EN alteration
volume_up
{isim}

alteration (ayrıca: altering, change, changeover, shift)
If that happened it would only be as a consequence of a profounder alteration.
Ha mégis így tett, az csak egy sokkal mélységesebb változtatás mellékhatásaként következhetett be.
A cél tulajdonképpen valami apró kis változtatás.
Még most sem késő a változtatás.
. - This is once again a codification without any alteration of substance, of which I am in favour, and I have therefore voted in favour of this report.
. - Ez ismét a szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza, amit támogatok, ezért megszavaztam a jelentést.
(PT) This amendment stems from the fact that we have realised that the African Partnership Forum has just been created and this is therefore a minor alteration which reflects the current situation.
Ez a módosítás abból a felismerésből ered, hogy az Afrikai Partnerségi Fórum éppen most jött létre, ezért ez csak egy kis változtatás, amely tükrözi a jelenlegi helyzetet.
alteration (ayrıca: change, chop, fluctuation, round)
A felügyelő modorán némi változás észlelhető.
Every best gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no change nor shadow of alteration.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.
alteration (ayrıca: altering)
alteration (ayrıca: altering)
alteration (ayrıca: altering, shift)

"alteration" için eşanlamlılar (İngilizce):

alteration

Macarca' de "alteration" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPerhaps summer has managed a modest alteration to these wastes, c a r mused.
Talán a nyárnak mégis sikerült kicsit változtatnia ezen a pusztaságon töprengett Fear.
EnglishThere is not a single alteration by Parliament, even so much as a comma.
Egyetlen, Parlament által tett módosítást nem tartalmaz, még egy vesszőt sem.
EnglishThese questions and divisive thoughts may all be due to my own alteration.
Kedves, kissé petyhüdt arcán irányíthatatlan rángáshullámok vonultak végig.
EnglishOnly the Nuncio had that, and there was no way back from such alteration.
Csakis a Nunciónak volt, és az ilyen változásból nincs visszaút.
EnglishThe Cedas divinations promised a fundamental alteration awaiting Lether.
A Kréda jóslata alapvető változásokat ígért Lether életében.
EnglishI loved him despite his alteration the way, I suppose, he had loved me despite my disability.
Én az átalakulása ellenére is szerettem, ahogy , gyanítom, a fogyatékosságom ellenére is szeretett engem.
EnglishIt was a significant correction or, rather, alteration.
Gyökeres korrekciót hajtott végre, sőt talán teljes változtatást.
EnglishMarty noted an alteration in Toy too, but for the worse.
Marty észrevette, hogy Toy is megváltozott, de nem előnyére.
EnglishRuns a body alteration shop on Microsoft and Sixth.
Van egy testváltoztató boltja a Microsoft és a 6-ik sarkán.
EnglishI have therefore submitted an amendment in support of this alteration that I hope you will all support.
Ezért én ezt a változtatást támogató módosítást nyújtottam be, és remélem, Önök is mindannyian támogatni fogják.
English`It will mean an alteration of my travelling plans.
Ezek szerint meg kell változtatnom az útitervemet.
EnglishThe Thennanin are terrified of reality alteration.
A thennaninok rettegnek a valóságváltoztatástól.
EnglishThey'd been warned by their superiors, the warnings further reinforced by the alteration in the aircraft's exterior paint job.
Feljebbvalóik is figyelmeztették őket, és mintha nem lett volna elég, hogy látják a repülőgép átfestését.
EnglishAll the same, you know, there might besomewhere, some alteration in the structuresomething that one of the family might know about.
De ettől függetlenül, valami átépítés folytán lehet a házban egy titkos zug, amelyről tud valaki a családban.
English. - (PT) Mr President, I wish to propose an amendment to Article 5 which involves a minor alteration to the text.
előadó. - (PT) Elnök úr, módosítást szeretnék javasolni az 5. cikkhez, ami a szöveg minimális változtatását eredményezi.
EnglishI could manage a half-crown,' Sparhawk replied, trying to conceal his amazement at Kurik's sudden alteration.
Egy félkoronás megfelel bólintott Sparhawk, aki még mindig nem tért teljesen magához a Kurik hirtelen átváltozása feletti döbbenetéből.
EnglishI just do some minor alteration.
EnglishHe spent his time in the underground ship- alteration complex, not in the cathedral the monks had set up to establish their cover.
Egész nap a földalatti hajóátalakító műhelyben melózott, nem pedig a katedrálisban, amit a szerzetesek álcaként építettek fel.
EnglishIt's Body Alteration 101 .
EnglishPlease bear in mind that its independence would be the first unilateral alteration of boundaries in Europe since the Second World War.
Kérem, legyen figyelemmel arra, hogy Koszovó függetlensége lesz az első egyoldalú határmódosítás Európában a II. világháború óta.