EN yield
volume_up
{isim}

yield (ayrıca: harvest)
volume_up
plon {er.}
Ważny jest plon biologiczny.
We have had slower increases in yields and increasing global consumption.
Wzrost plonów uległ spowolnieniu, a konsumpcja globalna wzrosła.
It is estimated that such a ban would cut wheat yield by 26% to 62%, potato yield by 22% to 53% and some other vegetable yields by 25% to 77%.
Szacuje się także, że wprowadzenie takiego zakazu spowoduje spadek plonów pszenicy o 26%, do 62%, plonów ziemniaka o 22%, do 53% i innych roślin o 25%, do 77%.
yield
yield
If yields are inadequate, as measured by the criteria above, alternative forms of treatment not requiring progenitor support should be considered.
Jeśli uzysk komórek progenitorowych jest niewystarczający, zgodnie z podanymi wyżej kryteriami, należy rozważyć alternatywne metody leczenia bez udziału komórek progenitorowych.
Agents such as melphalan, carmustine (BCNU) and carboplatin, when administered over prolonged periods prior to attempts at progenitor mobilisation may reduce progenitor yield.
Leki, takie jak melfalan, karmustyna (BCNU) i karboplatyna podawane przez dłuższy czas przed próbami mobilizacji komórek progenitorowych mogą zmniejszać uzysk tych komórek.

Lehçe' de "yield" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe hope that the proposal will be supported and yield its expected results.
Mamy nadzieję, że wniosek uzyska poparcie i przyniesie oczekiwane rezultaty.
EnglishThis would yield an increase in EU imports from Pakistan of about EUR 100 million.
Przełoży się to na wzrost przywozu z Pakistanu o około 100 milionów euro.
EnglishIncreasing the yield of autologous blood from patients in a pre-donation programme.
Zwiększenie liczby autologicznych krwinek czerwonych u osób przygotowywanych do zabiegu
EnglishThis time the Czechs were the first to be targeted and the first to yield.
Tym razem Czechy były pierwsze w ukierunkowaniu swych działań i osiągnięciu korzyści.
EnglishThis is why automatically imposing sanctions will not, in itself, yield positive results.
Dlatego samo tylko automatyczne nakładanie kar nie przyniesie pozytywnych rezultatów.
EnglishWithout foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
Większość gatunków bez obecności pszczół zapylających nie przyniesie zadowalających zbiorów.
EnglishNon-enzymatic methods for glucose determinations in urine may yield false-positive results.
Wyniki oznaczania glukozy w moczu metodami nieenzymatycznymi mogą być fałszywie dodatnie.
EnglishThe purpose of sovereign wealth funds is to invest surplus state reserves to yield profits.
Ich celem jest inwestowanie dla zysku państwowych nadwyżek finansowych.
EnglishSo, why not use a yield sign? Well the meaning of yield is: You must yield the right-of-way.
To znaczy, że jeśli pięć samochodów czeka, musisz czekać, dopóki wszystkie nie przejadą.
EnglishComplete isolation, severe sanctions, and a clear and consecutive position will yield a result.
Całkowita izolacja, surowe sankcje oraz jasne i stopniowe stanowisko przyniesie wyniki.
EnglishIndeed, yield last season was the lowest of the last 15 years.
I rzeczywiście produkcja mleka w ubiegłym sezonie była najniższa od 15 lat.
EnglishWe hope that this latest position statement will yield more results.
Mamy nadzieję, że zadeklarowane obecnie stanowisko da lepsze wyniki.
EnglishYea, Jehovah will give that which is good; And our land shall yield its increase.
Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość z nieba wyjrzy.
EnglishThose of us who support it want it to continue to evolve and yield positive results.
Ci z nas, którzy ją popierają, chcą by była ona kontynuowana, by ewoluowała i dawała pozytywne rezultaty.
EnglishFor ten acres of vineyard shall yield one bath, and a homer of seed shall yield [but] an ephah.
Do tego dziesięć stajan winnicy przyniosą jednę baryłę wina, a jeden chomer nasienia wyda efa.
EnglishThis should be compared with our obligation to achieve maximum sustainable yield by 2015.
Należy to porównać z naszym zobowiązaniem do osiągnięcia maksymalnej zrównoważonej wydajności do 2015 roku.
EnglishGuanine is N-deaminated to form xanthine, which is further oxidized to yield uric acid.
Guanina ulega N- deaminacji, w wyniku czego powstaje ksantyna, która następnie utlenia się do kwasu moczowego.
EnglishAnd I'll yield the floor here for a second to Einstein, who, I believe, has paid his dues.
Na chwilę chciałbym oddać głos Einsteinowi który myślał podobnie: najważniejsze jest sformułowanie problemu.
EnglishEighty-eight per cent of fish stocks are being fished beyond the maximum sustainable yield.
Osiemdziesiąt osiem procent poławianych zasobów rybnych przekracza próg maksymalnie podtrzymywalnego odłowu.
English., and the key is yield pickup.
W USA mamy nadmiar kapitału, a kluczem jest zysk.