"welfare state" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"welfare state" Lehçe çeviri

EN welfare state
volume_up
{isim}

welfare state
Modern-day Danes pride themselves on their country’s welfare state with its widespread social protection for everyone.
Dzisiaj duńskie państwo opiekuńcze, zapewniające ochronę socjalną wszystkim członkom społeczeństwa, jest dla Duńczyków powodem do dumy.
We are waiting to hear from the judges in Luxembourg whether we can retain our hospitals and a long list of other core services that together constitute our welfare state.
Czekamy, aż sędziowie w Luksemburgu postanowią, czy możemy zatrzymać nasze szpitale oraz jeszcze wiele innych kluczowych usług, które razem składają się na państwo opiekuńcze.

Lehçe de "welfare state" için benzer çeviriler

welfare isim
state isim
state sıfat
to state fiil

Lehçe' de "welfare state" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis will henceforth form a new pillar of the welfare state.
Będzie to stanowiło nowy filar państwa opiekuńczego.
EnglishLast year's debate in preparation for the spring summit was dominated by the reforms to the welfare state.
Ubiegłoroczną debatę przed wiosennym szczytem zdominowały reformy rozbudowanego systemu ubezpieczeń społecznych.
EnglishWhat came to be known as the welfare state has left a legacy to which the Union itself owes its origins.
To, co zaczęło być nazywane państwem opiekuńczym, pozostawiło po sobie spadek, któremu Unia zawdzięcza swój początek.
EnglishIt was the dream of democracy, of opening up to the world, of progress, of welfare, of the welfare state, of freedom.
To było marzenie o demokracji, otwarciu się na świat, postępie, dobrobycie, państwie opiekuńczym, o wolności.
EnglishWe grew up in a welfare state.
EnglishIt has a smaller welfare state.
EnglishAnd whilst we are not yet at the point of a recession, it is high time we took adequate measures to reform the welfare state.
A o ile nie jesteśmy jeszcze w stadium recesji, nadszedł czas, aby podjąć adekwatne środki w celu zreformowania państwa dobrobytu.
EnglishIt has to be said that the provision of a house is an absolute necessity for everybody, particularly in the modern welfare state.
Trzeba powiedzieć, że zapewnienie mieszkania jest bezwzględną koniecznością dla każdego, zwłaszcza we współczesnym państwie opiekuńczym.
EnglishIn the novel, Hoeg allows three teenagers to experience tortuous days in a welfare state dictatorial educational institute.
W swej książce Hoeg opisuje pełne cierpienia dni, jakie trójka nastolatków przeżywa w autorytarnej instytucji edukacyjnej w jakimś bogatym kraju.
EnglishTherefore, flexicurity as we understand the concept in Northern Europe requires a welfare state of a certain calibre and size.
Tak więc model flexicurity, tak jak rozumiemy go w Europie Północnej, wymaga państwa opiekuńczego odpowiedniego kalibru i odpowiedniej wielkości.
EnglishAll the studies point to the fact that the immigrant population is necessary in the EU to guarantee the current level of the welfare state.
Wszystkie badania wskazują, że populacja imigrantów jest UE potrzebna, aby zagwarantować jej utrzymanie obecnego poziomu opiekuńczości.
EnglishHowever, cuts in public spending primarily impact workers, pensioners and the poor; in other words, those reliant on the welfare state.
Ograniczanie wydatków publicznych dotyka jednak w pierwszej kolejności pracowników, emerytów i ubogich, czyli osób zależnych od państwa opiekuńczego.
EnglishSweden has huge differences in earnings, and it narrows the gap through taxation, general welfare state, generous benefits and so on.
W Szwecji różnice w zarobkach są potężne, ale zmniejsza się je przez opodatkowanie, przez wszystkie działania państwa opiekuńczego, hojne zasiłki i tak dalej.
EnglishThis agreement establishes Spain as a country capable of joining forces to overcome its difficulties, face up to its challenges and reinforce the welfare state.
Porozumienie to czyni Hiszpanię państwem zdolnym do połączenia sił w walce z przeciwnościami, sprostania wyzwaniom i wzmocnienia państwowej opieki zdrowotnej.
EnglishFurthermore, with the stagnant situation in Africa, Europe is more and more intimidated by flows of immigration that might become strenuous to the welfare state.
Ponadto z uwagi na brak rozwoju gospodarczego w Afryce, w Europie coraz bardziej obawiamy się fali imigracji, która może stanowić duże obciążenie dla państwa opiekuńczego.
EnglishFinally the consequences of the crisis are being felt more, in social terms, in the countries that do not have a sufficient social protection system or welfare state.
I wreszcie skutki kryzysu pod względem społecznym są bardziej odczuwalne w krajach, które nie mają wystarczającego systemu zabezpieczenia społecznego lub systemu opieki socjalnej.
EnglishThe failure of the welfare state as we know it requires the creation of new realities, and corporate social responsibility (CSR) can be a driving force behind a new paradigm for change.
Znana nam porażka państwa dobrobytu wymaga stworzenia nowych realiów, natomiast społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) może być siłą napędową nowego paradygmatu zmian.
EnglishWe already know the consequences of these neoliberal measures and of the Brussels Consensus: crisis, widespread unemployment, poverty and cuts in workers' rights and the welfare state.
Znamy już konsekwencje tych neoliberalnych środków i konsensusu brukselskiego: kryzys, powszechne bezrobocie, ubóstwo oraz ograniczenia praw pracowniczych i roli państwa opiekuńczego.