EN

dirty {sıfat}

volume_up
dirty (ayrıca: black, dingy, filthy, foul)
But I practice among dirty little people in a dirty little town.
De a praxisomat piszkos kis emberek között végzem, egy piszkos kis városban.
Dirty stone, dirty windows, dirty terrors skulking at his groin.
Koszos kövek, koszlott ablakok, az ágyékában lapító piszkos kis rettegések.
He wears square, wire-rimmed glasses that are quite thick and dirty.
Négyszögletes, szarukeretes szemüveget visel, amely meglehetősen piszkos.
dirty (ayrıca: damned)
volume_up
mocskos {sıf.} [gün. dil]
It was to the dirty window at the front of the main chamber that their eyes went.
Tekintetük rögtön a legnagyobb szoba utcára néző, mocskos ablakaira tapadt.
Their servile, dirty little faces, wild with hope, made him feel sick.
A mocskos, alázatos arcokon felcsillanó remény láttán Ravelston émelyegni kezdett.
I peered through the dirty glass of the French doors.
Zajtalanul érkeztem a deszkákra, és beleselkedtem a franciaablak mocskos üvegén.
dirty (ayrıca: begrimed, foul, grimy, grungy)
Dirty stone, dirty windows, dirty terrors skulking at his groin.
Koszos kövek, koszlott ablakok, az ágyékában lapító piszkos kis rettegések.
Under the dirty Cinzano umbrella, the attendant rose from the folding chair.
A koszos Cinzano napernyő alatt a parkolóőr felállt az összecsukható székről.
Koszos kis világ koszos kis emberkéje vagy.
dirty (ayrıca: mired, muddy, sloppy, sludgy)
With everyone looking at me sideways, wondering if I'm dirty.
Mindenki sandán néz rám, találgat, hogy sáros vagyok-e?
Green may be a hard-ass, but I don't think she's dirty.
Lehet, hogy Green egy tuskó, de nem hiszem, hogy sáros.
A sáros szoknya teljesen elkerülte figyelmemet.
dirty (ayrıca: filthy, messy, muddy, soiled)
In a dirty sump or in a marble tower on top of a high hill?
Egy szennyes akna mélyén vagy márványobeliszk alatt, a hegytetőn?
Also on the table was a lunch tray laden with empty dishes and dirty flatware.
Az asztalon ott volt még ebédről a tálca, rajta a szennyes edény.
There, opposite in the dirty afternoon gloom, stood the high narrow phantom town house of Stanford White.
Szemben, a délutáni szennyes borulatban keskenyen magasodott Stanford White fantomháza.
dirty (ayrıca: hideous, nasty, ugly, unlovely)
Gyors és csúnya mód kijönni a hipertérből.
In addition, they convinced the French President, among others, that protectionism is a dirty word.
Továbbá meggyőzték többek között a francia elnököt, hogy a protekcionizmus csúnya szó.
She sees this, she votes right, this is forgotten, and her dirty little secret is safe.
Rikki belenéz a papírba, utána úgy szavaz, ahogy kell, és a csúnya kis titka egyszer s mindenkorra feledésbe merül.
dirty (ayrıca: bad, evil, hard, ill)
It was a dirty night and a dirty job, and Freddy's coffee wasn't bad.
Rohadt egy éjszaka volt, rohadt egy meló, és Freddy kávéja nem volt rossz.
Dirty weather is quite a good protection again U-boat attacks.'
A rossz idő megfelelő védelmet nyújt a tengeralattjárók támadásai ellen.
There were no dirty dishes in the sink, no foul-smelling pots on the stove.
A mosogatóban nem láttam piszkos edényt, a tűzhelyen nem éktelenkedtek rossz szagú fazekak.
dirty (ayrıca: base, depraved, despicable, foul)
`What a dirty trick, Miss Wednesbury, to be saddled with all the disadvantages of telepathy, and be deprived of all the advantages.
Micsoda aljas tréfa a sorstól, Miss Wednesbury viselni a telepátia minden hátrányát és nélkülözni az összes előnyét.
He's treacherous, cowardly, lustful, vain, deceitful, and he'll play some very dirty tricks on you before he's done: but remember one thing, he'll never kill you.
Aljas, hazug, gyáva, elfajult, hiú és csúnya dolgokat fog veled művelni, mielőtt meghal, de egyre emlékezzél: sohasem fog megöletni.
`This is no time for dirty talk,' Foyle said impatiently.
Nincs időnk trágár beszédre mondta Foyle türelmetlenül.
Labria is an extremely dirty word in my native tongue.
A Labria rendkívül trágár szó a nyelvemben.
dirty (ayrıca: begrimed, smeary)
Only a few forlorn mortal passengers peered from its smeared and dirty windows.
Csupán néhány siralmas halandó leskelt ki a szurtos, maszatos ablakokon.
At 28 Whitehouse Mansions, Georges, Hercule Poirot's immaculate valet and manservant, opened the door and contemplated with some surprise a schoolgirl with a rather dirty face.
A Whitehouse Mansions 228-ban George, Hercule Poirot tökéletes inasa, ajtót nyitott, és csodálkozva nézte a kissé maszatos képű iskolás lányt.
dirty
volume_up
ocsmány {sıf.} [gün. dil]
They're writing the dirty letters, just now threatening to send in the lawyers.
Már írják az ocsmány leveleiket, és azzal fenyegetőznek, hogy csatasorba állítják a jogászokat.
Ocsmány meló, de valakinek ezt is meg kell csinálni.
- Micsoda mocskos, alávaló iparág.
dirty (ayrıca: atrocious)
dirty (ayrıca: blowy, breezy, draughty, flighty)
Around his bare and magnificent throat, above the dirty collar, he wore a wide piece of black ribbon, like an old woman trying to freshen up her neck.
Csupasz, királyi nyakában, mocskos gallérja fölött széles, fekete szalagot hordott, mint egy öregasszony, aki borogatással áztatja a nyakát.
dirty (ayrıca: blowy, frantic, gusty, rough)
Dirty-looking clouds, chill and unpromising, stretched from horizon to horizon, hurried along by a blustery wind.
Hideg, barátságtalan, piszkosszürke felhőket hajtott a viharos szél, ameddig csak a szem ellátott.
dirty (ayrıca: dim, faint, hazy, misty)
dirty (ayrıca: muddy, silty, slimy, sloppy)
Reopening negotiations with the Mercosur countries without consulting the Member States was very dirty play.
. - (PL) Az, hogy a tagállamokkal való konzultáció nélkül újraindították a tárgyalásokat a Mercosur tagállamaival, nagyon szégyenletes dolog volt.
dirty (ayrıca: shameless)
dirty (ayrıca: impure, drossy)
I found myself backing out of the room and away from him, staring numbly at his small dirty figure.
Kihátráltam a szobából, minél messzebb tőle, és báván meredtem a tisztátalan kis alakra.

