EN movement
volume_up
{isim}

1. genel

movement (ayrıca: action, cast, drift, go)
You made it clear that freedom of movement was obviously very desirable.
Világosan kimondták, hogy a mozgás szabadságát valóban kívánatos dolognak tartják.
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
Úgy gondolom, hogy a szabad mozgás a demokrácia és a tudás felé vezető út kapuja.
There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.
Nincs ellentmondás a mozgás szabadsága és a megfelelő szociális feltételek között.
movement (ayrıca: campaign, drive, front)
However, the Bekaa Valley is a stronghold of the Islamist Hezbollah movement.
A Bekaa-völgy azonban az iszlamista Hezbollah mozgalom egyik fellegvára.
Activists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
A "Kazahsztán 2012” baloldali mozgalom aktivistáit zaklatják és börtönbe zárják.
As we have seen, the protest movement has taken on a European dimension.
Amint azt mindenki láthatta, az ellenállási mozgalom európai dimenziót öltött.
movement (ayrıca: action, motion, move)
There was a flurry of movement, almost too fast to follow.
Villámgyors mozdulat látszott, amelyet szemmel szinte követni sem lehetett.
It was a graceful, balletic movement, and should have finished it.
Esztétikus, balett-táncos mozdulat volt, és végeznie is kellett volna a riporterrel.
He continued to head up, looking and listening before every movement.
Chavez utána eredt, minden mozdulat előtt körülnézett és fülelt.
movement (ayrıca: advance, advancement, head, progress)
Tehát valóban történt valamelyes haladás.
However, for the sake of honesty, we must explain that this is not a linear movement towards European values.
Az őszinteség kedvéért azonban el kell magyaráznunk, hogy ez nem egyenes haladás az európai értékek felé.
Our parliamentary group is genuinely in favour of a responsible policy, a policy of movement, reform and solidarity.
Parlamenti képviselőcsoportunk viszont valóban a felelős politika, a haladás, a reform és a szolidaritás politikája mellett tör lándzsát.
movement
By evening, the peaceful movement had turned into a demonstration against communism and the regime.
A békés megmozdulás estére rendszer- és kommunistaellenes tüntetéssé alakult át.
This was the largest anti-government demonstration since the bloody suppression of the first democracy movement in 1988.
Az első demokratikus megmozdulás 1988-as véres elnyomása óta ez volt a legnagyobb kormányellenes demonstráció.
Further proof of this is highlighted by the announcement this Sunday that Tzu Yong Jun, a leader of the Tiananmen Square movement, was also sentenced to nine years in prison.
Ennek további bizonyítéka, hogy a múlt vasárnap bejelentették, hogy Cu Jong-csünt, a Tienanmen téri megmozdulás vezetőjét szintén kilenc év börtönbüntetésre ítélték.
movement (ayrıca: action, agency, function, functioning)
movement (ayrıca: buoyancy, dash, go, impetus)
of the movement were the two children who were not ghosts, moving steadily on; not leading, and not following, but somehow focusing the movement into an intention of all the dead.
A lendület gyújtópontjában a két gyerek volt, két nem kísértet diktálta az iramot; nem vezették, de nem is követték a menetet; a halottak közös akaratát lényegítették mozgássá.
movement (ayrıca: motion, shit, defecation)
movement (ayrıca: motion)
movement

2. Müzik

movement
volume_up
tétel {isim}

Macarca' de "movement" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOur vision is local manufacturing, like the local food movement, for production.
A mi elképzelésünk a helyi gyártás, a helyi élelmiszernek a termelési megfelelője.
EnglishA scuttling movement in the corner opposite them showed that they were not alone.
A szemközti sarokból mocorgás hallatszott, amiből megtudták, nincsenek egyedül.
EnglishSimilarly, when you put motor output on movement output, it's extremely noisy.
Ugyanígy, amikor a motorteljesítményt a mozgáshoz hasonlítjuk, az nagyon zajos.
EnglishHe had had friends in the movement, sincere people, if maybe a little strange.
Voltak barátai a mozgalomban, komoly emberek, csak talán kissé különc figurák.
EnglishThirdly, we can enjoy the privileges afforded by the free movement of persons.
Harmadszor, élvezhetjük a személyek szabad mozgása által biztosított kiváltságokat.
EnglishHe's already reviewed every active case, and targeted a few for quick movement.
Már minden függőben lévő ügyet átnézett, és néhány gyors lépést már el is tervezett.
EnglishSensing movement to my right, I snapped my attention to the threesome again.
Jobb oldalról mozgást érzékeltem, s ismét a hármas felé fordítottam tekintetemet.
EnglishTransmitting such data undermines the freedom of movement of European citizens.
Az ilyen adatok továbbítása aláássa az európai polgárok szabad mozgáshoz való jogát.
EnglishBut we have said very clearly that free movement of goods must not compromise safety.
Egyértelművé tettük, hogy az áruk szabad mozgása nem mehet a biztonság rovására.
EnglishLots of people resigned from well-paid jobs and jumped into the National Movement.
Sokan otthagyták jól fizető állásukat és csatlakoztak a nemzeti mozgalomhoz.
EnglishAs she approached she realized the clots had purpose in their upward movement.
Szíve mélyén abban reménykedett, hogy a saját kezével vethet véget a Sámán életének.
EnglishHe backed away, looking in horror at the unsettling movement throughout Dorman's body.
Irtózva hátrált el a férfitól, akinek teste fölött ismeretlen férgek uralkodtak.
EnglishFor the individuals involved, it is restricting the free movement of labour.
Az érintett magánszemélyek szempontjából ez a munkaerő szabad mozgását korlátozza.
EnglishThis forward movement must cease when the preceding element indicates zero.
A mozgásnak akkor kell befejeződnie, amikor az előző számlálótag nullát mutat.
EnglishFrom the room above emerged the sound of mass movement: the terata were coming.
A felső szobából tömeges mozgolódás zaja hallatszott: a terata közeledett.
EnglishA week went by and the only response was a sudden movement of Ska troops.
Eltelt egy hét, és az egyetlen válasz a ska csapatok hirtelen megmozdulása volt.
EnglishFree movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.
A 2003-as rendelet célkitűzése nyilvánvalóan a kutyák és macskák szabad mozgása volt.
EnglishOver the centuries, people's movement has been severely curtailed in Europe.
Az elmúlt évszázadok során a személyek mozgása Európán belül igen korlátozott volt.
EnglishMy question to you is whether there is still any chance of movement on this.
Az lenne a kérdésem Önhöz, hogy van-e még bármi esély előrelépésre ebben az ügyben.
EnglishIt was his movement that finally brought the bulge of sour jeans to touch her lips.
Fészkelő dése közben került a mocskos nadrág dudora még közelebb a szájához.