"foregoing" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"foregoing" Macarca çeviri

EN foregoing
volume_up
{sıfat}

foregoing (ayrıca: premised, above)
foregoing (ayrıca: anticipatory, preceding, preventive, previous)
The part of the levy not applied during a given year shall be added to the levy for the following year as a result of the foregoing provision.
Az egy adott évben nem alkalmazott járulékrészt hozzáadják a következő év járulékához a megelőző rendelkezés eredményeként.

Macarca' de "foregoing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo, while I agree in principle, I had to abstain for the foregoing reasons.
Ezért jóllehet elviekben egyetértek, a fenti okok miatt tartózkodnom kellett.
EnglishIn view of the foregoing, I voted against the second part of Amendment 83.
A fentiekre figyelemmel a 83. módosítás második része ellen szavaztam.
EnglishThe may be approved in the future pursuant to agreements which may supersede the foregoing.
Ezek a jövőben jóváhagyhatók a fentieket hatályon kívül helyező megállapodások értelmében.
EnglishIn such case they need not apply the foregoing paragraphs.
Ilyen Ebben esetben nem kell alkalmazniuk az előző bekezdéseket nem kell alkalmazni.
EnglishBy delaying this reform, we are foregoing potential influence.
A reform késleltetésével potenciális befolyásunkról mondunk le.
EnglishI SHOULD BE GLAD OF YOUR CONFIRMATION OF THE FOREGOING .
Örömmel venném, ha a fentieket meg tudná erősíteni.
EnglishThe foregoing discussion has attempted to…
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
EnglishForegoing his thirst, he quickly drove back to his office in one of the Quonset buildings that had crowded the Washington Mail since the war.
Szomjúságáról is megfeledkezve gyorsan visszarobogott a Washington Mall-on sorakozó felvonulási épületek egyikében lévő irodájába.
EnglishTwo copies of the instrument (or decision), notification of which is requested, shall be attached to the request referred to in the foregoing paragraph.
Az okmány (vagy értelemszerűen határozat, illetve értesítés) két példányát mellékelik a fenti bekezdésben hivatkozott kérelemhez.
EnglishUndertakings shall be held liable for any breach of the foregoing obligation committed by their direct agents, selling agencies or commission agents.
(2) A vállalatok felelnek azért, ha a fenti kötelezettséget közvetlen ügynökeik, értékesítő ügynökségeik vagy bizományi ügynökeik megszegik.
English(c) In respect of claims to family allowances under the legislation of Gibraltar the foregoing provisions of subparagraph (a) and (b) shall apply by analogy.
c) A Gibraltár jogszabályai szerinti családi támogatások kérelmezése tekintetében az a) és b) pont rendelkezései hasonlóan alkalmazandók.
EnglishIt was as if, after wading grimly through the almost unbearable necrology in the foregoing pages, he had come face to face with his own obituary.
Olyan érzés volt, mintha az előző oldalak szinte elviselhetetlen nekrológsorozatán átgázolva, egyszer csak a saját gyászjelentését pillantotta volna meg.
English(126) In the light of the foregoing it is concluded that the Community industry has suffered material injury within the meaning of Article 3 of the basic Regulation.
(126) A fentiekre való tekintettel megállapítást nyert, hogy az alaprendelet 3. cikke értelmében a közösségi iparág jelentős kárt szenvedett.
EnglishWhere a device incorporates several lamps, the foregoing requirement shall apply only to that part of the plate intended to be illuminated by the device concerned.
Amennyiben a berendezés több lámpából áll, a fenti követelmény a rendszámtáblának csak az érintett berendezés által megvilágítandó részére vonatkozik.
EnglishOn the basis of the foregoing, and in the absence of any measures that had been taken by the company to prevent such interference, there is a clear risk of state interference.
Az előzőek alapján és a társaság által, az ilyen beavatkozások megelőzése érdekében tett lépések hiányában komoly kockázata van az állami beavatkozásnak.
EnglishWhere the applicant authority knows that a third party holds assets belonging to one of the persons mentioned in the foregoing paragraph, the request may also relate to that third party.
Amennyiben a kérelmező hatóság tudja, hogy egy harmadik fél birtokában vannak a fenti bekezdésben említett egyik személy követelései, a kérés a harmadik félre is vonatkozhat.