"to convey" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to convey" Macarca çeviri

EN to convey
volume_up
[conveyed|conveyed] {fiil}

to convey (ayrıca: to consign, to deliver, to give, to give up)
to convey (ayrıca: to bear, to bring, to return, to yield)
volume_up
hoz {fi.}
to convey (ayrıca: to bear, to carry, to wear, to cart)
volume_up
hord {fi.}
to convey (ayrıca: to bear, to carry, to direct, to take)
volume_up
visz {fi.}
to convey (ayrıca: to carry, to deliver, to transport)
to convey (ayrıca: to carry, to deliver, to expedite, to haul)
The section of the report emphasising the importance of the message sport conveys merits a special mention.
A jelentés azon része, amelyben annak jelentősége kerül kiemelésre, hogy a sport értékeket közvetít, külön említést érdemel.
The adoption of the amended Constitution by a clear majority today conveys a clear message: 'People keep out; this Europe is for professional politicians only'.
A módosított Alkotmány mai egyértelmű többséggel történt elfogadása világos üzenetet közvetít: "Emberek, belépni tilos, ez az Európa csak a hivatásos politikusoké.”.
We must not forget either that we are talking about a sensitive area with a large multiplier effect, conveying a powerful message to its audience and society.
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy olyan érzékeny területről beszélünk, ahol nagy a sokszorozó hatás, és ez jelentős üzenetet közvetít a közönség és a társadalom felé.

Macarca' de "to convey" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English`You understand what I am saying to you, and why you must convey this to her?'
Megérted, mit mondok, és hogy miért kell átadnod Charlotte-nak ezt az üzenetet?
EnglishIt only remains for me to convey my congratulations and wish you every success.
Már csak annyi feladatom maradt, hogy gratuláljak, és sok sikert kívánjak önöknek.
EnglishI hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
Remélem, hogy valakinek sikerül addig eljuttatni a Parlament üzenetét az elnökségnek.
EnglishThat is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Ezt az üzenetet kell nagyon erőteljesen továbbítanunk a grúz hatóságoknak.
EnglishThis is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
Ezt az üzenetet kívánta közvetíteni a Parlament, én pedig támogatom ezt az álláspontot.
EnglishIn the final paragraph, he asks me to convey the following message to you:
Az utolsó bekezdésben arra kér, hogy közvetítsem Önöknek a következő üzenetet:
English'His name, sir, is Mr Anthony Cade, but he said it wouldn't convey anything to anybody.'
- A neve, uram, Anthony Cade, de azt mondja, hogy ebből senki se tud semmit sem.
EnglishI think I managed to convey to him that no one within the Order knew who the Elders were.
Azt hiszem, sikerült megértetnem vele, hogy a rendben senki sem ismeri a Véneket.
EnglishAs for the values that I referred to - they are the values that we consistently convey.
Ami az értékeket illeti, amelyekre hivatkoztam - azokat következetesen képviseljük.
EnglishThat is the message our leaders should convey to Moscow loudly and clearly.
Ezt az üzenetet kell vezetőinknek Moszkva felé határozottan és érthetően közvetíteni.
EnglishAs the President of Slovenia, you convey that message with particular resonance.
Szlovénia elnökeként Ön ezt az üzenetet különös visszhanggal adta át.
EnglishWould you be so good as to convey a personal message to the Primate of ~Cimmura for us?
Volna olyan kedves egy személyes üzenetet is átadni Cimmura primátusának?
EnglishI would like to emphasize that this cooperation must also convey values.
Hangsúlyozni szeretném, hogy ennek az együttműködésnek értékeket is kell közvetítenie.
EnglishHer eyes shone with importance at the information she was about to convey.
Szeme már előre ragyogott, hogy micsoda fontos dolgokat közölhet velem.
EnglishHis mother looked at him hard, but if she was angry she didn't convey it.
Édesanyja ugyan meredten bámult rá, de ha dühös is volt, nem adta jelét.
EnglishI should like to convey their concern about Iran's nuclear programme.
Irán nukleáris programjával kapcsolatos aggodalmaikat szeretném tolmácsolni.
EnglishI shall convey to my colleague Mr Barrot all that they have said today.
Továbbítani fogok munkatársamnak, Barrot úrnak mindent, ami ma elhangzott.
EnglishThey gave me a series of testimonies which they asked me to convey to this Parliament.
Egy sor élményükről számoltak be, és megkértek, hogy közvetítsem ezeket a Parlament felé.
EnglishI cannot convey to you the feeling that came over me when I heard this.
Nem tudom szavakban kifejezni azt az érzést, ami ennek hallatán elfogott.
EnglishI have taken note of all your comments and I shall convey them to the Commissioners concerned.
Feljegyeztem minden észrevételt, és az érintett biztosokhoz továbbítom azokat.