EN

to undergo [underwent|undergone] {fiil}

volume_up
Cetirizine does not undergo extensive first pass metabolism.
Cetyryzyna nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia.
Giove-B is already in Baikonur, where it will undergo final testing before launch day.
Giove-B już jest na Bajkonurze, gdzie przejdzie ostateczne badanie przed jego wystrzeleniem na orbitę.
Latvia was perhaps the first to undergo all this hardship, which was caused by the activities of the banks.
Łotwa była chyba pierwszym państwem, które przeszło wszystkie trudności spowodowane działalnością banków.
In the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
W samym środku tych zdarzeń budżet ulegnie podstawowym zmianom.
The geopolitical framework has undergone radical change.
Ramy geopolityczne uległy radykalnej zmianie.
The duration of fever was not reduced in patients undergoing myeloablative therapy followed by bone marrow transplantation.
Czas trwania gorączki nie uległ skróceniu u pacjentów przechodzących leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczep szpiku kostnego.
Gadoversetamide does not undergo protein binding in vitro.
W badaniach in vitro gadowersetamid nie ulegał wiązaniu z białkami.
Valsartan does not undergo any noteworthy biotransformation.
Walsartan nie ulega istotniejszej biotransformacji.
Ibandronic acid is eliminated by renal excretion only and does not undergo any biotransformation.
Kwas ibandronowy wydalany jest wyłącznie przez nerki i nie ulega jakiejkolwiek biotransformacji.
Nobody can argue, Madam President, that in less than ten years, the European area of freedom, security and justice has undergone considerable growth.
Nikt nie może twierdzić, pani przewodnicząca, że w okresie niecałych dziesięciu lat europejska przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości przeżyła istotny wzrost.
At the visit six months after tumour resection, 20.5 % of 5-ALA-treated-patients and 11 % of patients who underwent standard surgery were alive at the six-month visit without progression.
Podczas wizyty po upływie sześciu miesięcy od resekcji guza, przeżyło bez progresji 20, 5 % pacjentów, którzy otrzymali 5- ALA i 11 % pacjentów poddanych standardowej operacji.
to undergo
volume_up
odbywać [odbywam|odbywałbym] {imper. fi.} (kurację, szkolenie, kurs)
This, however, is a victory for democracy in Africa and sends an important message to many countries undergoing political elections in this continent.
Jest to jednak zwycięstwo demokracji w Afryce, które stanowi ważny sygnał na tym kontynencie dla wielu krajów, w których odbywają się wybory.
I would like to use this opportunity to extend my deepest sympathies to the Ukrainian people, which had to undergo this huge tragedy.
Pragnę z tego miejsca wyrazić głębokie współczucie ukraińskiemu narodowi, ciężko doświadczonemu tą ogromną tragedią.
And when I underwent it and found solutions, this is the interrelationship between the TMJ and the teeth.
I kiedy doświadczyłem tego, znalazłem rozwiązanie, że jest to współzależność pomiędzy stawem skroniowo-żuchwowym, a zębami.
It is the civilian population that undergoes all of this, civilians who are unarmed and often attacked by different sides in the conflict.
Tego wszystkiego doświadcza ludność cywilna, która jest bezbronna i często atakowana przez różne strony konfliktu.
If you are under dental treatment or will undergo dental surgery, tell your dentist that you are being treated with Zometa.
Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego lub zamierza poddać się operacji z zakresu chirurgii szczękowej, należy poinformować stomatologa o przyjmowaniu preparatu Zometa.
to undergo
volume_up
odbyć {fi.} (kurację, szkolenie, kurs)
It is the civilian population that undergoes all of this, civilians who are unarmed and often attacked by different sides in the conflict.
Tego wszystkiego doświadcza ludność cywilna, która jest bezbronna i często atakowana przez różne strony konfliktu.
Now, when we are undergoing a painful economic crisis, it is essential to seek solutions which will promote increased productivity and a growth in employment.
Dziś, gdy boleśnie doświadczamy kryzysu gospodarczego, trzeba poszukiwać takich rozwiązań, które będą wspierać zwiększanie wydajności pracy oraz wzrost zatrudnienia.
to undergo (ayrıca: to experience, to know)
to undergo

Lehçe' de "to undergo" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAll patients should undergo baseline and repeat neurological evaluation.
Wszystkich pacjentów należy poddać podstawowej i powtórnej ocenie neurologicznej.
EnglishIn Yemen, for example, 37% of under-age girls undergo forced marriages.
W Jemenie, na przykład, 37 % nieletnich dziewcząt jest zmuszanych do małżeństwa.
EnglishThe telecommunications satellite sector should undergo more effective standardisation.
Sektor telekomunikacji satelitarnej należałoby poddać skuteczniejszej standaryzacji.
EnglishTunisia, Egypt and perhaps a few other countries are about to undergo a difficult change.
Tunezja, Egipt i być może jeszcze kilka krajów są w przededniu trudnej zmiany.
EnglishThe vehicle industry is going to undergo a major transformation, which has already begun.
Przemysł motoryzacyjny czekają diametralne przeobrażenia, które już się rozpoczęły.
Englishif you are confined to bed or if you are to undergo an operation.
jeśli pacjentka jest unieruchomiona w łóżku lub jeżeli jest poddawana operacji.
Englishif you are to undergo any surgery or receive anaesthetics, you should also tell your doctor that
należy także poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Irbesartan Krka w przypadku
EnglishHowever, the medicinal product does not appear to undergo significant enterohepatic recirculation.
Produkt leczniczy nie podlega w sposób istotny wątrobowo- jelitowej recyrkulacji.
EnglishIf you are under dental treatment or will undergo dental surgery, tell your dentist that you are
W przypadku leczenia stomatologicznego lub planowanego chirurgicznego zabiegu
EnglishSo she elected to undergo a focused ultrasound procedure in 2008.
Zdecydowała się więc poddać leczeniu z użyciem skupionych ultradźwięków w 2008 roku.
EnglishWe must also ensure that all young people have the right to undergo training.
Musimy też zapewnić wszystkim młodym ludziom prawo do szkolenia.
EnglishIn the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
W samym środku tych zdarzeń budżet ulegnie podstawowym zmianom.
EnglishAnd many of those patients refused to undergo surgery to have people cut into their brain.
Wielu z tych pacjentów odmawiało poddania się operacji, cięcia mózgu.
EnglishQuixidar is not recommended in patients who are about to undergo certain types of PCI.
rot niewskazane lub konieczne może być stosowanie dawki 1, 5 mg.
EnglishCetirizine does not undergo extensive first pass metabolism.
Cetyryzyna nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia.
EnglishIn reality, it is the world's agriculture which must undergo root-and-branch structural reform.
W rzeczywistości należy przeprowadzić dogłębną reformę strukturalną rolnictwa światowego.
EnglishEven football referees have to undergo a monitoring or an approval process.
Nawet sędziowie piłkarscy podlegają monitoringowi lub ocenie.
EnglishGiove-B is already in Baikonur, where it will undergo final testing before launch day.
Giove-B już jest na Bajkonurze, gdzie przejdzie ostateczne badanie przed jego wystrzeleniem na orbitę.
EnglishHowever, we have one more test to undergo, and I am sure that we will come through it successfully.
Przed nami pozostał jeszcze jeden sprawdzian i jestem pewien, że ukończymy go z powodzeniem.
EnglishThat means that it will have to undergo an evolution, not a revolution.
Oznacza to, że trzeba będzie ją rozwijać, a nie zmieniać.