Macarca' de "dirty" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
Ha már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
EnglishWould the Will of God be upset by the discordant singing of some dirty savages?
Nem hagyhatta, hogy ezek a zajosan kántáló vadak gúnyt űzzenek Isten akaratából.
EnglishThere was a dirty crunching sound as his nose broke in a burst of horrible pain.
Orra lucskos reccsenéssel tört össze, és pokoli fájdalmat árasztott szét arcában.
EnglishThe organ turned black, and the ceiling turned a kind of dirty yellow, said Lyle.
= Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkossárga lett mondta Lyle.
EnglishThe ink comes off on his hands, as if it is the dirty disorder of the world.
Ostobának találta őket, tele voltak zavaros hasábokkal, rendezetlen oldalakkal.
EnglishWhen I came up here to be interviewed, he had to drag out all my dirty laundry.
Amikor feljöttem ide az állás miatt, a fejemre olvasta az egész múltamat.
EnglishWhen it found that it could not shut itself off, it made dirty yellow smoke.
Amikor pedig ez sehogy sem sikerült, mérgében piszkossárga füstöt eregetett.
EnglishThey were naked, with shocks of dirty yellow hair and watery blue eyes.
Csupaszok voltak, viaszfehér arccal, kócos, sárga hajjal és vizes kék szemekkel.
EnglishA suit, but a clever one, the kind who didn't mind getting his hands dirty.
Öltönyös, de az okos fajtából, abból, aki nem bánja, ha bepiszkolja a kezét.
EnglishThe utter futility of just lying there, dirty and cold, comforted him a little.
A teljes hiábavalóság érzése, hideg, a mocsok átmenetileg megnyugtatta.
EnglishBut why had Halsey said that it suited them to have a dirty day tomorrow?
De vajon miért mondta Halsey, hogy nekik éppen megfelelő lesz a holnapi pocsék nap?
EnglishShe left the check and took away some of the dirty dishes.
Mivel nem kértek, letette az asztalra a számlát, és elvitt néhány üres tányért.
EnglishIn my opinion, it is normal to wash your dirty laundry at home and not out in the street.
Véleményem szerint normális dolog, hogy az ember nem teregeti ki a szennyesét.
EnglishMurdoch had seen that gun before and now here she was, once again, on the dirty end.
Murdoch látta már azt a fegyvert, és most megint a csúnyábbik végén állt.
EnglishIs it possible that breathing dirty air added to the condition of the 114 lungs?
Nem lehetséges-e, hogy a szennyezett levegő belélegzése is hozzájárult a tüdő károsodásához?
EnglishAnd someone wrote an article saying, "Don't impose on us the dirty work of happiness."
Valaki írt egy cikket arról, hogy ne erőltessem rájuk a boldogság vesződséges munkáját.
EnglishLike this cute little blonde, that will get down and dirty with the guys.
Hanem mint ez a helyes kis szöszi, amelyik jön, és disznólkodik a fiúkkal.
EnglishThe two men traded a dirty look, but their grudge had been set aside for the time being.
A két férfi sötét pillantást váltott, de pillanatnyilag félretették nézeteltérésüket.
EnglishGalan raised an incredulous eyebrow, and then doffed his dirty head scarf.
Calan hitetlenkedve emelte meg az egyik szemöldökét, azután még kosüis fejét is megrázta.
EnglishA guy named Geiger who ran a dirty book racket in a store on Hollywood Boulevard.
Egy Geiger nevű ürgéről van szó: pornográf könyvekkel üzletelt egy hollywoodi bolthelyiségben.