EN rise
volume_up
{isim}

rise (ayrıca: accession, boost, build-up, gain)
A rise, but nothing compared to the rise you'd expect to find during, say, a flu epidemic.
Ez a növekedés semmi, mondjuk, a növekedéshez egy influenza járványkor.
Felütötte fejét a demokrácia és 5%-os növekedés következett be.
It is really important that growth should not automatically generate a proportionate rise in energy consumption.
Valóban fontos, hogy a növekedés automatikusan ne generáljon arányos növekedést az energiafogyasztásban.
(SK) We are witnessing a sharp rise in terrorist acts and violent insurgency in Afghanistan.
(SK) A terrorcselekmények és erőszakos felkelés erőteljes fokozódásának lehetünk tanúi Afganisztánban.
This is the story of the rise and rise of stand-up comedy in the Middle East -- a stand-up uprising, if you will.
Ez egy ébredés története, a stand-up ébredésének a Közel-Keleten - egy "stand-up felkelés", ha úgy tetszik.
A rising implies aggressive action and a definite plan.
A felkelés támadó fellépést és határozott tervet tételez fel.
rise (ayrıca: ascension, ascent, lift, mounting)
Now, though, we need to open a new chapter, a chapter of looking outwards, of rising to the challenges of globalisation.
Most azonban egy új fejezetet kell nyitnunk: a kifelé tekintés, a globalizáció kihívásaihoz való felemelkedés fejezetét.
rise (ayrıca: ascent, climax, climb, climbing)
Full rise, aye! the helmsman repealed, pulling back on his control yoke.
Teljes emelkedés, értettem ismételte a kormányos.
Measures to combat the rise in oil prices (debate)
Az olajár-emelkedés ellen hozott intézkedések (vita)
- Maximális emelkedés, 15 fok.
rise (ayrıca: augmentation, gain, increment)
rise (ayrıca: augmentation, expansion)
rise (ayrıca: bend, bending, hang, ply)
rise (ayrıca: boost, climax, enhancement)
rise (ayrıca: dip, gradient, hang, heeling)
rise (ayrıca: chamber, upsurge)
rise (ayrıca: descent, downhill, grade, inclination)
volume_up
lejtő {isim}
Ezután felállt, és elindult a lejtő túloldala felé.
A smoothly rising curve cut off the line of gold and abruptly slipped away into the shadows.
A simán emelkedő lejtő ehhez az aranyvonalhoz érve, hirtelen töréssel fordult árnyékba.
Behind the little rise she had found herself on, the land sloped gradually down and then up again; the fullest view lay in front, across that immense prairie.
Egy kis magaslat taraján találta magát, háta mögött enyhe lejtő majd újabb felfelé ívelés; előtte tágasság, a hatalmas préri.
rise (ayrıca: elevation, eminence, hill, knoll)
volume_up
domb {isim}
Their position was on a rise to the northwest of the battlefield.
A csatatértől északnyugatra lévő domb tetején álltak.
There's a Sno-Cat over that rise east of you, laddies, Kurtz said.
Cimbik, van egy Sno-Cat a tőletek keletre levő domb mögött, mondta nekik Kurtz.
Artaq saw them and veered sharply left toward a small rise.
Artaq észrevette őket, és élesen balra kanyarodott egy domb irányába.
rise (ayrıca: elevation, eminence, height, pitch)
It was nearly sunset when Allanon reined in Artaq at the crest of a tree-lined rise and dismounted.
Már majdnem alkonyodott, amikor Allanon megfékezte Artaqot egy fás magaslat tetején, és leszállt a nyeregből.
Behind the little rise she had found herself on, the land sloped gradually down and then up again; the fullest view lay in front, across that immense prairie.
Egy kis magaslat taraján találta magát, háta mögött enyhe lejtő majd újabb felfelé ívelés; előtte tágasság, a hatalmas préri.
A broad rise straddled the pass several hundred yards from its mouth, a flat shelf of rock that overlooked a rugged slide strewn thick with loose stone and scrub.
