EN limited
volume_up
{sıfat}

It is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.
Korlátozott számú, számszerűsített célokon és iránymutatásokon alapul.
We have limited oil resources, but we also have limited agricultural land.
Olajkészletünk, de mezőgazdasági területeink nagysága is korlátozott.
Unfortunately, what we can do in the context of the draft directive is limited.
Sajnos az irányelvben foglaltakat illetően mozgásterünk korlátozott.
limited (ayrıca: blunt, narrow, narrow-minded, obtuse)
I decided that Poppy was now relying on her limited imagination.
Úgy döntöttem, hogy Poppy valószínűleg saját korlátolt képzeletére támaszkodik.
A system designed to compensate for limited human ability.
Ezt a rendszert az emberek korlátolt adottságaihoz mérten alakították ki.
Of a very limited type, he said, but a trifle uneasily.
Csak egy nagyon korlátolt fajtája mondta Jack egy kicsit kényelmetlenül.
limited (ayrıca: determinate, stipulated)
The problem of overpopulation in Africa is clearly limited to individual countries.
Tehát az afrikai túlnépesedés problémája egyértelműen meghatározott országokra korlátozódik.
Did America only apply them to specific, limited places and goals?
Amerika csak meghatározott, jól körülhatárolt helyekre és célokra alkalmazhatja őket?
device indicating the mass of totalized loads over a limited period.
egy meghatározott időszak alatt összegezett terhek tömegének kijelzésére szolgáló egység.
limited
Did America only apply them to specific, limited places and goals?
Amerika csak meghatározott, jól körülhatárolt helyekre és célokra alkalmazhatja őket?
Your question presumes that I exist in one limited place-time and move to another place-time.
A kérdésed azt feltételezi, hogy én körülhatárolt tér-időben létezem, és egy másik tér-időbe akarok átjutni.
Whereas this disease has occurred in several Member States and some limited sources of infection exist within the Community;
mivel ez a betegség több tagállamban előfordult, és található néhány körülhatárolt fertőzési forrás a Közösségen belül;

Macarca' de "limited" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhat we are seeing is the Council limited by legal issues, and that cannot happen.
Azt látjuk, hogy a Tanácsot jogi kérdések kötik gúzsba, ami nem fordulhat elő.
EnglishIt would appear that, under these circumstances, consumer choice is limited.
Úgy tűnik, mintha ebben a helyzetben a fogyasztók döntései korlátozva lennének.
EnglishPlus, now with YouTube, that connection's not even limited to the room we're in.
Aztán, most, hogy van YouTube, a kapcsolatokat nem korlátolja a szoba, amiben vagyunk.
EnglishProjectbased credits should be limited to the poorest developing countries.
A projektalapú hiteleket a legszegényebb fejlődő országokra kellene korlátozni.
EnglishProtection should not, however, be limited to the victim's physical protection.
A védelmet azonban nem szabad csupán az áldozat testi épségének védelmére korlátozni.
EnglishThat is why the EU has also clearly limited the operation to a period of one year.
Ez az oka, hogy az EU is határozottan egy évben határozta meg a művelet időtartamát.
EnglishIt costs three times as much and even then the number of patients is even limited.
Így körülbelül pont háromszor annyiba kerül, és még a betegek száma is limitálva van.
EnglishIt is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
Célja, hogy megkönnyítse a határozott időre szóló külföldi foglalkoztatást.
EnglishHer interest in the family was not limited to reunions and get-togethers.
Érdeklődése a család iránt nem korlátozódott az összejövetelekre és vacsorákra.
EnglishThis is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries.
Ez azonban nem korlátozódik néhány országra, mint ahogyan a tisztelt képviselő állítja.
EnglishWe don't understand everything that's happened, but clearly our options are limited.
Nem értünk mindent abból, ami történt, de nincs sok választási lehetőségünk.
EnglishCreideiki is limited to the simplest calls in Trinary, but that seems to be enough.
Creideiki csak a legegyszerűbb kiáltásokra képes trináriban, de úgy tűnik, ez elég is.
EnglishEven the most brilliant of people, Moore realized, could be limited in their thinking.
Még a legragyogóbb elme is, döbbent rá Moore, egy idő után óhatatlanul pályára áll.
EnglishMickey lives in Las Vegas and has a limited role in the family business.
Mickey Las Vegasban él, és csak korlátozottabb szerep jut neki a család ügyeiben.
EnglishFor the most part, life in the Soviet Union was limited to yesterday, today, and tomorrow.
A szovjetunióbeli élet nem tette lehetővé, hogy az ember hosszú távra tervezzen.
EnglishIt limited the junk mail you got, and who cared about primaries, anyway?
Az sem volt mellékes, hogy így kevesebb szemetet gyömöszöltek a postaládájába.
EnglishUsing the methods to which we are now limited, no more than two weeks.
Figyelembe véve a módszereket, amikre ezúttal korlátozódunk, legfeljebb két hét.
EnglishThe lack of vision in the social sector is not limited solely to consumers.
Ez a szűk látókör a szociális szférában nem csak a fogyasztókra vonatkozik.
EnglishBut, as you all know, our funds within the rural development policy are limited.
De amint azt mindannyian tudják, a vidékfejlesztési politikánk pénzforrásai korlátozottak.
EnglishUnfortunately, Black Sea Synergy results have so far been rather limited.
Sajnálatos módon a fekete-tengeri szinergia eddigi eredményei eléggé korlátozottak.