"turnout" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"turnout" Lehçe çeviri

EN turnout
volume_up
{isim}

1. genel

turnout (ayrıca: attendance, frequency)
This has been evident in the poor turnout in parliamentary elections.
Bardzo wyraźnie dowodzi tego niska frekwencja w wyborach do Parlamentu.
Turnout in the last elections to the European Parliament was the lowest ever.
Frekwencja w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego była najniższa w historii.
Voter turnout among young people is very low in Eastern Europe.
Frekwencja wyborcza wśród młodych ludzi we Wschodniej Europie jest bardzo niska.
turnout (ayrıca: cleaning, cleanup, going-over)
turnout (ayrıca: clean-up, orders, clear-out)
volume_up
porządki {diş. çoğ.}
turnout (ayrıca: audience, auditorium)
turnout (ayrıca: accessory, accoutrements, dowry, kit)
turnout (ayrıca: the public, fanbase)
volume_up
publika {diş.}

2. günlük dil

turnout (ayrıca: appearance, aspect, grooming)

3. İktisat

turnout
turnout

4. Amerikan İngilizcesi

turnout
volume_up
rozjazd {er.} (kolejowy)

5. Otomobil, Amerikan İngilizcesi

turnout
volume_up
mijanka {diş.}

"turnout" için eşanlamlılar (İngilizce):

turnout

Lehçe' de "turnout" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishWe hope, in actual fact, that there will be a very strong turnout at the elections.
Liczymy w rzeczywistości na bardzo dużą frekwencję podczas wyborów.
EnglishWe are once again heading for an election in which voter turnout is predicted to be very low.
Przed nami znowu wybory, w których prognozuje się małą frekwencję wyborczą.
EnglishTherefore we will be obliged to increase turnout in the elections to this strong body in 2009.
Będziemy więc zobowiązani do poprawienia frekwencji w wyborach do tego silnego organu w 2009 r.
EnglishIt is in all our interests to work together to maximise turn-out in June 2009.
W interesie nas wszystkich leży współpraca, która pozwoli zmaksymalizować aktywność wyborców w czerwcu 2009 r.
EnglishI hope it will have a positive influence on the turnout.
Mam nadzieję, że debaty te będą miały pozytywny wpływ na frekwencję.
EnglishIn Slovakia the turn-out was 16.96% in 2004.
Na Słowacji w wyborach w 2004 r. udział wzięło 16,96% uprawnionych do głosowania.
EnglishYou deserved a rather better turnout, but the quality of our Members counts for a great deal.
Zasłużył pan raczej na liczniejszą publiczność, ale jakość naszych posłów przekłada się na wielką ilość.
EnglishI think that helps to raise interest, and it is also ultimately good for voter turnout.
Myślę, że pomaga to wzmagać zainteresowanie i jest w ostatecznym rozrachunku korzystne z punktu widzenia frekwencji.
EnglishThe simplification of the web environment would help increase voter turnout in European Parliament elections.
Uproszczenie środowiska internetowego przyczyniłoby się do zwiększenia frekwencji w tych wyborach.
EnglishThere was a relatively strong turn-out.
Na tym szczycie zebrało się relatywnie duże zgromadzenie.
EnglishThis resulted in the low turnout to the elections for the European Parliament and in the results of these elections.
Odbiło się to zresztą swego czasu w niskiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w ich wyniku.
EnglishCan the Commission inform me of what non-party role it will be playing to increase voter turnout in the European elections?
Czy Komisja może poinformować, jakie działania pozapartyjne podejmie w celu zwiększenia frekwencji w wyborach europejskich?
EnglishAlthough Romania is the second country in favour of the European Union, the turn-out to this election was relatively low - 29.4%.
Choć Rumunia jest drugim krajem, który opowiedział się za Unią Europejską, wynik tych wyborów jest stosunkowo niski - 29,4%.
EnglishWe shall pay dearly for this in a year's time, during the European elections, with the rise of popular movements and a fall in the turnout.
Drogo za to zapłacimy za rok, podczas wyborów europejskich, przy wzroście ruchów obywatelskich i spadku frekwencji.
EnglishOur citizens see this, of course, and that is one reason why we have a low turnout for elections to the European Parliament.
Oczywiście nasi obywatele są tego świadomi i jest to jeden z powodów niskiej frekwencji podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.
EnglishFrom the high turnout and overwhelming 'yes' vote, it is clear that the democratic will of the people was served.
Z wysokiej frekwencji oraz przygniatającej przewagi głosów "za” nasuwa się oczywisty wniosek, że oto spełniła się demokratyczna wola społeczeństwa.
EnglishThere is an answer to this question: a 70% turnout at an election is, truly, a rarity in Europe, and it is a real rarity in our countries, too.
I oto jest na to odpowiedź: 70 % uczestnictwa w wyborach to naprawdę rzadka rzecz w Europie, to naprawdę rzadka rzecz także w naszych krajach.
EnglishKosovo had an unquestioned right to self-determination: it was expressed in a referendum with a participation rate and a turnout of more than 90%.
Kosowo miało niekwestionowane prawo do samookreślenia: wyrażonego w referendum, w którym wzięło udział ponad 90% uprawnionych do głosowania.
EnglishWe also welcome how the elections were conducted, the high voter turnout and the improved representativeness of the new Turkish Parliament.
Z zadowoleniem odnosimy się także do sposobu przeprowadzenia tychże wyborów, wysokiej frekwencji i wzmocnienia reprezentatywności nowego tureckiego parlamentu.