EN

step {isim}

volume_up
I voted in favour of this procedure, as it represents a big step forward for the competitiveness of European industry.
Én az eljárás mellett szavaztam, mivel komoly előrelépést jelent az európai ipar versenyképessége szempontjából.
Our next step is to further develop our options for the transfer of suspected pirates for prosecution in the region.
A következő lépés az, hogy továbbfejlesszük lehetőségeinket a gyanúsított kalózoknak a régióban folytatandó eljárás céljából történő átadására.
Of course we need an impact study and we all know that this is the usual step before starting a legislative procedure.
Szükségünk van persze hatásvizsgálatra, és mindannyian tudjuk, hogy ez a szokásos lépés, amely megelőzi a jogalkotási eljárás elindulását.
step (ayrıca: action, go, port, run)
They nearly fell, trying to move backward down the steep narrow steps that were by no means easy to descend, their faces turned towards me.
Majdnem elestek, mert hátrálva akartak lemenni a szűk, meredek lépcsőn, amelyen szemből se volt könnyű a járás, és közben egyfolytában engem néztek.
As he advanced to meet Spade all his bulbs rose and shook and fell separately with each step, in the manner of clustered soap-bubbles not yet released from the pipe through which they had been blown.
A gömbök járás közben, a lépések ritmusára emelkedtek és süllyedtek, ahogyan a szalmaszál végéről még le nem vált szappanbuborék ringatózik.
step (ayrıca: bat, gait, walk)
step (ayrıca: footfall, measure, move, pace)
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
Ez a kompromisszum csak az első lépés, de a helyes irányba megtett lépés.
That was a major step, a difficult step, facing all that resistance.
Ez fontos lépés volt, nehéz lépés, amely teljes ellenállásba ütközött.
It is both an important and a great step forward and also another small step forward.
Egyszerre fontos és nagy lépés előre, ugyanakkor egy újabb kis lépés előre.
And there was not a single footmark on the steps; that settled it.
Egyetlen lábnyom sem látszott a lépcsőn ez eldöntötte a kérdést.
On the steps outside were footprint leading up to the window, and a second set going away again.
Amikor kinyitotta; észrevette, hogy kívül az ablak felé vezető és mellette égy másik, az ablaktól eltávolodó lábnyom látszik.
step (ayrıca: peg, round, rung, stave)
step (ayrıca: stair)
There the mage waited, floating cautiously above the last step.
A bejáratban megállt, és óvatosan az utolsó lépcsőfok fölé lebegett.
(c) each step rests firmly against the vessel's side.
c) minden lépcsőfok erősen illeszkedjen a hajó oldalához.
A felső lépcsőfok egy konyhába vezetett.
step (ayrıca: trace, track, vestige, wake)

Macarca' de "step" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI was hoping that maybe Bo or Dale would step forward and claim to be a witness.
Abban reménykedtem, hogy Bo és Dale előlépnek, és tanúskodnak a bátyjuk mellett.
EnglishHis brother started abruptly, taking a step backward as if to avoid hearing more.
Öccse hirtelen megrezzent, hátrált egy lépést, mintha nem akarna többet hallani.
EnglishI knew he would step on me like a bug if he saw or sensed what I meant for him.
Tudtam, eltaposna, mint egy férget, ha megneszelte volna, mire készülök ellene.
EnglishBut you have to keep your appointments with us, you have to approve each step.
- Viszont be kell tartania a határidőket, egyeztetnie kell velünk minden lépést.
EnglishI hope at least in the field of visa liberalisation we can make a step forward.
Remélem, hogy a vízumliberalizációval kapcsolatban sikerül előrelépést tennünk.
EnglishBehind them both, the line of Harpers and War Wizards took a step or so closer.
A mögöttük sorjázó Hárfások és harci varázslók előrébb merészkedtek egy lépést.
EnglishI believe this is a huge step forward for the interests of the European Union.
Úgy gondolom, ez óriási előrelépést jelent az Európai Unió érdekei tekintetében.
EnglishYour step has changed, Finadd, Kuru Qan said, since becoming the Kings Champion.
Lépted megváltozott, Finadd mondta Kuru Quan , mióta a Király Bajnoka lett belőled.
EnglishHe took a step backward, slammed the little door, and turned the key in the lock.
Ezzel hátralépett, rám vágta az ajtót, s kívülről elfordította a zárban a kulcsot.
EnglishThe 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
A "kékkártya” és a körkörös migráció az első lépések az efelé vezető helyes úton.
EnglishThe European Commission has already taken that step, as have some Member States.
Az Európai Bizottság már megtette ezt a lépést, néhány tagállamhoz hasonlóan.
EnglishWe did move a step forward, though, and there was a very constructive atmosphere.
Ennek ellenére határozottan előreléptünk, és nagyon konstruktív légkör jött létre.
EnglishAs a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
A probléma megoldásának első lépéseként a jelentés azonban rendkívül hasznos.
EnglishFinally, we need to step up our own engagement with the Arab League countries.
Végül az Arab Liga országaival szembeni kötelezettségvállalásainkat fokozni kell.
EnglishIn recognising this work, we will take a fundamental step towards solving poverty.
Ha ez megtörténik, az alapvető lépést fog jelenteni a szegénység megoldása terén.
EnglishWe will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy.
Határozott állásfoglalást fogunk javasolni a 2020 stratégia második lépéseként.
EnglishThe Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
A dohai megállapodás jelentős előrelépést fog eredményezni e fontos területen.
EnglishShe examined the man on her front step with interest, and perhaps a little hope.
Érdeklődve, és talán reménykedve tanulmányozta a lépcső tetején álló férfit.
EnglishWhen you step closer, you actually see that it is indeed all made up of numbers.
Ha közelebbről nézzük, láthatóvá válik, hogy ez tényleg csupa számokból áll.
EnglishNow that last mile, last foot, in a sense, is the first step of the infrastructure.
Nos az az utolsó mérföld, az utolsó centik, az első lépések az infrastruktúrában.