EN

right {isim}

volume_up
Yet the reality is that territorial jurisdiction and property rights are the only secure basis for conservation.
A valóság azonban az, hogy az állomány megőrzésének biztos alapját csak az illetékesség és a tulajdonjogok képezhetik.
right (ayrıca: equity, justness)
These are the principles of universality, the right to good quality care, equity and solidarity.
Ezek az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való jog, a méltányosság és a szolidaritás elve.
right (ayrıca: face)
We know our universes are united though -- links between left and right.
Tudjuk, hogy a világegyetemet a bal és jobb oldal közötti kapcsolat tartja egybe.
Jobb oldal tiszta mondta néhány perccel később Jackson.
Papendreyov's attention was immediately directed to his right, where a huge fiery flower blossomed out of the grayness all around him.
Papendrejev figyelme azonnal a jobb oldal felé fordult; a szürkeségben tűzrózsa bontotta szirmait.
It should have felt right, he wanted it to feel right, and it didn't.
Inkább ő szeretné, hogy az igazság ilyen egyszerű legyen.
Doesn't seem right that a thing like that should happen, she said.
Nem igazság, hogy ilyen dolgok megtörténhessenek mondta.
And in fact she considered herself still to be on the right side of a thin moral line.
Különben is úgy vélte, hogy még mindig innen van az erkölcsi igazság keskeny határsávján.
right (ayrıca: justice)
This is a matter of justice and is a human right for all.
Ez igazságosság és a mindenkit megillető emberi jogok kérdése.
We can no longer acquiesce in our defence of democracy, human rights and, especially, social justice.
Demokráciánk, az emberi jogok, és különösen a társadalmi igazságosság védelme érdekében már nem támogathatjuk vakon ezeket a rendszereket.
It is also vital to update legal texts designed to improve social justice and respect for the rights of local and indigenous communities.
Létfontosságú továbbá a társadalmi igazságosság erősítésére, valamint a helyi közösségek és az őslakosok jogainak tiszteletben tartására irányuló jogi szövegek aktualizálása.
right (ayrıca: lot)
right (ayrıca: ownership)
First of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Először is, ez egy jogi kérdés: a szellemi tulajdonjog megsértésének kérdése.
Under discussion here are not intellectual property rights, nor patent rights, but criminal offences.
A vita tárgyát itt nem a szellemi tulajdonjog vagy a szabadalmi jogok, hanem a bűncselekmények jelentik.
Property rights: It's not the democracy, folks; it's having the rule of law based on private property rights.
Tulajdonjog: nem a demokrácia az oka, emberek; hanem a magántulajdon védelmére épülő jogrendszer.
right (ayrıca: trim, snug, regular)
Well, ordinarily, I'd pass your message right on to Mr. Topelis.
Nos, rendes körülmények között az üzenetet azonnal továbbítanám Mr. Topelisnek.
Ill send a constable with youjust to see youre all right.
Mialatt kortyolgatta, fokozatosan visszanyerte rendes arcszínét.
As the example of Iceland shows, orderly state bankruptcy can be the right answer.
Mint Izland példája mutatja, lehet, hogy a rendes államcsőd a helyes válasz.
If you are at the right place and time mayhap you will see us.
Ha alkalmas helyen leszel és alkalmas időpontban, talán láthatsz majd bennünket.
And he knew he could rely on digging the grave right here.
...és pontosan tudta, hogy ez a hely alkalmas lesz eltemetni az áldozatot.
The EU is not democratic and is therefore not a suitable guardian of people's rights.
Az EU nem demokratikus, ennélfogva nem alkalmas az emberek jogainak védelmére.
right
For us, these are sacred rights: the right to strike; the right of association.
Számunkra szent és sérthetetlen a sztrájkhoz való jog, az egyesülési jog.
The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
A menedékhez való jog értékes jog, hiszen ez egyén elidegeníthetetlen joga.
(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
(PT) Elnök asszony, mindannyian tudjuk, hogy a lakhatáshoz való jog alapvető jog.

Macarca' de "right" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
EnglishThe F-i6 Fighting Falcons, descending right into the SAM trap, had almost none.
Aztán jött a második hullám, és ezúttal az egyik pilótának nem volt szerencséje.
EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishYou hit it right on the head this morning when you said I've been a woman-hater.
Fején találtad a szöget ma délelőtt, amikor azt mondtad, hogy nőgyűlölő vagyok.
EnglishScrambling upward, consumed by frenzy, she raced toward the shrubs on the right.
Feltápászkodott, és az iszonyattól vezérelve a jobboldali bokrok felé menekült.
EnglishIt's just freelance right now, but you wanna expand when Kim goes off to college.
Egyelőre szabadúszóként, de komolyabb terveid vannak, mikor Kim egyetemre kerül.
EnglishTogether we have to strike the right balance between the economy and the ecology.
Együttesen kell megtalálnunk a gazdaság és az ökológia közötti kellő egyensúlyt.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
A lakosaik közül sokan élnének a jogukkal, hogy az Unió más részeire költözzenek.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
EnglishMy snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
Mesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
EnglishThe cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
A kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
EnglishHe used to be my broker, and his advice led me right up to the poor-house steps.
Õ volt a tőzsdeügynököm, és a tanácsai nyomán kis híja a szegényházba jutottam.
EnglishThere's 70,000 samples of different varieties of rice in this facility right now.
70.000 minta van különböző rizs fajtákból, pillanatnyilag ebben a létesítményben.
EnglishHow big a contractor team would you need to put this universe together, right?
Mekkora tervezői csapatra lenne szükség, hogy egy ilyen Univerzumot készítsenek?
EnglishI believe right now he's thinking there must have been many other anomaly worlds.
Szerintem Lord Maserd most arra gondol, hogy esetleg voltak más ilyen világok is.
EnglishAnother time you woke me right up, practically yelling, `Unmask, unmask, unmask.'
Egy másik alkalommal pedig felébresztettél a kiabálásoddal: "Álarcokat levenni!
EnglishYou're lucky I'm a Christian, because I had the right to shoot you on my porch.
Szerencséje, hogy keresztény vagyok, mert jogom lett volna lelőni a verandámon.
EnglishIt started as rioting, and right from the beginning you knew this was different.
Úgy indult, mint egy lázadás, de már az elején lehetett tudni, hogy ez valami más.
EnglishThe encounter with the weed wasn't something he wanted to think about, right now.
A hínárral való találkozás nem az a fajta esemény volt, amire szívesen gondolt.