"integration" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"integration" Macarca çeviri

EN

integration {isim}

volume_up
1. genel
integration
Closer integration has failed to deliver, so let us have more integration.
A szorosabb integráció kudarcot vallott, legyen akkor még több integráció.
This is a necessity, because there can be no social integration without integration via the workplace.
Erre azért van szükség, mert nincs társadalmi integráció munkahelyi integráció nélkül.
Regional integration is crucial in the development of these countries.
Ezen országok fejlődése tekintetében a regionális integráció döntő fontosságú.
Artistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
A művészeti oktatás a jólét, a kreativitás és a társadalmi beilleszkedés értékmutatója.
Social integration and social security are fundamental EU values.
A társadalmi beilleszkedés és a szociális biztonság az EU alapvető értékei közé tartoznak.
Mr President, the word 'integration' has been used 24 times in this report.
Elnök úr, a "beilleszkedés” szó 24-szer fordul elő a jelentésben.
The EU welcomed this chance to help stabilise the European continent and to extend the benefits of European integration to these young democracies.
Az Unió örömmel fogadja a lehetőséget, hogy támogassa az európai kontinens stabilizációját, és hogy az európai egyesülés áldásait a fiatal demokráciákra is kiterjessze.
2. Matematik
integration
IF AN INTEGRATOR IS USED , THE INTEGRATION PERIOD SHALL BE EQUAL TO ( TR + TF ) SECONDS .
Integrátor használata esetén az integrálás időtartama (tr + tf) másodperc.
Beállítóablak, integrálás a Konquerorral
- or to compare two integrations of a load per unit length over the same time interval,
- két integrálás összehasonlítása ugyanolyan fajlagos terhelés és időtartam esetén,

"integration" için eşanlamlılar (İngilizce):

integration

Macarca' de "integration" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is more of a policy for disintegration than integration and competitiveness.
Ez inkább széthullásra emlékeztet, nem pedig integrációra és versenyképességre.
EnglishThis is the point where it can await the prospect of its integration into the EU.
Ez az a pont, ahol számíthat az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetőségére.
EnglishThe integration of the western Balkans is, without doubt, the biggest challenge.
Kétségtelenül a nyugat-balkáni országok integrációja jelenti a legnagyobb kihívást.
EnglishI did not vote for this resolution on the European integration process of Serbia.
Nem szavaztam meg a Szerbia európai integrációs folyamatáról szóló állásfoglalást.
EnglishAnother relevant idea contained in the resolution is the capacity for integration.
Az állásfoglalásban szereplő további fontos gondolatot a befogadóképesség jelenti.
EnglishWe should also focus on measures which will deepen the social integration of women.
A nők társadalmi beilleszkedését elmélyítő intézkedésekre is oda kell figyelnünk.
EnglishMoreover, this is another stain on our current model of European integration.
Egyébként ez egy másik szégyenfoltja a jelenlegi európai integrációs modellnek.
EnglishNo, you want further integration and you want the small states to suffer more.
Nem, további integrációt akar és azt, hogy a kis országok még többet szenvedjenek.
EnglishThe integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game.
A világgazdaság integrációja bizonyítja, hogy ez nem egy tét nélküli játszma.
EnglishIf we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
Ahhoz, hogy megfelelő választ adhassunk, előhaladást kell elérnünk az integrációban.
EnglishSecondly, we must not put the integration capacity of the European Union at risk.
Másodsorban, nem veszélyeztethetjük az Európai Unió integrációs kapacitását.
English(PL) Madam President, cohesion policy is the main pillar of the integration process.
. - (PL) Elnök asszony, a kohéziós politika az integrációs folyamat fő pillére.
EnglishEuropean Union funds have been made available for the integration of the Roma.
Európai uniós integrációs alapok állnak rendelkezésre a romák integrációjára.
EnglishWe cannot allow ourselves to weaken the foundations of European integration.
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy most gyengítsük az európai építkezés alapjait.
EnglishActually, the Romanian Government deals fully with the integration of this minority.
Jelenleg teljes mértékben a román kormány foglalkozik e kisebbség integrációjával.
EnglishRecently, however, we have noticed a certain lethargy in the market's integration.
A legutóbbi időkben azonban bizonyos kifáradást tapasztaltunk a piaci integrációban.
EnglishOne can well understand the concern relating to the EU integration capacity.
Érthető természetesen az EU integrációs kapacitásával kapcsolatos félelem is.
Englishbetter integration of the transport infrastructure with vehicles and between vehicles;
a közlekedési infrastruktúra jobb integrálása a járművekkel és a járművek között;
EnglishIn fact, this translates a desire for integration of state sovereignties.
Sőt, ezt az állami szuverenitások integrációja iránti vágyaként fordíthatjuk le.
EnglishA new era in the integration of a fairer Europe which shows greater solidarity.
Egy igazságosabb Európa integrációjának új korszaka, amely nagyobb szolidaritást mutat.