EN recovery
volume_up
{isim}

recovery (ayrıca: ascension, ascent, lift, mounting)
Economic recovery will, in large measure, depend on the possibilities for development open to SMEs which, after all, account for almost 99% of all businesses.
A gazdasági felemelkedés nagymértékben függ attól, hogy milyen fejlődési lehetőségek állnak a kkv-k előtt, hiszen végtére is az összes vállalat 99%-át teszik ki.
recovery (ayrıca: ascent, climax, climb, climbing)
recovery (ayrıca: boost, upsurge, upswing, boom)
Enhanced debt restructuring will help to strengthen economic recovery.
Az adósságok további átütemezése segít majd a gazdasági fellendülés megerősödésében.
Economic recovery will largely come as a result of changing our energy model.
A gazdasági fellendülés nagyrészt az európai energiamodell módosításának eredménye lesz.
The recovery has taken hold and is currently progressing in the real economy.
Elindult a fellendülés, és már a reálgazdaságban is érezhetőek a pozitív változások.
recovery (ayrıca: capacity, turnout, yield)
Because clearly, as you said in your speech, the green shoots of recovery are already starting to show.
Hiszen nyilvánvaló, ahogy Ön is mondta beszédében, a felépülés első hajtásai már megmutatkoztak.
I also wish to say to you that I agree with your very pertinent comments on the need for effective economic recovery.
Azt is el kívánom önnek mondani, hogy egyetértek a hatékony gazdasági felépülés szükségességére vonatkozó, igen találó megjegyzéseivel.
recovery (ayrıca: recruitment, convalescence)
recovery (ayrıca: healing, convalescence)
Nevertheless, even that much contact with another human being, when she wanted it, would have been a small first step toward recovery.
De ha egy másik ember magához szorítja, amikor ő akarja, ezzel megtesz egy apró lépést a gyógyulás felé.
If recovery began anywhere, she had believed, it began with the ability to separate reality from fantasy.
Úgy vélte, az igazi gyógyulás ha ilyenről egyáltalán szó lehet , ott kezdődik, hogy az ember különbséget tudjon tenni valóság és képzelgés között.
Widespread and regular preventive checks enable this disease to be detected in its initial stages, which significantly increases the chance of recovery.
A széles körű és rendszeres megelőző szűrővizsgálatok segítségével már kezdeti szakaszában kimutatható a betegség, ami nagyban növeli a gyógyulás esélyét.
To achieve recovery in any recovery plan is always difficult.
A helyreállítás megvalósítása minden helyreállítási terv keretében mindig nehéz.
We have a significant problem with recovery stock.
Egy fontos problémánk van a helyreállítás alatt álló állományokkal kapcsolatban.
Investment by SMEs is one of the key factors in the keenly awaited recovery.
A KKV-k által történő beruházás a régóta várt is helyreállítás egyik fő tényezője.
recovery (ayrıca: finding)
recovery (ayrıca: flourish)
If the slightest hitch had occurred in your plans, one of our national possessions might have disappeared beyond the hope of recovery.
Ha a tervében a legkisebb hiba csúszott volna, egy nagy értékű nemzeti kincsünk tűnt volna el a visszaszerzés reménye nélkül.
recovery (ayrıca: overbid, sacrifice, salvage, rescue)
Two pregnancies, with perfect deliveries and recoveries.
Két terhesség, sima szülések, bonyodalomtól mentes gyermekágy.
recovery (ayrıca: offset)
recovery (ayrıca: rally)
recovery
volume_up
kirablás {isim} (bányafáé)
recovery
recovery
recovery
Economic growth remains extremely weak, and many people have lost faith in the idea of an early recovery.
A gazdasági növekedés továbbra is rendkívül gyenge, és sokan elveszítették a korai talpraállás elképzelésébe vetett hitüket.
I hope the Commission understands that it is trade, not aid, that offers the best route to economic recovery.
Remélem, a Bizottság megérti, hogy nem a segélyek, hanem a kereskedelem kínálja a legjobb utat a gazdasági talpraállás felé.
recovery

"recovery" için eşanlamlılar (İngilizce):

recovery

Macarca' de "recovery" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut it is equally important that we should deliver promises of a recovery plan.
De egyformán fontos, hogy teljesíteni tudjuk a gazdaságélénkítési terv ígéreteit.
EnglishNow, my dear, you may recount all concerning the recovery of the Blessed Grail!
- És most, drágám, mondj el mindent arról, hogy szereztétek meg a Szent Grált!
EnglishShe couldn't ignore the fact that Mona's recovery was a physical impossibility.
Õ nem hagyhatta figyelmen kívül a tényt, hogy Mona gyógyulása fizikai képtelenség.
EnglishAn economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.
Bár a gazdasági kezd magához térni, ez nem jelenti azt, hogy a válság véget ért.
EnglishDo we believe in the broadest possible access to Community recovery instruments?
Hiszünk a közösségi helyreállítási eszközök lehető legszélesebb körű hozzáférésében?
EnglishI have two or three comments, firstly on the European economic recovery plan.
Két vagy három megjegyzésem van, először az európai gazdaságélénkítési tervről.
English(SK) The legal environment in the Member States in the area of debt recovery varies.
(SK) A tagállamokban változó jogi környezet alakult ki az adósságbehajtás terén.
EnglishThat is why I appeal to you: we have a recovery plan here; it is well documented.
Ezért Önhöz fordulok: van itt nekünk egy jól dokumentált gazdaságélénkítési tervünk.
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Ez a reformfolyamat megteremti a gazdaság helyreállításához szükséges feltételeket.
EnglishInternational recovery of child support and other forms of family maintenance (
A gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtása (
English( H ) USED ARTICLES COLLECTED THERE FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RAW MATERIALS ;
h) kizárólag nyersanyagok szolgáló, az adott országban összegyűjtött használt cikkek;
EnglishIt is an economic recovery plan that will have to be paid for by tomorrow's taxpayers.
Ez egy gazdasági fellendülési terv, amely után a jövő adófizetői fognak fizetni.
EnglishThe economic recovery plan adopted by the European Council is unsatisfactory.
Az Európai Tanács által elfogadott gazdasági fellendülési terv nem kielégítő.
EnglishPeople are looking for hope; they are looking for some information about recovery.
Az emberek reménységet keresnek; információkat szeretnének hallani a helyreállásról.
EnglishA healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
Egy egészséges bankrendszer a fenntartható gazdaságélénkítés előfeltétele.
EnglishSo we have a European Economic Recovery Plan of which the car industry is a part.
Tehát van egy európai gazdaságélénkítési tervünk, amelynek az autóipar az egyik része.
EnglishIt is a good example of how Europe must work together towards financial recovery.
Ez jó példa arra, hogy Európának hogyan kell közösen tennie a pénzügyi fellendülésért.
EnglishAnd his lawyer's bitching about how we interrogated him in the recovery room.
Az ügyvédje pedig tüzet okád azért, hogy kihallgattuk az intenzív szobában.
EnglishRequest emergency random refueling with strip alerter and emergency recovery at Shemya.
Azonnali riadókészültséget, üzemanyag utánpótlást kérünk, és gépjavítást Shemyán.
EnglishOnly incineration with high standards of energy efficiency will be defined as recovery.
Hasznosításnak csak az energiahatékonyság magas fokán történő elégetés minősül.