"trilateral" için İngilizce-Lehçe çeviri

EN

"trilateral" Lehçe çeviri

EN trilateral
volume_up
{sıfat}

trilateral
volume_up
trylateralny {sıf. er.}
trilateral (ayrıca: tripartite, three-sided)
volume_up
trójstronny {sıf. er.}
The trilateral agreement process for creating the founding charter left open some routes down which it is our duty to continue.
Trójstronny proces zmierzający do zawarcia porozumienia w sprawie utworzenia karty założycielskiej pozostawia kilka otwartych dróg, których kontynuowanie jest naszym obowiązkiem.

"trilateral" için eşanlamlılar (İngilizce):

trilateral

Lehçe' de "trilateral" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe need a trilateral agreement between the United States, Europe and China.
Potrzebujemy umowy trójstronnej między Stanami Zjednoczonymi, Europą i Chinami.
EnglishI have in mind to try to find a way out by means of a trilateral meeting.
Noszę się z zamiarem podjęcia próby wyjścia poprzez spotkanie trójstronne.
EnglishTomorrow morning we have a very important trilateral discussion with the Slovenian Presidency.
Jutro rano mamy bardzo ważne spotkanie trójstronne z Prezydencją Słoweńską.
EnglishClearly, on a continent such as Africa, there is room for trilateral cooperation, and this is one example.
Najwyraźniej na kontynencie takim jak Afryka jest miejsce na współpracę trójstronną, i to jest jeden przykład.
EnglishWe have held many bilateral and trilateral meetings.
EnglishThe security issues for sure, and perhaps some issues related to energy, could be dealt with in a trilateral format.
Na pewno kwestiami bezpieczeństwa i może także pewnymi kwestiami związanymi z energią można by zająć się w formacie trójstronnym.
EnglishI feel, for example, that the proposal to establish trilateral discussions between the EU, Africa and China is particularly hopeful and positive.
Uważam, że szczególnie napełniający otuchą jest wniosek dotyczący ustanowienia dyskusji pomiędzy UE, Afryką i Chinami.
EnglishThe battle against crime may become more effective through trilateral cooperation between Mexico, the European Union and the United States.
Walka z przestępczością może być skuteczniejsza w ramach trójstronnej współpracy pomiędzy Meksykiem, Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.
EnglishIn this respect, you quite rightly underline the importance of equality and mutual respect, which must underpin this trilateral partnership.
W tym względzie Izba całkiem słusznie podkreśla znaczenie równości i wzajemnego szacunku, który musi być fundamentem tego trójstronnego partnerstwa.
EnglishThe African Union Commission has received our joint proposal on trilateral cooperation on bioenergy and we hope to hear from them soon.
Komisja Unii Afrykańskiej otrzymała nasz wspólny wniosek w sprawie współpracy trójstronnej w obszarze bioenergii i mamy nadzieję, że już wkrótce otrzymamy odpowiedź.
EnglishThe EU should raise the issue of justice in relation to trade, climate and other problems as part of trilateral cooperation with China and Africa.
UE powinna podjąć kwestię sprawiedliwości w odniesieniu do handlu, klimatu, jak i innych problemów jako część trójstronnej współpracy z Chinami oraz Afryka.
EnglishThis explains the trilateral approach which I proposed last year and which you seem to share, particularly in your proposal for the building of a permanent platform.
To wyjaśnia trójstronne podejście, które zaproponowałem w ubiegłym roku i które Izba wydaje się popierać, szczególnie w aspekcie budowania trwałej platformy.
EnglishIn view of this, the idea of holding trilateral talks between the European Union, African Union member states and China is particularly worthy of support.
W związku z powyższym idea prowadzenia trójstronnych rozmów pomiędzy Unią Europejską, państwami członkowskimi Unii Afrykańskiej oraz Chinami zasługuje na szczególne poparcie.
EnglishWe also have to think of such a trilateral approach in order at least to be sure that Russia and the United States will not cut deals without our participation.
Ponadto musimy zastanowić się nad takim trójstronnym podejściem, by przynajmniej mieć pewność, że Rosja i Stany Zjednoczone nie zawierają transakcji bez naszego udziału.
EnglishMy last point is that we have to take advantage of the new transatlantic relations in order to perhaps achieve a trilateral Russia-United States-Europe dialogue.
Na zakończenie pragnę zauważyć, że musimy wykorzystać nowe stosunki transatlantyckie w celu nawiązania trójstronnego porozumienia na linii Rosja-Stany Zjednoczone-Europa.
EnglishThe other thing is that however small these initiatives may be, there are a number of things in them which enable us to promote bilateral and trilateral projects.
Drugą sprawą jest to, że wprawdzie przedmiotowe inicjatywy są niewielkie, ale zakładają szereg elementów, które umożliwiają nam wspieranie projektów dwustronnych i trójstronnych.
EnglishThey will remain in force, because the new legislation will broaden the situation but will not affect, and therefore not prejudice, bilateral or trilateral agreements that already exist.
Pozostaną one w mocy, ponieważ nowe prawodawstwo poszerzy sytuację, ale nie będzie dyskryminować już istniejących porozumień dwustronnych lub trójstronnych.