EN grant
volume_up
{isim}

At this stage I am not aware of any reluctance on the part of the Council to grant it.
Jelen pillanatban nem tudok arról, hogy a Tanácsnak bármilyen kifogása lenne az engedélyezés ellen.
This provision shall not apply in the case of authorisation granted under subparagraph (b).
Ez a rendelkezés a b) pont szerint megadott engedélyezés esetén nem alkalmazandó.
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.'
Ezzel kapcsolatban, figyelembe kell venni, hogy ilyen körülmények között egy megelőző felhatalmazás, engedélyezés vagy koncesszió nem szolgálhat a védelem eszközéül.”
grant (ayrıca: aid, help, relief, support)
Would he be inclined to make future decisions to grant budget aid dependent on the European Parliament's opinion?
Hajlandó lenne a költségvetési segély megadására vonatkozó jövőbeli határozatait az Európai Parlament véleményétől függővé tenni?
This resolution seeks to grant immediately rapid and unrestricted humanitarian aid, a measure which is a moral obligation.
Ez az állásfoglalás azonnali, gyors és korlátozás nélküli humanitárius segély nyújtására törekszik, egy olyan intézkedésre, amely erkölcsi kötelezettséget jelent.
The delay in granting this aid is condemning hundreds of families to hunger and emigration and is jeopardising civil peace in the country.
A segély kifizetésének a halogatása több száz családot éhezésre és kivándorlásra ítél, és veszélyezteti a polgári békét az országban.
grant (ayrıca: benefaction, boon, bounty, donation)
I should like to ask you if you believe that these grants of EUR 71 million for our partners in Eastern Europe suffice.
Azt szeretném megkérdezni Önöktől, úgy gondolják-e, hogy ez a 71 millió eurós adomány, amelyet kelet-európai partnereinknek adtak, valóban elégséges?
grant (ayrıca: conference)
The actions of the Competitiveness and Innovation Framework Programme are more policy-driven than grant-oriented.
A versenyképességi és innovációs keretprogram cselekvései inkább szakpolitikai, mint adományozás irányultságúak.
In addition, you are of course all aware of the Erasmus grants, which are still applicable.
Ezenkívül, Önök előtt is ismert az Erasmus ösztöndíj, amely még mindig felhasználható.
grant (ayrıca: subsidy)

"grant" için eşanlamlılar (İngilizce):

grant

Macarca' de "grant" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA mandate shall be given to the Bank to grant loans in pursuance of this Decision.
E határozat végrehajtása érdekében a Bank megbízást kap kölcsönök folyósítására.
EnglishGrant went on: Unfortunately we know next to nothing of what he had discovered.
Sajnos szinte semmit nem tudunk arról, hogy mit fedezett föl folytatta Grant.
EnglishMay the gods grant that it never be so, upon thee, ever again in all thy long days.
Azt kívánom, hogy az istenek segítsenek elfetedni neked e kellemetlen perceket.
EnglishWhen I have decided that you have paid for your sin, I wil grant you absolution.'
Amikor úgy látom jónak, hogy megfizettél a bűneidért, megkapod a feloldozást.
EnglishUnder the Treaty, the Greek authorities are obliged to grant MAT's request.
A Szerződés értelmében a görög hatóságok kötelesek eleget tenni a MAT kérésének.
EnglishFinally, the Union must grant itself financial resources that match its ambitions.
Végül az Uniónak gondoskodnia kell a célkitűzéseinek megfelelő pénzügyi forrásokról.
EnglishAnd this was the power not only to grant immortality, but to triumph over death.
Mert ez a hatalom nemcsak halhatatlanságot kínált, de teljes győzelmet a halál felett.
EnglishHe faced the dour man and cocked his head to one side in a Cary Grant kind of way.
A morcos férfihoz fordult és Cary Grant modorában kissé oldalra billentette a fejét.
EnglishShe turned triumphantly to Mr Grant with a tattered child's picture book in her hand.
Az tán, kezében egy viharvert képeskönyvvel, diadalmasan fordult Mr. Granthoz.
EnglishGrant him entry into the house of the Soldiers of God,' Sparhawk prompted.
Engedélyezzük a belépését Isten Katonáinak házába fejezte be helyette Sparhawk.
EnglishGrant Munro rushed into the lighted room at the top, and we entered at his heels.
Grant Munro berontott a kivilágított emeleti szobába, és rögtön utána mi is beléptünk.
EnglishIt is also important to grant the same rights to citizens throughout the EU.
Az is fontos, hogy ugyanazokat a jogokat biztosítsuk a polgároknak az egész EU-ban.
EnglishMy brothers, maybe someday God will grant me some knowledge of what became of them.
Isten egy napon talán részeket ama kegyelemben, hogy megtudom, mi lett a fivéreimmel.
EnglishOtherwise, it will be impossible to grant discharge within the meaning of the treaties.
Máskülönben lehetetlen lenne a Szerződések értelmében vett mentesítés megadása.
EnglishBeware what you ask for, Gwenhwyfar, for the Goddess may grant it to you ...
Jól gondold meg, mit kérsz, Gwenhwyfar, mert az Istennő még megadja neked...
EnglishGod grant it, Gorlois said, for we have enough enemies without him, too.
- Isten adja - mondta Gorlois -, mert éppen elegendő ellenségünk van nélküle is.
EnglishIf I didn't have the ring, I wouldn't have followed that kid to Reddy Grant.
Ha nem lett volna gyémánt gyűrűm, nem követtem volna azt a kölyköt a Reddy Grant-hez.
EnglishWhere both parents are officials of the Communities, the grant shall be paid once only.
Ha mindkét szülő a Közösségek tisztviselője, a támogatást csak egyszer fizetik ki."
EnglishMay the Lord grant eternal rest to the heroic martyr who died today in Mosul.
Az Úr adjon örök nyugodalmat a hős mártírnak, akik ma halt meg Moszulban.
EnglishIt is unacceptable that Mr Barroso should decide whether the Netherlands should grant aid.
Elfogadhatatlan, hogy Barroso úr dönti el, hogy Hollandia nyújtson-e támogatást.