
- Ott - szólt hozzá egy ismeretlen, tiszta hang a közeléből.

"strange" için eşanlamlılar (İngilizce):

strange

Macarca' de "strange" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou are Morgaine's son, after all-it would be strange if you had no gift at all.
- Elvégre Morgaine fia vagy, fura lenne, ha egyáltalán nem lenne benned tehetség.
EnglishHis mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
Az anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
EnglishWell, don't you think it will look strange if you leave after a couple of minutes?
Nem gondolja, hogy enyhén szólva különösnek tartanák, ha pár perc múlva távozik?
EnglishIn my memory are more strange sounds than any other living cetacean. has heard!
Az én elmémben különösebb hangok vannak, mint amit egyetlen élő cet is hallhatott!
EnglishHe was soiled all over, and seemed rather limp and in a strange misery of ease.
Tetőtől talpig mocskos volt, és valami nyugodt reménytelenséget sugárzott magából.
EnglishMr Nevile Strange's arm round one wife and the other one's head on his shoulder.
Míg egyik karjával az egyik feleségét öleli, addig a másiknak a feje a vállán pihen.
EnglishNow can you think of anyone, Mr Strange, who hates both you and your former wife?
Tud olyan személyről, aki magát is, meg a volt feleségét is egyaránt gyűlöli?
EnglishThey could see one another clearly now, each gone tallowy and strange with fear.
Már tisztán láthatták egymást, mindegyikük sápadt és torz volt a félelemtől.
EnglishHe had had friends in the movement, sincere people, if maybe a little strange.
Voltak barátai a mozgalomban, komoly emberek, csak talán kissé különc figurák.
EnglishAnd a very strange chant came floating up the stairwell and through the open door.
Kimentem az ajtó előtti lépcsőpihenőre, lenéztem a lépcső tölgy-gipsz csigaházába.
EnglishThat was the whole point of the bell, see, to give Nevile Strange an alibi.
Abban állt a csengő egész lényege, hogy Nevile Strange alibit szerezzen magának.
EnglishIt was strange, Sergey Nikolay'ch thought, how rapidly the world could change.
Fura, gondolta Szergej Nyikolajics, hogy milyen gyorsan tud változni a világ.
EnglishAnd it seems strange to me now that I have to explain who Sacco and Vanzetti were.
Különösnek érzem, hogy most meg kell magyaráznom, ki volt Sacco és Vanzetti.
EnglishYou must think it very strange of me coming here like this, but I have a reason.
- Furcsának gondolhatja, hogy csak így bejelentés nélkül beállítottam, de okom van rá.
EnglishIt was too hard to work out, when there were so many strange things happening at once.
Nehéz volt ezen eligazodni, és annyi minden furcsaság történt, és mind egyszerre.
EnglishHe went into the first bedroom on the next floor which was Audrey Strange's.
A következő emeleten bement az első hálószobába, amely Audrey Strange-é volt.
EnglishYugo gave him a strange look, as if to say, Who do you think you're kidding?
Yugo olyan furcsán nézett rá, mintha azt kérdezte volna: Most ugratni akarsz?
English00:16:29.83,00:16:33.43 Did you notice anything strange before she made the attempt?
00:16:29.83,00:16:33.43 Észrevett valami furcsát rajta, mielőtt elkövette a tettét?
EnglishThe window was darkened as Nevile Strange paused in the space between the French doors.
Az ablak elsötétedett, ahogy Nevile megállt a két erkélyajtó közötti térségben.
EnglishBut it's having a most marked effect on young Nevile Strange all the same.
Ugyanakkor mégis rendkívül feltűnő hatással van erre az ifjú Nevile Strange-re