A hágó szájától több száz méterre volt egy széles, lapos magaslat, amelyhez bokrokkal sűrűn benőtt, omladékos lejtőn lehetett feljutni.
rise (ayrıca: fermentation, fount, fountain, fund)
rise (ayrıca: pull hole)
rise (ayrıca: raise)
rise
rise
rise
volume_up
sikló {isim}
'You don't say,' Ziller said, looking across the rear of the aircraft to watch the yellow-white sun complete its rise.
Jellemz morogta Ziller, és a sikló mögül kiemelked fehérarany napkorongot figyelte.
The skimmer rose two meters into the airvery nearly its ceilingand glided away slowly and silently.
A sikló két méter magasságra szökkent a levegőben ennél nem sokkal több volt a maximális magassága aztán lassan és hangtalanul elsiklottak.
A quartermaster twisted the control wheel, and the Captain met the rising instrument as the eyepiece cleared the deck.
A kormányosmester tekert egyet a kormánykeréken, és a kapitány szinte rögtön rátapadt a felfelé sikló műszerre, amint az elhagyta a fedélzetet.

Macarca' de "rise" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRise, Helm, Elminster said quietly, putting a hand on the old knight's forearm.
- Állj fel, Helm. - mondta Elminster csendesen, karját nyújtva az idős lovagnak.
English267begin to rise and clamped a hand across his mouth as he jerked his eyes away.
Érezte, hogyan émelyedik a gyomra, kezével eltakarta arcát és elfordította fejét.
EnglishInsecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
A bizonytalan fogyasztói és ingatlanhitelek egyre nagyobb likviditást igényeltek.
EnglishHe tried to rise again, a shout of anger and frustration forming in his throat.
Megpróbált megint felállni, mialatt a düh és indulat kiáltássá formálódott benne.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
A mai napon Önök előtt álló csapat kész arra, hogy megbirkózzon a kihívásokkal.
EnglishThese figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy.
A várható élettartam növekedése következtében ezek a számok tovább fognak nőni.
EnglishThe road began to rise more and more abruptly; more and more it became just sand.
Az út mind meredekebb lett, és körös-körül nem volt már semmi más, csak homok.
EnglishSouth America had only one such ancestor, which gave rise to the llama and alpaca.
Dél-Amerikában csak egyikük volt megtalálható; belőle lett a láma és az alpaka.
EnglishMr President, for the second time I rise to declare my vote opposing this motion.
Elnök úr! Második alkalommal kívánom közölni, hogy ezen indítvány ellen szavaztam.
EnglishI dont believe the Russians will ever rise against their masters in the Kremlin.
Nem hiszem, hogy az oroszok valaha is föllázadnak majd kremlbeli uraik ellen.
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Úgy vélem, hogy a fix kvóták megállapítása idővel az árak emelkedéséhez vezetne.
EnglishThis will give rise to unnecessary costs and is not guaranteed to be effective.
Ez ugyanis szükségtelen kiadásokkal járna, és nincs garancia a hatékonyságára.
EnglishWe went into the passage and he made the inner bolt rise and go into its brackets.
Helyére parancsolta a belső keresztgerendát, és a két kezével rakta föl a külsőt.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Számítok az életminőség javulására, valamint számos hasznos és ösztönző ötletre.
EnglishShea started to rise in apprehension, but the thief's strong hand held him down.
Shea bosszankodva tápászkodni kezdett, de a tolvaj erős keze visszatartotta.
EnglishAfter the war, I shall live in this house and rise to see that lake every day...
A háború után itt fogok lakni és minden nap felkelek megnézni ezt a tavat...
EnglishWas this man one of the mysterious Rebels that dared to rise against the Emperor?
Egyike lenne a rejtélyes lázadóknak, akik szembe mernek szállnia császárral?
EnglishA package of measures is needed to tackle the multiple causes of the price rise.
Intézkedéscsomagra van szükség az áremelkedés összetett okainak kezelésére.
EnglishEvery time he even thought about the Man of Light, he felt the terror rise.
Minden egyes alkalommal rémülettel töltötte el, ha csak rágondolt a Fényemberre.
EnglishAny rise in that rate, of course, was passed immediately on to the consumer.
E kamatláb bármilyen mértékű emelését persze azonnal áthárították a fogyasztókra.